1. Teil (Nr. 158—183, 142—176 Stadtteil Ellerbet) (%r. 1—151, 2—140 Stadtteif |11 E. Möller, B., Dekoffiz. a. Wellingdorf) Alte Landftr. nach Schönberg i. Holitein Boft: Elerbet Alters ‚nen de BE <- Schwentine ‚Linfe Seite “1 E Röhl, M., Gaftftätten T. Hotel „Stadt Kiel“ W. Nöblt T, Voß, D., Nechtsanw. T. 1 3 E. Kieler Spar: u. Leihkaffe, Nebenft. 8 T. V. Hofmann, &X., Stadtob. Sefr. T. 2 Brader, H., Bierverkäuf. Haarmann, E., Ob. Schulrat Hanjen, H., Ingen. T.. 2 RPlöger, K., Schuhm. Untg. <- Wehdenweg DZ 5 eriftiert nicht m if dd) Heud, E., We. T Heu, W., Getreide T. — RN, Kfn-T. 13. 15. Baustellen 17 E. Stölting‘i%e Erben 19 E. Ewer8s, F., Modelltijhl.T. 21. 23 Baustellen 25 E. Stadt Kiel 27. 29 Bauftellen 81 E, Hinz, E., Kim. T. 38 E. Stadt Kiel Alte, H., Klempner 35 eriftieren. nit 37 E. Trepkau, Ch. Milchverteil. (Nr. 39) Sabahn, W., Arbeit. 1 39 E. Stadt Kiel Gröpper, H., Schweiker Trepkau, Chr., Mildhverteil. T. Nieljen, F., Schmied Erdg. Tiedtfe, D., Arbtrin. Warnede, F., Rentner Erdg. 43, 45 eriftieren nicht 7 E. Schütt, $., Arbeit. V. Hausverwertung X. Howe AUrp, A, Ob. Werftbuchbhalt. 1 Bärwolf, Zh.Werkmftr.Krdg. Bolwig, H., Maijchinenb. Hanjen, E., Leipold, H., Schulhausmftr. vb. Opbenkowsti, A., Buger Schütt, O., Arbeit. Völling, M., Ww. 8 49 E. Engelsmeyer, N., Maler 1 Daniel, D., fm. Angeft. 3 Engelsmeyer, Anna, Tabatw. Gamm, Gottbrecht, E., Schlachter 3 — NM. Wi. Ei Seiß, E., Wo. 2 Schwarf, H., Tijdhler Erdg. Unger, F., Mafjchinenb.. 2 51 E. Holling, X., Schiffsführ. "Brandt, X., Schuhm. Dofje, Ch., Arbeit. 2 Höpner, W., Arbeit. Lenjh, W., Werkmftr, 1 Leu, HD., Klempnerei T. 53 E. Peleitis, M..FijdherErdeg. Henkel, H., Werkzeugm. 1 Kardel, F., Schifszimmerm. Kielhorn, F., Walzer 2 Labrenz, W., Filder 1 Nagel, OD. Konftruftt. 2 55 E. Voß, C., Wo. Hinjh, S., Ww. 1 57 E. Erb, A., Manufakturm. T. Schönberger Str. Schönberger Straße |? 5 Sröms, 3, Gaftio, T. ibbern, A., Werkmftr. Heu, D., Werkmitr. Meier, H., Mafjchinift NN D. (Nr. 14) Arp, O., Wow. Erdg, Diek, E., Arbeit. 1 SGamm, B., Rentner 1 Mudolph, O., Arbeit. Erde, V. Stölting, ©., Beerdig.Init. (Sabelsbergerftr.) Schwanz, F., Elektr. Schweißer Stölting, M., Frau Willvodt,S., Blechjhmied <- Nehjenweg DZ Fiicher, O., Heilprattit. Hafje, W., Dreher (24a) Baerwald, R., Ob.Zollichtf. Sottichid, X., Dipl.Gärtner HYohnfjen, W., Kraftwführ. 1 —<- Altenteichfir. Frand, R., Mar.Werkführ. LPries, G., Steinfeß. Nübhr, K., Schachtmitr. Kiene, W., Milchverteil. E. Sangmaad, A., Rentner (Nr. 20 Eimenthaler, R., Klempner u. Söhne, Holftenftr. 108 1. 1 Dreher: 3 ®S., Schiffbau. 1 Edler, W., Wächter Erdg. Maurer, A., Schuhmacherei Michel, R., Büroangeft.Erde. Claujen, X., Gewerbe: Ob. Lehrer Haffelfeldt, A, ’Ob.Werftz buchführ. Iefien, H., Lehrer a. D. 2 Niren, D., Kim. SEO F., Ob. Voftfetr. DD: — 220 — <- Wiichhofftr. > 59 eriftiert nicht 61 E. Stadt Kiel V. Wil, I, Schiffbau. Brünning, R., Anftreich. Gerth8, N., Arbeit. Schröder, A., Schloff. 638 E. Wieje, G., Landw. 