Sicvcrs'sches Haus E. Sievers, S., Zimmermstr. Hagemann, F„ Monteur NagelffcheS Haus ^ Nagel, G. A., Schlächter meister Müller'sches Haus (18a) E. Müller, ®„ ffiio. (stiel) Appel, M>, Pflegerin Dettmann, O,, Arbeit, Gradert, W, Pfleger Kobusch, H,, Schlosser tzllttmann'sches Haus E, HUttmann, K„ Gartenbau Fick, W,, landw, Gehilfe Jäger'sches Haus E. Jäger, C,, Landw, Jäger, E,, Sattler Selstsches Haus (71) E. Sell, A,, Landwirtin Fuchse!, R,, Schlachtermstr, Dose'sches Haus E, Dose, I,, Tischler Dose, P,, Postschaffn, Paß, D„ Ww, Wulff'sches Haus E, Wulfs, F,, Gärtner Wulff, H,, Gärtner Lütt'sches Haus E. Lütt, I,, Schlachtermstr, Brügmann, E,, Arbeit, Thomsen'sches Haus E, Thomsen.H,, Arbeit, Thomsen, B,, Kutscher Reetz'sches Haus E. Reetz, H,, Rentner Neumann, P., Heizer Sander, H,, Schlachter Groth'scheS Haus (118) E. Groth, G,, Pensionär, BuczieSla, M,, Schnitterin Koch, tz,, Kfm, Weiß, I,, Rentner Kerginski'scheS Haus E. «erginsli, E,, Invalide Helbig'scheS Haus E. H-lbig, Nieter 1 a E. Greve, H„ Mühl-nb-s, 7, Greve, M„ Müller ld E Greve, H„ Kfm, (Nr, I a) Hansen, I,, Kutscher Kufferow, W„ Arbeit. Reimer, E,, Frau S-llmer, H,, Arbeit, 2 E. Marlens, M„ Ww, Martens, W,, Schlachter 3 E. Posenau, O„ Ksm, 4 E, Ludolphp, K„ Ksm, Stabe, li„ Arbeit, 5 E. Horn, J„ Landwirt k E, Pogge, S„ Gärtner T. 7 a E Scheel, G,, Landm, 7 dE, Landlau, C„ Rentner DrewS, Th,, Milchtutscher 8a E Dreselcr, tz,. Schlaffer MuhS, M,, Ww, Start, tz,, Arbeit, Mols, P„ Angestellt, 8 b E. Jens, St., Ww, Hartwig, W. HandelSm, S E, Martens, H„ GartendauT, 10 E Chrislens, O„ Landm, (Kiel) Martens, C,, Rentner 11 E, Bracker, J„ Gemüsebau, 12 E. Jöns, tz,, Landm, Kühl, tz,, Schlachter 13 E Baasch, W., Landwirt Baasch, H„ Landm, 14 E. Kähl-r, tz„ Schuhm, 15 E. Prüßing, A„ Landm, 7 Ik E. Frahm, H„ Schlachter mstr, R-penningffches Haus E. Repenning, Eigentüm, (Kiel) Steffen, W, Maschinenb, Schneidetisches Haus E. Schneider, F,, Rentner Repenning, E,, Arbeit, Krüger'sches Haus E. Krüger, F„ Milchhdl, Krüger, M,, Ww, Michelscn'sches Haus E, Michelsen, SB., Rentner Krieg'schcs Haus E Krieg, R., Gärtner Klinker, W„ Post-Betr, Assist, Hacske'sches Haus (88) E. Haeste, tz,, Eigentum, Jnsclmaun, F,, Arbeit, Ochs, W,, Zimmerm, Minge'ichcs Haus E, Minge, H,, Invalide Minge, J„ Berläuferin Bargholz, F,, Former Petersen, tz,, Schlosser Reimer, W„ Dreher Heuck'sches Haus E. tzeuck, I,, Lehrer a, D, Heuck, H,, Schuhm, Start'sches Haus E. Start, I,, Ob.Postlchassn, Benthienffches Haus (81) E, Benthien, tz,, Rentenempf, Meyer, P, Kontrolleur Schimmcckffches Haus E, Schimmcck, I,, Former Kröplin'scheS Haus E, Kröplin, B„ Ww, Roggensack, W,, Maschin, Technik, Becher'sches Haus (79) E, Becher, K,, Rentner Freuudstück'sches HauS E Freundstück, Former Balzer'sches Haus E, Balzer, G„ Bierfahr. Koch, G,, Pol. Beamt, a, D, Am Taubenkrug Hansdorfer Moor Flathffches Haus E Jlath, W., Arbeit. Jhlkater Weg Linke Seite Grönwoldtffches Haus E. Grönwoldt, R., Maurer Lepsienffches Haus E. Lepsien, K., Arbeit. Reimerffches Haus E. Reimer, H., Maurer Hinz, P., Rentner Störtebeker, I., Bäcker Bramberg Stolpeffches Haus E. Stolpe, A., Ob.Postschaffn. Nebendahlffches Haus E Nebendahl, ©., Ob. Post schaffn. Denker, H., Rentner Klosterweg Linke Seite Haaß'sches Haus E. tzaaß, Gastw, V. Bülow, O„ Gärtner Siebrcchtffches Haus E Siebrecht, K,, Zimmerm, Sicbrecht, W,, Zimmerm. Rechte Seite Kähler'sches Haus E. Kählcr, Meister a, D, Dirschoweit, A,, Ww, Ramcke'sches Haus E. Ramcke, I,, Zimmerm. Rebenstücken Wendisches Haus E Wendt, W., Maurer Wendisches Haus Lütgens, P., Arbeit. Schmidt, K. H., Marine- angehörig. Lehneckisches Haus (3) E. Lelmecke, H., Tischler (Annenstr. 55) Dempwolf, E., Arbeit. Steinte, W., Gastw. Lühisches Haus E. Lühr, E., Sägerci Asmussen, I., Buch- druckereibes. Berse, M., Ob.Kelln. Buck, K., Bäcker Sorgenfrey, B., Ww. Sienknechisches Haus E. Sienknecht, Bauunter nehm. (Kiel) David, B., Berw.Sekr. Rehdeisches Haus E. Rehder, O., Maler Plambcck^sches Haus E. Plambeck, A., Ww. Hagemann, G., Zimmerm. Redderkamp Teschner'sches Haus E. Teschner, F„ Maurer Höckendorsffches Haus E. Höckendorf, G,, Weichen wärt. Ohmsen'scheS Haus E, Ohmsen, C,, Schmied Gogoll'sches HauS E, Gogoll, R,, Klempner Hansen'sches Haus E, Hansen, L„ Archite» Ladewigffches HauS E. Ladewig, H,, Arbeit, JbsffcheS Haus Jhst, H„ Arbeit, Russee-Heidenberg Schmidischcs 5) aus E. Schmidt, F., Landm. (Neudorf) V. Bull, H., Maurer Wenzing'sches Haus E. Wenzing, H., Telegr. Bau» handw. (Heidenberg) Tieljen, D., Ww. Schlotfeldt'sches Haus E. Schlotseldt, H., Landw. Eggers'sches Haus E. Eggers, E-, Gartenbau Freise'schcs Haus E. Freise, Rentner Kurth^fches Haus E. Kurth, W., Gartenbau Grimm, E., Gärtner — Sccstraste ■<r Dorfstr. Linke Seite 1 E. Niclason, E., Seemann (Amerika) V. Schmidt, I., Fischer 3 E. Thaden, M., Ww. Blau, E., Ww. 9 E. Höckendorfs, R., Pensionär Kotz, M., Ww. 11 E. Wiesncr, H., Tischler Traukis'schcs Haus E. Trautzis, I., Bahnarb. Rechte Seite 2 E. Schimanski,, A., Böttcher 10 E. Pacch, H„ Tischler 12 E, Wrage, H,, Eigentüm, Colmorgen, M,, Korbmach, 16 E. Siebraffe, H., Maler Rohde, M., Steinmetz 18 E. Gogoll,E.,Leutn.z.S.a.D- 20 E. Seligmann,H.,Kernmach. Suchsdorf Gemeindevorsteher: Chr. Süverkrttpp, Nr. 51, I. Kiel 5362 17 E. Rolfs, I., Privatier Kämpen, H.. Hauptlehr. i. R. Spar- u. Darlehnskaffe, e. G. m. b. H. 18 E. Gemeinde Suchsdorf Köll, O., Hauptlehrer 19 E. Broocks, W., Schmied Frank, H., Arbeit. 20 E. Wagner, Ww. (Kiel) Schnack, I., Landwirt 21 E. Ratjen, H., Privatier (Amerika) V. Kohrt, H., Postschaffn. 22 a E. Hammerich,H.,Gastw.7'. 