A 11V. Wächtler, S., „Betlagsleit. (Mudliusfjtr. 41) Freundek,A., Drudereileit. T.3 eintich, %., ee T: 1 undt, M., Mies, Berta, Tl. olken, M., Uhrm. Norbdijhe Rundichau, N.S.: aknerlag Sch Schlesw.=Holft. iele, TE Orafinhr, 8 Dep. A Revijor 1 195 Glajen, Ai „‚(Boorde) Susfea Käthe, Arbtrin. Re Herder, W., Rundfunk T. mb, €. x Marineangeb. & W. A, Bahn: ., Tafler 2 na %., Konditor 2 Sprdlle ich, Maria u. ma Sicbutat, Buchhdlg. T. rule, G., Bertret. E’lanowSt, %., en Sufemibt, X, W wölinsfer. 37) ., Kauf. 2 tmen, % etetfen, U N One obei Rn <- Mubhliusftz. > Ei Muhliusftr. 36a—38 Ne 6, PN Potüclen T“ „, Kinderwagen Su A, Urchit. T. RL elaus ©. Böttger T. SQAR. Gaufilmitelle Ro A =Holitein T. übe , Hausw. Dem CC 4. G., Kraft: fahtzeuge 19 etforgungSanıE Kiel T. Sodig- -Wüjtnei, Gejchw. An velsbefer Weg 29) Rei je, ., Uhren T. 8 Hi I, Rev. Oberwacht: (M Ge Ge <= N ihiahrut Ze 25 Eu etieren nicht „ Dr.phil.Apot Adler “Feterverfig. T . Cut camten-Verfichg., Seel Apotbete am Dreieds- Rod, $. Binnig, 6, u Sirene © am T. Erdg. , 9., Ubemmftr. T. YE Weber, W., Sebensm. T. SCagers, an, Ritz 8,9 One ale Son 5 ©. SU „prit. EFT, 6, W., A 8 rat Seite 4 Qesfele 6 En Kühe WB N ne DS a 5 DA NSborprüfungsamt b. TiegSmarinewerftRielT. 8 SS Bbilofophengang > eifter, D., Kfm. Meilen u W Fürforgerin I Auaelte, 8 . 1 eljela, W., Wo. ® 2 US Schulgarten geh. 3. Mubhliusftr. 31 B = Muhliusftr. > fa. EEwON Sftr. E Süncpof {tr. 36. © Aue 3 N Hotelier nat ‚O6. Sign.Maat eiß Bee agdeburg, $. Dagt Beben N edit 2 Ye ‚Lapetermfir. 2 la, ei Simm, Betmiet, She en, ©. Qotel 7 Bergftr. 22 eriftiert nicht 24 E. Schlotfeldt, W., Schlach: termftr. ‚CMubliuSftr, 34) V. Bolewsti, K., Tijchlermftr. 1 Glüfing, H., Ob.Majch.Maat SFungesbluth, FW.,Dr. Zahn- arzt Lenz, A., Wo. Erdg. 26. ‚E. Beamten Bank Kiel (Rnooper Weg 25—27) Bruns, H., Bauing. Barmer Grinbfafle, Bezirks: berw. Kiel T. Deutide Beamten-Kranten: berficherung B. a. SG. T. Nordftern Allg. Verf.=A.:G. T. We, W., Kellner 28 E. Röfter,£., Wwv., Fürberei (Reumünfter) „ Frl. (Dorn: V. Müller, M fenftir. 39) Brons, W., Werftbuchhalt. Fiken, © , Schneider Erde, Sembfke, e Fu. Lugmann, $ Affiftentin- $ Regorz, L., Zujoneid. Shin M., Sera Start, 3, Fi. <-— Wilheklminenftt, DZ 30 E. Stadt Kiel - Adolphs, F., Würfthen Heijer, C., Drogerie T, Nordjee-Fijhhalle Dreied- plag W. Armbrecht T. Tocpffer, G., Zeitungshdl. —<- Holtenauer Str. Z Befjelerallee Wilhelm Hartwig Befeler, Statthalter der GHerzogtümer Schleswig-Holjtein von 1849—1851 a N en Son & m FE Mbolf fr. Gerhard fiz, E oltenauer Sir. MS Riooper Weg <- Niemannsweg DZ Linke Seite 1—5 Bauftellen 7 E. Mosle, N., Frl. Krdg. Kühl, H., Zimmerm. OLE £., Ww. 2 NMichter, B., Erfter Staats: anwalt T. Schuller, Dt Reg.Baurat 2 Stenzel, A., Lotführ. Untg. Urlaub, F.,Werftdirelt. iR. dl <- Forftiveg DZ 9 eriftiert nicht 11 E. Schade, W. Dandwerts, ©., Kim, 13 eriftiert nicht , Frau T. Kim, T. ia: £ 15 E. Elten, £., Nentner van Beet, B., Wo. 1 Chrijtianjen, AW., Mufiflehr. T. Bwidert, H., Optiter T. 17 E. Wiefje, W., Reichsangeft, SD A., Handelsbvertr. T. 19 E Bürdard, DH.r Kapit. 