5 E. Weikmann, A., Schloffer 7E Haß, A., Arbeit. E. DaB, ©., Schloffer Erdg. 9 E. Rosburg, F., Rentner Will, X, Schloffer NE Beder, AU., Arbeit T. Beder, Anna, Heikmangel T. 3 E. Berger, &., Arbeit. Mysliwieg, H., Angelt. 15 E. Hector, B., Arbeit. 17 E. Speer, S., Rentner Baar8, F., Kraftwiühr.Erdg. 19 E- Svenfon, C., Zimmerm. Kammer, F., Prüfer 21 Mierendorf, A., Schiffs: zimmerm. 23 E. Witthöft, W., Arbeit. 5 | 25 E. Rrell, A., Ob.Heizer | Frahm, D., Wi. Nechte Seite 3 2 E. Fürit, H., Stemmer S. Sander, G., Majcdhinenb. E Burmejter, A., Zimmerm. 2 e Fürft, I, Ww. Fürft, L., Nieter Yusfjtävel, H., Lijhler E Probit, M., Ww. iS Thies, W., Zimmerm. SE Eruit, G., Maler 8 E. Rreibig, D., Maler : Heinrichfon, D., Elektrofchw. | 10E MWittböft, H., Arbeit. Kägelein, W., Schloffer 2 V. Weichler, H., Arbeit. . Bud, H., Seemann d Weichler, N., Kraftwführ. = ME Wolf, W., Angeftellt. 16 Schlegel, G., Schiffbau 18 Bregas, H., Zimmerm. ‚1. 20 E Speer, E., Zifoler 22 E. Rrohn, E., Frau Krohn, H., Stab8, Bootsm. Möhl, Ch., Bol .Betr. Affift. a. D. 24 E. Behrens, G., Werkmifg. Jäger, A., Bohrer 26 V. Heinze, R.-Q., Elettroing. Drehijen, B., Elektromont. 28 V. Wagner, E., Tijchler Danieljen, H., Autoicdhloff. -30 V. Utecht, X, Iuit. ip 4 ae Ch e agner,W., Ob. Werftbucht. 32 E. Böhrnien, M., Ww. VBöhrnjen, I, Hın. Angeft.1 Hark, R., Feinmechan. 34 E. Schramm, R., Krim.- Bez. Setr. a. D. Tretter, A., Reichsangeft. 1 <- Waldweg D | Untere Straße (Stadtteil Prie8) € Poft: Friedrichsort — Unterite Straße des Baudvereins FE in Pries ) <- Frig-Reuter=-Sir. Z Linke Seite 1 E. Roer, F., Straßenb.Führ. Dantert, A., Ww. Erdg, Horn, C., Tiichler 1 Krampig, F., Arbeit. Erdg, Lindemann, W., Majchinen- bauer el | Möller, E., Zimmerm. KA Lfeiffer, G., Dreher 2 m Ya Siegert, H., Koch 2 Srunditüce des Bauvereinz Friedrichsort E, Bauderein Friedrichsort, an 6. m. 5. $. Beyer, F., Rentner 1 Kahlte, A, Ww. n Keller, OD. Maijchinenw. Nöpftorf, %., Nentner Erdg. ahn, E€., Modelltijchler 5 Bachner, ., Truppführ. Bud, H., Wächter Dabid, M., Werheugm. Hohnfen, I., Angeftellt. 1 Müller, M., Ww. Erdg. Wmenweg 7 Armgarbt, N., Kim. Erdg. Bauer, H., Schloffer Erdg. NRöpitorff, E., Bootsbau. 1 — Q., Schmied Erdg. 9 od, %., NMentenempf. 1 Kowalewsty, A., Schloffer Kube, W., Arbeit. Rodewald, NR. Maler 4 RNechHte Seite 2 Biber, F., Rentenempfäng. — O., Dreher Herrmann, I., Bohrer Neubauer, K., Arbeit. Self, F., Rentner Erdg. Blümel, X., Revijor .Erdg, Suhl, A., Lofomot.Führ. 1 Röthe, R., Rentner Erdg. Weiß, K., Telegr.Fachvor- handıw. 