| Sphera Keâa, 12 Kort onderwijs inde 1 Exempel. Meridiaens tuſſchen de Linie ende voorſz Caep / is de ben 2 Exempel. A. Dpin dese ſigner des Aerdrijcx A den Noorder/!ß de U:. Tupder pool/C V E de middellinie/ A D B de Meridiaen - gaende upt bepde de Polen over de Piecke van Tenerife P fa als het beginſel der lenghde / F de C. S. Vincencin ' \ \ Ssi ' | twee Meridianen) 18 delenghde ban de C. S. Vincene 2z graden 40 minuten, en de boghe GF, het Deel deg noordelpcke breete z7 graden / om dat de voo!ſz Caep ſoo veer is gheleghrn vande middellinie nae 't no Hzp de C. de Vona Eſperance / de zupdelprk{te punt ban Africa / en daer over ghetoghen de | Meridiaen AI H B. Het decl des Equinoctiaels D I is de lenghde vande voorſz Caep / m i 1 het deel des Meridiaens tuſſchen de linie en de Caep/ de zupdelpcklie byeete z 4 ; graden / ober- u:: pte Caep lepdt vande Linie ſoa veel nae 't zupden. Alſoo van alle awe Landen cn XVIII Hoofiftuk. Van’t verfchil der ghemeene platte Zeekaerten mette ronde oft het Aerdrijck. Moe ghemepne Zeekaerten werden de Deenen en hoecken Der Landen ghe- teeckent nae Haere Greckinghen en Diftanticn ban D'eentot D'ander/ oock nat hare bzeeten : maer om De onghelpckhepdt diet hebben( door hare platte form) met de rondichepdt dcr aerde/ en ilk niet moghelyck die oock daer benekkens te Hel: lennar hare rechte lengde. Alle Meridianen ofce Lnien van zupDen en noorden ep Aerd!yck/ hoe verre Die op De middellinie van malkander Haen / ltreckende noozd- twaert ofte zupdwaert/ comen ten epnden ban go gzaden bande linie op cen punt bp e:n/maer cp de platte Zeecaerten,/ 't zu of ſoodamghe Meridianen nae ofte veer van den anderen ſtaen/ zv genaken malkander nimmermeer! maer blpven altpt even ver- re vaneen. Delgelpcx met alle ltreecken/ uptghenomen alleen die van ooft en welt, ' X I X Hoofiſtuck. Van de gheftalten der Sphera. € Sphera werdt aengemercht op Dziederlen wple. z ín Sphera Recta,2 Parallela, Ds 3 Obliqua, dat is Rechte/Evenwpdige en Schupnle Sphera. Verklaringhe. 1, Sphera Rei. ofte rechts Spbera, werdt ſo ghenoemt /om dat wanneer be Polen Dèr Werelt legghen aen den Hozizon/- en den Equinoctiael ghemeen met Hee Zenith nae uprwpfen Defeg Firuerg: alle he- melſche lichtren(‘t zv Zon/ Maen- ofte Öterrcn / of die nae bp of verre van den Equinoctiael oft Pool ſtaen) rp- met malliander door den Meridiaen/ enoock Sterren dooz de daghelpcxſe omloo den Hozizont in twee even gelpcke eq werden gedeelt/ _ zun devoo,sz lichten ooch effen 1 2 urenboven en 12 uren altpe ſonder veranderen evenlang sen recht vanden Vorizont op en dalen oock recht daer onder Alleſterren die ghelpck op comen,/ gaenghelpch : der. Enobermiusalle Circulen die de Zon/ z; G befchipoen/ bam: Dnder den Vouzon: dagh en nachc gun e: post ) genen die woonen recht onder de Tinte cëquinoctiael | fondereenighe bzeette; alg in S,Thome/ (ommige hat: 4 t j | ae sorsoesn bel re . ‘fl