3 S.( Knoop, €, Kalkulat. 21 E. Safrenz, $., Zivilingen. T. NRiederquell & An R.6. Hngen. Büro T. 21a E. Nidhel, D., Ww. T. 23 E. Nüdel, H., Wi. T. Ienfhef, A., Kranführ. Erdg. N E. Rogaenfjae” joe Erben V. Beterjen, H., Rendant T, Behrendt, N RN: Kapt. (Ing.) a Hamann, | SCHöISIOE —<- Xirpigjtrake > 27 eriftiert nicht 29 E. Sabahn, N., Kfm. T. 1 Holling,E., Ob. Poftfekretärin Marquardt, W., Dr., Ajtift. Arzt 2 Mierke,R.,Dr., Ob. Reg. Rat % Mundt, M.,Stadtoberfetr. 2 Siggelfow, A., Bürovorfteh. Szjemeitat, D., Blumen -T. 31 E. Chler8, $., D.Dr., Rechts: anmw. u. Notar T. 33 _E. Wyfraykowsti, A..Frau T. Conrad, a Ingen.a.D. Harnijch, O „ Univ. Brof, Staffeldt, & een 2 AWbfrzykowsti, A bertret. T. Erdg. 35 E. v. Studnik’jhe Erben V. v. Studnik, H., Ww. 2 Buchholz, W., Dr, Korb. Kapit. (V.) T. Hoffmann, E., Dr. - phil., De Erde: Kraufe, A A E Untg. D. Studnig, € ., Setretärin 37 E. Dahm, A. Verfich. Kfm. T. „Ente, D., Schlachter ” Bollborn, ®., Dr., Marine: ftabSarzt T 87a E. Kahl, M., Hotelbef. (Warnemünde) V Ra SF. Sf ya) D. (Alfen fir. 7. Oauet 3 R., Ob. Chile T. SIokijch, E., Schneider Erde: Karberg, ®., Bäder Wichers, D., Ob.Ingen. T. 389 E Deuffen, W., Dr.med. T. Broderfen, A., Rentner 41 E-Muß,D. „Kantinenpächt, T, Ebeling, Carla, Bantkangelt. Mees, H., Schmiedemftr, —<- Adolfftr. DZ 48 E. Fordert, W., Baumftr, CA Ener 45) Czech, X., Nangierauffeh, Buben Q., Lebensm. 'T. Chriftianjen, x Lehrer 1 Emmerich, W., Kim. Sohn, 1., Drphil, byfif. T. Qabarre, E , Sehrerin 1. N. Runge, E,, Seprerini. Erde, Sichert, 3., Lehrerin Wedemeyer, X., Frau Weiß, S., A ST 1 45 E. de la totte, 6., £fm. T. Kaczensti, G., Tijchler Kiamroth, M., Korv.Kpt. T. 47 E. Mordhorkit, ae D. theol. Bijchof i. N. 49. 51 geb. zu A aielz NE 53 E Be A, Dipl.Ing. T. HS 3 Frau Mahrt, I., Sandw. 2 Weiland, M., Ww. 1 55 E. Nieljen, X. Ener ;) V. Grünwalo, tadtob Setr. (Ublandftr. 2) Boldt, H., Regiftrat. Horftmann, X „ Frau Roland, K., NONE Tl <- Gerhardftt, Z- Befelerallee 55a; E.Andrejen, N., Eigentum. ea) Va es Kim. (Da: nijdhe Str. 7) Fanta, Os Dürlerl Erdg. T. Senfen, RW. RES T.3 Kühnhold, N, Dr. phil., Ob. Reg. Rat. T. 1 Lehment, F., Kim. T. Meisner, A., Ww. T. 2 NRiefe, L., Wo. x Rexin, A., Ww. Erdg. — €, ten. Angeft. Scharnberger, M., Wi. Tillmann, E., Dr, Ber: „meffung8rat 2 57 E. Deutihes Reich Herbig, A, Ww. Kesler, H., Gärtner 59 E. Schlutt, O., Dentift T. Müller, A., Elektroingen. 59a E. Öreuer, K., Ww. T. Anger, B., Biv. Ingen. T. Baade, A., Ladiermitr. Trodel8, H-W., Dipl.Ing, Wormuth, A., Frau 61 E. Springer D„egierungs- Rat Boyjen, Wi. Günterberg, Meta, Aififtent. Thiel, Su Verwalt. Ob.: Inipe 638 E; N hehren Dr.med. 508 arzt T. vo. Both, H.K., Korv.Kapit. 