GE S 8 gradén de Sonverheven tact boven Den Horizon / daerom / hoe de Hon hoogher Baets hoe men meerder getal beromt. Soomen het ander ghetal ghebrupckt ; men Ge Son hoogher ktaet / hoemen( contratíe als vozen) minder ghetal bekomt, rt ooghepnde 92, en werdtnae tupterlteepunde verminderende ghctelt / als van go tot . moepelpck enhinderlpck / bekonder allſe hoogh gaer. Men kan dan bequamer de ABC6° / en den anderen ADE zo graden begreppr : tellende bet ſchupkken G Kort onderwijs inde K Men iest ſ0a met de Graedboogh als Altrolabiumte ghelpck twee verlchepder! dinghen. De hoodghte der Sonne okte van ecnighe Ster boven den Horizon/ en oock hare vervuilnghe van de hooghte / dat 18 / hoe verre die ſtaen van t opperlte | punt des hemels boven ons hooft. ' Dekanedes Altroiabmms1s ghemeenlpck gh:teeckent met dubbeld ghetal / het een begmt van onderenopwaerts met 1. 10, 20, 30, etc. enndighende boven nefkens deringh niet .. et ander begint boven neffeng De ringh met 1,10, 20,30 NEDET: twactts/ epndightnDe met 90 aen De onderkant ban De halve Circkel. Wanneermen de Son metten Aftrolabrum peplt / enhet eerlte ghetal ghebrupct/ dat wp hoe veel bindt niet de hoogthce der Sonne / maer de vervullinghe vande hooghte / daâtis/ hoe veel de Hon ltaet van t opperlte punt des Vemels boven ons hookc/ en daerom hot De Graedboogh wert oock gheteeckent met tweederlep ghetal / het eene heckt na 80, 70, 60, etc. Det ander begur by ‘t ooghepnde / en waltter contrarie nae 't upterlte ennde als vanr , tot 10,20,30. etre. Wanneermende Son ok eenige Ster peplt met de Graedboogh, en heteerlte ghetal chebrupckt/ men bevint hoe hoogh die Haen boben . ‘Den Horizon/hHoe de Son ofte Ster hoogher ltaen, hoemen t krups dan naerder het dogh/ en daer door grooter ghetal krpghr. Soomen het ander ghetal ghebrupckt! men bindt niet Goe Hoogh eemgh Hemels licht) datmen peplt/ boven den Youzon/ maerhoeverre dat van 't Zentch ltaer/ hoe laeger de lichten ltaen/ hoe t krups ver der van t oogh komt, en t ghetal meerder is. Q Hooeweldatmenm tpeplen met de Gzaedboognae de Son / tot ver»ſchooningh Derooghen / gebzupckt roode of blacuwe glacskens / 't is evenwel voor t gelicht heel Hooghde der Sonne vinden upt zpn lchaduw door dufdanigen omgekeerden G2aeD- boogb ofte Dubbelden Dinhoec; als hier volgende afgebeelt Kaet/ Daer ban Den eenen / F D INN IE \ Z E U 2 D V é gijeial Van graben / naedat de hooghte der Sanne verepſcht / en lende doo! |:; et bilier F-aen de onderkant ban ADenWozizon 7 men (chupft F foolangh op Mi der / tor dat de ſchaduw van C valt op't Tafelen A tuehen De twee linien / 't I/ dergradendantulſchen G C en DF 't amen ghevoeght/ wÿſt de hooghte der S mE c E .. - -2 ot ! II- ; In 5 ; [ u ſ| ] 4 / 1 + . . EN M ti:; 7 Ch . . J Wia A. . OT CM