22 b E. Stabe, F., Ww., Gastw. Drews, H., Kutscher Hodam, K., Arbeit. Hutz, H., Arbeit. Nehls, W., Rentner Stabe, M., Ww. Ströh. A., Ww. 23 E. Prützing, E., Ww. 24 E. Stamer, D., Ww. 1. Baesko, B., Arbeit. Köhler, ^un., H.. Sattler 25 E Schade, F., Malermstr. Grothkopp, I., Zimmenn. Wackermann, M., Ww. 26 E Drews. C., Ww. Schuhmacher, K., Maurerpol. Wöhlk, C.. Ww. 27 E Lüdt, F., Postbote a. D. Lädt, I., Buchhändlerin 28 E Kruse, F., Landwirt 29 E Lamp, G., Ww. Kahler, F., Altsitz. 30 Baustelle 30 b E. Arp, M., Ww. Steen, M., Ww. 31 E. Ströh, B., Erben Martens, E.. Pächter Schlotfeld, W., Elektrotechn. 32 E Köbke, CH., Ww. 33 E Bastianffche Erben V. Bull, F., Landm. Höhne, E., Ww. — M., Arbeit. 34 E Hüls, H., Schlachtermstr. (Kiel) Schwcnsen, B., Arbeit. 35 E Kühler, H., Steward Becker, W., Maurer 36 E. Grömin, A., Landwirt Albers, B., Landm. 37 E. Friedrichen, H., Landw. Grothkopp, E., Ww. Hammerich, W., Landw. Jansen, W-, Ww. Jgla, I., Ww. Johannsen, H., Arbeit. Neitzel, M., Frau Petersen. K., Steinsetz. Prösch, H., Maler Wriedt, I., Steinschleif. Zickett, R., Arbeit. 38 E Stabe.F., Ww.,Gastw.I. (Nr. 22 b) 39 E Baasch, E., Maurer Gründe!, F., Rentner Stenzel, S., Ww. 40 E. Büll, H., Landm. 41 E Weigert, P., Landm. Hatz, I., Zimmerm. 42 E. Trepkau, F., Landwirt 43 E. Book, I., Bäcker Peise, H., Bote Reich, G., Bersorg.Anwärt. 44 E. Petersen, F., Arbeit. Rehbecg, L., Arbeit. 45 E. Bock, M., Ww. Bock, C., Zimmerer 46 E. Speck, S., Ww. Grothkopp, A., Bahnarb. Stender, I., Arbeit. 47 E. Stoltenberg.J.,Landwirt Buhmann, A., Arbeit. Hutz, H., Arbeit. Jgla, I., Arbeit. Kerber, W., Bahnarb. Kruse, H., Arbeit. Prösch, M., Arbeit. Reher, I., Schlosser 48 E Gemeinde Suchsdorf K 8.1). A. P., Ortsgruppe Suchsdorf T. Frank, E., Arbeit. Franske, A., Ob.Landjäger Klühn, H., Gemeinde-Ob. Sekret. 49 E. Brügge, R.,Gärtnereibes. 60 E. Köhnke, H., Kfm. i. Köhnke, W., Kfm. Meyer, H., Arbeit. Stender, I., Invalide Stöbe, B., Ksm. Szymoniak, W., Ww. 61 E. Süverkrüpp, E., Landm. Süverkrüpp, Ch., Landm. T. 52 E. Koevc, Chr., Ww. E. Koeve, I., Arbeit. 53 E. Gemeinde Suchsdorf Spritzenhaus 54 E. Hatz, I., Aufseh. Rahn, M., Ww. 65 E Stahl, E., Gutsbesitz. (Schwartenbek) Kosakowski, F., Tierzuchtmstr. Ohm, E., Kutscher 66 E. Kruse, D., Ww. Krakow, F., Arbeit. — K., Rentner 67 E. Reimer, I., Büroangest. 68 E. Stahl, E., Gutsbes. (Schwartenbek) Hoffmann, K., Arbeit. Vorburg, H., Vogt 69 E. Gemeinde Suchsdorf Schocnek,A.,Ob.Landjäg.a.D. 60 E. Höhne, H., Gärtner 61 E Bock, Ch., Ww. Buck, I., Schloffer Huppe, F., Ob. Gefr. 62 E. Moll, Erben Keffal, W., Kim. Moll, A., Frau 63 E. Stahl, E-, Gutsbes. (Schwartenbek) Eckert, F., Arbeit. Hörnke, W., Tagelöhn. Jöhnke, H., Arbeit. Näwe, R., Arbeit. 64 E. 5zarni, H., Zimmerer Jürgens, M., Ww. Schumacher, H., Hauswart Schwendemann, H., Arbeit.