1 Dahlmann, O., Bauarb. 1 Mai, B., Schloffer Erdg. — %., Bürovangeftellte Bielfe, A., Rentenempf. Erdg. — ß., Dreher 1 — 9., Schloffer Erdg. 8 Gröger, B., Schloffer 4 Grube, X., Ww. Erdg. Herzog, G., Schloffer 1 Dertel, D., Werkmitr. Rakete, W., Zimmerm. <- Weitfjtr. D > (= Unterftraße (Stadtteil Wellingdorf) Poit: EMerbet <- Gabel8bergerftr. DZ Linke Seite 1 E. Haß, DD... Mentner 1 Gier, E., Arbeit. Hambdorf, FF, Arbeit, Erdg, Schneider, F., Invalide 1 3 E. Hanjen, A. C., Baugefd. (Hanjen8 Privatftr. 8) Demmler, W., Mufif. Erdg. Dibbern, A., Invalide Lachert, E., Wi. NRieljen, E., Kraftwfüh. Stange, D., Inbalide 1 5 E.Havemeifter, F., Schweißer: mitr. (Erneftinenfir. 38) Kähler, Th., Wo. 1 Prien, M., Ww. Erdg. Rader, F., Schriftjeß. 1 Ried, L., Schifszimmerm. 1 Steen, $., Ww. rdg. 7 E. Filippi, A, Rentner 1 Filippi jJun., A, Müller 1 Fic, H., Etjenbieg. Erde. Söhne, E., Straßenb.Angeft. RNechte Seite 2 E. Beyer, A., Frau (Flen8bg.) V. Hanjen, C., Baugejhäft (Hanjens Privatitr. 8) Beder, C., Zijchler A Bialas, W., Schmied” i Qahann, $., VBorarb. 4 E. Heinz, H., (Mönteberg) Benkien, H., Majdhinenb. 1 Hinz, W., Stemmer Stapp, I, Elektrofhweiß, Witt, R., Dreher nn 6 E. Wasziek, G., Schifbauhelt, Vorbeck, E., MilchHverteil. <- Feldmark DZ Verbindungsftraße (Stabtteil Gaarden-Oit) <- Karlstal DZ 1 geb. 3. Rarlstal. 26 8. 5 Bauftellen 7 E. Howe, W., Baugefd. T. Bohlmann, W., Tijhler Gundelach, H., Tiichler SKenrich, W., Schloffer Rieljen, B., Schmied Rabe, A., Früfjer Schimtat, E., Wow. — 249 — 9. E. Großmann, A., Mechanik. Bedmann, A., Eleftrif. Bo, E., Ww. n Hüttner, A, Ww. 4 Hanfen, M., Arbeit. Erdg. Köhler, K., Schweißer Erdg. Krüdener, I., Kraftmführ. RBohl, R., Invalide „ 1 Rückert, M., Ww. Schröder, B., Arbtrin. 2 Stühmer, H., Invalide <- Rirhenweg D Verlängerter Germaniaring (Stadtteil Gaarden-Oft) <- Germaniaring DZ (Unbebaut) Vieburger Weg (Stadtteil Gaarden=Süb) Weg nach dem fr. herrjch. Hof Viehurg, jet tädt. Erholungs: heim <- Baummweg DZ Linke Seite 1 E. Mödl, F., Invalide Deerp, E., Bäder 3 E: Marquardt, H., Verwalt. Angeftellt. 5 E. Yedzig,R., Yuftizwachtmfir, a. D- 7 E. Mohr, A, Maler Erdg. Mohr, Ch., Rentner 9 E. Bauer, N., Kaltulat. 11 E. Krug, G., Schneider RNedhHte Seite 2 E. Nowak, S., Inval. Erdg. 4 E. Dobbelitein, F., Ww. Knauer, &., Schriftjeker GE En Hilfswacht- mftr. 8 E. Schröder, W., Bierfahr. 