65 ertitiert nicht 67—73 Staatl.Ob.RealidhuleT. E. Fistus Bendig, S., Hausmitr. T. "«<- Radsredder 6 75 E. Bauer, C., Db. Voft- ihaffn. a. D, Erdg. E. Bauer, M., Frau Schuldt, X., Schneider 77 eriftiert nicht 79 E.Holdorf, A. Schlachter mftr. Grabe, E., Waffenwart 81. 83 geh. 3. Nr. 85 85 E. Stadt Kiel + Verwaltung d. Straßen: reinig.Anftalt T. V. Small, A., BetriebSmftr, T. Sraumann, &., Rentner Lübbe, B., Kuticher Dejftmann, O., Arbeit. Wulf, B., Ww. 87—89 Bauftellen 91 E. Sahrfen,D. (Dänemark) V. Siejte, W., Seemafch. (Kuchelftr. 21) VBrede, R., Müller Haufchildt, F., Arbtrin. Klingenberg, F., Buchhalt. Lange, W., Hm. Angejt. Leinberger, F., Wehrm.Ang. Maas, I, Heizer Babhl, A., Bote Wolf, O., Elektrotechnik. <- Kuchelftr, Z 93 E. Vilati, H., Kim, (Elmjdhenhagen) V. Hausverwertung, X. Howe u. Söhne, Holftenftr. 108 I. Denker, A., Frau Helerung,B., Lebensmittel T. Köpfe, E., Karofferiebau Matthiefjen, A., Inbval. Erdg. — Dora, Lebensmittel Meißler, W., Maffeur 1 Micheljen, H.;, Mar. Werkit. Voriteh. a D. 1 Nolte, M., Ww. Spiegel, E., Seemajchinijt Tarkel, W., Rentenempf. 95 E. Beters, E., Ww.T. Erdg. Peter8, H., Ww.,Schlachterei Dreger, I., techn. Angejt. SGrabowsty, E., Frau 8 Leonhardt, G., Majchinenb. 1 Peters, E., Wow. Tichufchke, K., Verwalt. Ob. Maat 97 E. wie 97a Mai, F., Werimitr. 2 MRiejenbed, H., Tijhler 2 RNuf,G., Feinmechanik. Erde. Semmler, B., Kim. Erdg. 97a E. Baugefellidhaft Stegel: mann (Scharnhorftitr. 18) Conrad, H., Lagerarb. Sale D., Heizer 008, R., Handlasgeh. Hambadh, O., Dreher Martini, M., Ww. Matthienjen, W., Druder 99 E: Schulz,$., Tijhl.Vorarb. Arndt, D., Rentner Magnus, A., Schloffer 3 Micheljen, A., Kupferfhmieb Mißfeld, W., Hauer Erde, Möller, K., Techniker Erdg. Vlöger, F., Schloffer Schulz, R., Ob. Wachtmann 101 E. Holit, C., Wo. Klüßing, E., Werkführ, Kubhfje, E., Majdhin.Wärter 3 Mähl, H., Kaltulator 8 Schönberger Str, 101 Maijan, H., Terrazzo T. BPrien, K., Kim. 2 Rötel, X., Mechanik. 103 E. Holit, C., Ww.. Vötcher, B., Ob. Werftbucht. Jacobjen, K.:H., Majchinenb. Kröger, L., Frau Buck, Grete, Milhhdlg. T. Ramm, S., Fahrradhdl.. T. Rockftroh, A., Mechanik. 1 Schmidt, D., Wo. 2 Sell, W., Invalide 8 105 E. Neichardt, M., Frau (Sandfkrug 4) Ehlers, W., Arbeit. Erdg, Frigler; N., Feinblech. Hanjen, Ch., Arbeit. Obg. MNikflak, O., Arbeit. Untg. Neeje, H., Ynvalide Obg. MRiegmann, H.,Fijher Untg. Tbeil, C., Wo. Erdg, 107 E. Brader, A., Frl. V. Zbiemer, €, Werkmitz. a. D. (Nr. 92) Borgert, M., Arbtrin. Kühl, O:, Frau 1 Diterrath, H., Eleftromont. Schlichting, H., Klempner 1 Smpenfon, RX, Arbeit. Untg. Voß, A., Majcdhinenb. Berbe, W., Maurer 109 E. Efjenjohn, D., Schweiter Chriftenjen, X, Verkäuf. Hark, W., Schmied 1 YJöhnk, E., Schloffer 1 Kiltenmacher, R., Feinblechn. Mohr, S., Schloffer BPagel, W., Arbeit. x 111 E. Sangenbed, F., Betriebs8- ingenieur Fahrenfrug,H., Töpfermftr. T. Habermann, R., ‚Schweißer Krüger, O., Helfer Seifert, F., Unterfeldmftr.1 Weber, A. Werkzeugjhleifer 2 113 E. Baumann, H. Ch., THhl. GSierte, W., Steinholzleg: HYäger, H., Näherin en 115 E. Schulg,%., Zimmerm. 1 Beud, D., Frl. 2 Ejdhenburg, D., Kranführ. Kerwien, O., Berkäuf. Erde, lett, H., Werftbuchführ. 