7 Sennetamp, Di Ob.Majch. <- Holtenauer Str. Z- 65 E. Ballerftein, G., Eigen: tüm. (Holtenauer Str. 95) Garagen Städt. Licht» u. Waffer: werke, Transformat.Stat.1 67 E. Carftenn, 6.F. C., Maler- miftr, KErdg, Echardt, N., Kim. H3 Fölfter, H., Maler or, E., Un HA füfing, R., Frau Hamer, € , Stadtangeft., Kaczenöfi, "MM. Frau — D., Werfi fir. 8 rufe, D., Rentner Krüßfeld, D., Schloffer 2 Majdhmann, O., Kfm. Reeje, H., Erpedient 2 Schippmann, W., Zimmerm. Vetter, H., ra Ach. 14 Waldmann, E., Ob.Feldw. Winiede, St., Wacht. H/8 Winkel, H., Frau H. 4 69 E Rübfer, M., Wi. Erde Boll, A., Nentn. Brandt, $., Bol.Meifter . Fechtmann, SH. u, R., Bar: Tettgefh. T. Fritjdhe, H., Rentner 2 Sanfen, T ’Rentnerin Erde, — ©., Straßenb. Yöhnk, I, Ti H.:3 Kapifchte, H., Arbeit. Erde, Krohn, Minna, Lebensm. T. Ladda, W., InvalideH.Krdeg. Ludwig, N., Arbeit. H. 1 $Malewig,M., Elektrofchweiß, DU D. ED SEHE 9 Otto, B., Won. 8 ED Arbeit, HB Sehger, N., Schloffer Untiedt, ©. Invalide H, 3 Bimmermann, MN, Fräfjer — 8. ten. Angeit. 69a E. Semte, F., Kim. (Wil: Yale, 81) V. Hausvermertung X. Howe u. En Holftenftr. 1081 Allert, W., Hilfsarb. H 3 Bergau, ß, ss Dn H::2 Bodelmanı, „ Flugzeug» monteur EN Se GM Bunt, AU Doofe, &, tler H.Erder — 9. Mohrleg. H. Erde. Hanfen, D., Schneider Jürgeleit, W., Rohrleger H. XI. zeil 69a Yöhnt, X., Lagerarb. 3 Kupferfhmidbt,H., Angeft.H.3 Lorenzen, W., Frijeur 1 Maslocdh, I, Heizer 4 Reterfen, C., WW. H. 1 De R., Majchinenwärt. Schmidt, N., techn. Angeit. Seefeld, F., DDR 1 Steenwerth, A., Rohn. Schaffn. 71 E, Yvers, E., Rentner AUrp, F., Arbeit. 1 Demantowsti, M., Dabemfie, Erlat, D., Buber SGrohmann, S., Hentnerta Selen, ‚Q., Dekorat. Maler König, M., We. 2 Babit, I, techn. Angeft. Staad, , Kutfcher 3 Vogt, E., Plätterei Untg. Wiehler, M., Schloffer 2 73 E: Tiedemann, E., Gaftwirt (Ererzierplag 27) V. Hausverwertung X. Howe u. Söhne, Holftenfir. 1081 Sanfen, A., Buchhalt. Senfen, I, Krim. Setr. 2 Klajfohm, N., Neicdhsangeft. 2 roeger, M., Möbeltijchl. 1 Langniß, Wild. Mildhhdlg. Möbig, A Schlachterei T. Biemer, W., Dreher <- Rnooper Weg > RNechte Seite ZE. TErSeiC D., Ww. T. 1 Yochims, H., Dr.med., Prof., Kinderarzt 7. 4 e D., Bauunter: nehm. Siebiee, 7 Frau <- Molttefte. > 6 eriftiert nicht 8 E. Martienffen, Dr., Prof., A (Forftweg 18) Frey, E., Ob.Reg.Rat a. D % Erdg.. Walder, e Waffenbau- direkt. 10 E. Zemerige Erben Meyer, H., Wächter 1 Mieljen, ©, Dr., Ob.Ing. T. 12 geb. 3. Foren 20 <- Forftiveg DZ 14 E. Berger, E., Wo. T. Berger, F. W., Kim. T. 1 Orth, E., Frau 16 E Dührkopp, Frau (Kop: herpahler Allee 165) V. Heitmann, R., Lehrer (Blücherplag 16) Beder, R., Kraftwfüthr. a GDn „techn. Telegr. 2 Sitenten, ®., TO eifehin Aeneduen ©. Dr. phil., Pfarre: 18 E fu ®, Mentnerin 1 Sroh, Q., Schulz-Dornburg, ©. 9 EU U . ufch, eichäftsf. T, 22 Bauftelle + 26 E Röblerie Erben E, Röhler, M., Ww. T. 28 sea Rohn.Db, Ernit, Frl. Freude, ©. Sn pet Sehie er, 30 E. KANN Erben V. Rrijchit,€., Verwaltetin T. Krifchit, B., Rohn.Setr. a. D. oft, E., Dr. med. <- Zirpigftr. DZ 32 E. Roreuber, F., Dr., Fach: arzt T, Boifelicr, B., Rentnerin 2 ; Hahn, E,, Wow. Untg. — 6., Poftillon Untg