10 E. Bethte, D., ‚Schußpol. Mitr.:. 4 12 E. Bergmann, SG., Tijchler 14 E. Böhntk, C., Boftichaffn. 16 E. Blutau, X., Schaffner 18 E. Fijcher, A, Wi. Brods, H., Schloffer — %., Verkäuferin Gimwoleit, W., Maurer 20 E. Mohr, I, Bol 22 E. Gabriel, H., Straßenb. Schaffn. Krambed, A., Ww. 24 E. Zimm, B., ScHmiedKrdg Schacht, B., Feuerfhußpol. <- Petersburger Weg DZ Viehbergen (Stadtteil Pries) Loft: Friedrichsort <- Bufjchblid D (Unbebaut) <- Hohenleuchte DZ Villadher Strafe (Stadtteil Eimjhenhagen) oft: Elimjhenhagen <- Preeker Chauffee Neubauten <- CMerbeter Weg > Vinetaplat (Stadtteil Gaarden-Dft) Benannt nach dem Kreuzer „Bineta“ <- Witingerftr. Z- 1 E. $anjohm, W., Kfm. ($avr8tal 16) Bonzder-Golg-Allee 1 Bergemann, W., Schiffsob. Maichiniit Brunswick, M., Ww. Bumann, R., fm. Angeft. 1 Bungen, W., Bol. Beamt. 1 Kordt8, W., Maler 4 Koftfa, A., Invalide 3 Markimann, R., Gaftw.Erdg. Niffen, M., Ww. Ricper, K., techn. Angeit. 4 Steenbod, W., Fenfterreinig Snftlt 5 T. 2 Täger, W., Gaftw. T. Erde. Bokolowsti, S., Werkmftr. 2 E. Stahl & Stiller, Manu- Fattivr. T. Borfchtfe, RN., Zigarren Carl8, H., Neichsangelt. Chalybaeus, N., Ww. 8 Embde, W., Lebensmittel T. Gärtner, A., Werknftz. 2 Sundlach, H., Ingen. Hofmann, M., Büroleit. 2 Köpfe, D., Wo. T. 4 Meyer, A., Ww. 4 Pries, G., Schneider Sandhack, P., Werkmitr. 1 Stod, D., Dentifjt Sutter, 6., Büroangeft. — Z., Rektor E. Merz,G., Schlachternftr. T. Brehmeier, W., Hm. Angeft. Garbe, Dora, Bukgejch. Möller, Th., Mar. Setr.a.D. Neuweiler, A., Maichinenb. Schulz, H., Mar. Mertführ a. D. Strömer, W., Obermftr.a.D. 4 E. Hanjohm, W., Eijenwr. T. Bütt, W., techn. Angeft. Kohannjen, G., Majch. Ina. Leisner, D., Invalide 2 Linde, D., techn. Mar. Sin a. DT. Schmidt, H., Werkmftz. 3 Biegler, E., Frau 3 <- Medujaftr. DZ 5 E. Wittmaad, H., Kim. (Rendsburg) V. Leitner, N., Kim. T. Bayer, H., Fürberei — DO. Prüfer Erdg. Frerg, I, Nachf., Inh._R. Leitner, Kaffeeröfteret T. Kampen, E., Lehrer 8 Krufe, E., Fl. Lajch, A., Hm. Angeftellte 2 DD % Brennede, H., Erped. Franz, S., Ww. Sarr, M., techn. Angeft. Kuhnert, K., Neifjend. Rröhl, B., Töpfer 4 Randolph, H., Innenarchit. Rofenberg, G., Bankbeamter Sörenfen, Henny, Ge[häft8= inhaberin Steffen, A, Büroangeft. 1 Stier, A., Stadt Ob.Setr. Bunte, N., Ingen. 