2 Strube, £., Mafjchinenbau. Tappermann, P., Schloffer: meifter 117 E. Wefjel, H., Frau 1 Neeljen, A, Fijchkiften: macherei T. Valtin, E., Ingen. + 1 Weffel, M., Dr.phil. T.- 1 119°E, Struve, F., Zimmerer 1 GSrell, A., Lebensmittel T. Köhn, I., Ww. 2 Nogens,, H., Nentenempf. 2 Subling, 6., MaE-AEerhe a. D. Siruve, E., Zimmerer 2 121 Bauplag <- Kieler Kubhle > 123 E. Ohms, M., Ww. 1 Bahr, W., Tijchler 8 BiodHem.Verein Kiel u. Um» geg. e. 3. T. Glüer, B., Werftbuchführ. 2 Görfe, A., Kreuzer Erdg. Knidrehm, Ch., Ww. 1 Magen, X., Werkmftr. 2 Rofje, B., Wi. 1 125 E. Baumann, W,, Mechanik. Baumann, F., Näherin 1 Büld, D., Wow. Erdg. Drews, H., Müller Erde, Heldt, H., Schifszimm. 2 Kroll, W., Kranführ. 8 Roggenjack,H., Schmied Erde, Nohlis, E., Werkmfitrz. 2 Scheel, K., Stellmach. 8 127—131 Bauftellen 183 E. Heitmann, M., Ww. T. Micheljen, H., Koch 2 Reibte, AW., Techniker 2 Schlauß, K., Werkmftr. 1 Sternberg, ©., Bootsb. Erdg. 133 Voß, H., Drechiler 2° 135 E. Lenjch, SG., Mar. Beamt- HYürgenjen, Ch., Kfm. X Lange, I., RNentner Leni, Ch., AWww. Makohm, E., Werftarb. Schmidt, H., Fijche T. 137 Bauftelle 139 E. Havemeifter‘jche Erben V. Baumann, M., Frau Baumann, E., Mar.Werk- führ. a. D. Erdg: Bohnfac, W., Schloffer 141 E. Schmüfer, C., Bau“ unternehm. (Prinz-Hein? rich:Str. 43) Bollin, W., Werkmftr. Erde Frante,R. Lotomot.Führ.aD- Hell, A., Schiffb.Ing. Erde Knecht, D., Majdh.-Yng. I Martinjen, H., Sattler Pankrath, L., Wow. Reglafi,W., Majchinenb. Ing: Seidel, H., Bootsmann 2 <- Steltingjtr. Ze 148 E. Anderfen, W., Necht8* "anwalt (Hamburg) V. Cbriften, W., Motoren“ 1 ichloff. Berat, W., Schiffbau. 2. Chrijten, Frieda, Heihmang- Dobraykowsti, A., WW. Hahn, N. H., Angeftellt. Hamer, M.;, Schloffer 1 Leichhauer, C., Tifchlermfit- Rankrath, W., Modellibrk. I Pflüger, W., Pfleger Rohl, A. El, Schweißer Erds: Nohli8, H., Technik. k Wobbe, O., Arbeit. 145 E. Müller, H., Gaftwv. T. Alpen, E., Schloffer Blöder, M., Aw... Burghardt, W., Arbeit. 2 Schmidt, R., Modelltijhl. 3 Wefitphal, D., Arbeit. ne 147 E. Müller, E., Frau, Gait- wirtjch. T. 2 Jung, D., Arbeit. Langhans, M., Stemmer Steamann, O., nvalide Verfig, W., Maurer 149 j. a. Havemeifterfir. 1 << So \ E. Stahl, B., Kfın. (Preebet Chauffec 4) Helmbrecht, F., Ynvalide Hilbert, E., Ww. Ninidh, E., Invalide 1 Schleef, K., Kolonialwar. * —<- Habvemeijterftr. Zr 151 E. Nepenning, E., Malermftr. T, 17 Yurfat, A., Schmied t 158 E. Caritens, G., Ronrekto! aD 2 155 E. Carftens, G., Konrelto a. D. (Nr. 153) 2 Hanfen, €, Kim. 2 : Sjatobjen R., Werkmfir. Fenfen, Hildegard, Damen jalon — W., Mechanik. 3 Keteljen, G., Werfttechnil Köpfe, H., Mar.Ob.Ingen- Repenning, Ch. Malermitt. * Städer, 2., Konrektor a.D- 157 E. Egger8, A., Drogerie & Drüner, W., Kranführ. Greve, H., Wo. Kaak, F., Schuhm,. 159 E. Möbig, A., Ww. Fey, F., Schloffer Haufchildt, E., Arbtrin. Manglig, O., Schmied Erde Siegmund, Carol., Schubwt- — 3, Kfm. —<- Ratharinenftr. 161 E. Stadt Kiel V.. Rufter, R., Mar,-Yng- a £ Brüggemann, A., Ingen- Kieler Spar: u. Leihfafle, . EALORT N N 5 Mrodt, D., EC 168 E. Fahrenkrug, ., MöbelT- ©» Ada