Konft der Zee.-vaert. 33 I dock benoozden oft bezupden de Linie) minder. Dat gelchietupt oorlaeck des tidts aldus : Die ooltelpcker zun hebben de Son vroeger in 't zupden ofte aen haren e- ridiaen / en daeromme de wallende declinatie minder en de aknemende meerder/daer enteghendie weltelpcker zun krvyghen de Sonne later in haer zupden/ en daeromme hebbenſe de wallende dcclinatie meerder en de afnemende minder. ti Vandie EEE: waffende Declinatie. t P den 25 Martij/ in't tweede Jaer nae’t Schzickel jaer/begheer ick te weten de declinatie Dis Song op den midvagh tot Bantam in Goſt- Indien. Eerſt besie ick op een Aerd- ® hklooc/ oftein eenighe ander Taſel/. hoe veel Wantam ooſtelpcker lepdt als Enghelants- kepndt/ envindeontrent 120 graden ( op een graed ofte twee nemen wp hier gheen acht / omdat gHulck berſchil wepnich in deſen handel bedpaeghe.) Dewple dan dat de &ontot bet ommeloopen Des emelg ofte ves ghebeelen AerDpchs; Dat ig 360 granen! ban Doene heeft 24 uren/ so onder- ſoeck ick hoe veel tjdt hy behoeft om te loopen 1 20 graden, en ſegghe aldus : 3z60 graden beloo- DEN 24 uren, wat 120 graden ? Facit s uxen. Daer upc bevinde ick dat de Son 8 uren eerder aden 'tzupdenkomttot Bantam als aen Enghelandts -epnt; Dat ig: Dat De Sonne tot Bantam zupden ſtaet / ſo wanneer t aen Enghelants-epndt 4 uren na middernacht is. Daernge ſoecl Icli indeſe Tafelen op denvoorſchreven ~5 Marty de dcclinatie des Sons, en vinde 1 graed 5- tumuten’ en (upt dedeclinatie des volghenden daeghs 2 graden . 1 minuten ) dat dedeclinatie des ‚ONS op Die tpDt in 24 uren toeneemt 2 + minuten: (egghe daerom: In 24 uren tpts waſt de de. tlinatie 24 minnten- hoe veel in 8 uren? Facit s minuten / daerupc is openbaer - dat terwple de ; onloopt van de Meridiaen over Bantam tot aen de Meridiaen van Enghelants-epnt / en de declinaties mmuten waſt ofte toeneemt, dat die tot Bantam ® minuten minder ig/ als Defe tafe en aenwysſen. Des SHons declinatie tor Bantam dan op dien dagh.isi niet meer als eengtaed en 49 minutenbenoozden demie, ct 2. Exempel, _ Met afnemende declinatie. | | Op den 16 September des ſelfden Jaers begheer ick te weten de declinatie Der Sonnen op de î Ynuiddagh)tot Bantam- die vindeick op dien dagh in deſe Tafelen voor de lenghde van Enghe- lants-epynt ~ graden 40 munitten / en ( upt de declinacie des volghenden daeghs 2 graden 16 mit- nuten dat die op Die tpt veg: Jaerg alle Dagen ontrent 24 minuten vermindert. Dewple dan de Son (alg in't eerfte trempel1g ghefept) $ uren eerder aen 't 3upben komt tot 26antam alg aen Enghelants enndt/ ſegghe ick: In 24 uren bermindert de declinaciez4 minuten / hoeveel in 8 uren ? Facit 8 minuten/ daer upt is bekent / dat terwple de Son loopt van de Meridiaen van Bantam cot Die van nghelantg-epnt de declinatie 8 minuten afneemt /en Daerom tot Bantam | 2 ten meerder ig als vefe Tafelen aentwpfen. De declinatie der Gonnen op Dien Dagh tot Bantamisdan zgraden48 mnuten. s; Jerunt volcht : dat een lelve Stierman (ooltwaert nae Indien zeplende) ko- mende op lulcke twee ver»ſchepdentijden voor de Strate uan Sunda/en de hoog- fel te des Pools van een ſelfoe horck lants nae de Son willende peplen/ deſe Ta- reien (onder (oodanich mſicht gebzupckte/ hp loude al wel peplende/daer door(d'eene reuſe s minuten te vecl/en d’ander s minuten te wepnich declinatie nemende):6 minu- ! inn funden aen 3pn hooghte verſchillen/ waerommein verre revſen op lulcks te . Exempel _ Vandie weſtcliſcker zyn s;; waſſende Declinatie. zee cs [hip komende op den 9 October, in't derde Jaer na t Schrickel jaer in de groote Zupd- NNìî[IUËſtI[qInÌSnIIPS-IM UR: î dDenweſtelpcker C EEE De eL moet loopen od 'ezupden ober ct nts-epnt tot aen t ben kufte van Peru (pf 8so.gr.- daer toris ban noode ontrent ; uren en zr yoekeh!! de Hon aldaerin 't Seen en is vbanEngelants- kynt vyf uren en een nt i [ inatie ban Di 6 gra- het 13 nen Des ne Banta Et B a BROD Ge Bente ZG HEN de geh die tp tin 24 uren de declinatie 23 minuten waſt, daerom ſal hp segghen : in 24 uren waſt terwyle de t)! enten hor veelin 5 ; uren? Facit ſtof s minuten; en daer WT hv. dat SEGA GGG ES tor de Tafelen aenwpſen,De dechnatie Dan op dien da y n de Gate U ig 6 gr. 18 minuten. ; p dien dag ae y! 4 Ex-