7 Wartehalle E. Stadt Kiel <- Elijabethftr. DZ Virhowftraße Rudolf Virchow, bedeutender Chirurg d. vor. YJahrhundert5, geb. 1821, geft. 1902, <- Haffeldiefsdammer Weg->— <- Hohenftaufenring > <- Auguft-Bier:Str. ZD Sinke Seite Bauftellen RNehHte Seite 2—24 E. Keinwohnungsbaus gen. d. Arbeiter, Ange ftellt. u. Beamten SG. m. 6.5. (Hohenjtaufenring 52) Maether, E., Ww 3 Nold, E., Kim. T. 2 Raul, W., Werkmitr. a. D. 1 Schöning, M., Ww. 4 _ Beh, E., Ww. 4 6 E. Harders, E., Wim. 1 4 2 Al. zeit 2 Behm, D., VBerw.Ob.Infp. Berg, H., Buchhalt. SKanben, A., Angeft. Ka, S., Kuftizaifift. 4 Anderjen, I., Betr. Iugen. Eggers, W., Ingen. Hader, W., Maurer Müller, A., Feinblechner NRielfon, A., Arbeit. Vetter, A., Stabtangelt. Ebeling, W.. Angeftellt. Fiebig, I., Sparkaflenangeft. Kröber, F., Angeft. Wolf, K., Rohn.In{p-. Beta, W., techn. Angelt. CieskowSti,G., Behördenang. Kubhler, W,, Mechanik. Rudemat, E., fm. Angeit. 10 Dill, B., Stadtfekr. Rlofe, H., Buchhalt. Rolms, I., Angeft. Saul, $., Schloffermftr. 12 Burhenne, E., Beamter Grimm, S., Buchhalt. Schacht, H., Angeit. Schütt, H., Buchbhalt. 14 Niebuhr, W., Tapeziermiftr, Richter, M., techn. Angeit. Schmitz, H., Ingen. Warnde, K., AWbt.Leit. 16 Gürs, W., Angeftellt. RPries, F., Poftfahr. Schmidt, O., Angeftellt. Boat, H., Angeftellt. 18 Mündte, A., Hm. Angelt. Reterfen, N., Bol.Sekr. Schlang, K., Gerhäftstühr. Söming, I., Tiefb.z Ing. 20 Rontradowig, F., Poftinip. Lohmann, L., Lohnbuchhalt. Reinhold, E., Angeftellt. Tichorich, K., Beri.-Angelt. 22 Anderjen, H., Hochbautechn. Babener, W., Stadtangeft. Geberbauer, R., Lagerift Jölfert, W., Bordmont. 24 Riel,H., Dbermwerftbuchhalt. Rift, O., Kreisamtsleit. — W., Mechanik. <- Auguft-Bier:Str. DZ Von-der-SGolg-Alce (Nr. 2—28 u. 31 Stadtteil Gaarden Süd, Nr. 17—21 Stadtteil Haffee) Colmar Freiherr bo. d. Golg- Rafha, Preuß. Generalfeldmars {hal und türkijher Bafcha, geb. 12. 8. 1843, gejt. 19. 4. 1916 in Bagdad * <- Hamburger Chauffee Linke Seite ® 1—15 Gärten <- Dorotheen{tr. Z 17 E. Banjen, A., Buchhalt. Baetje D., Ob.Zolljekr. a.D. Hartwig, F., Bankbeamt. 19 E. Bock, A., Kinn. Bod, H., Kim. Walter, M., Kranführ. 21 E. Jungmann, F., Kfm. Hufe, W., Gärtner 23—27 Gärten 29 E. Niemeyer, CE. Db.Magiftr. Rat 81 E. Blaa8, H., Gaftiv. T. A E€., Stadt Ob.Setkr. a. D. <- Krufenrotter Weg Z Gärten <- Hornheimer Weg DZ 69 E. Wulf, Gejchw. V. Wulf, F..VBerwalt (Prinz- Heinrih-Str. 117) Frante, W., Verwalt.Ob. Infpekt. T. Hoffmeijter, D., RNohn.DOb. Infpekt. Thiele, G., Tijchler Weiß, H., VBerw.Ob.Infjpeft. Wulf, A, Hauptmann = %