Weißenburgstraße II. Teil 11 E. Ehmke, Th., Schiffb.Jng. Bechke, W.. Vcisich.Jnipekt.l Btcedc.H Maschinenschlost 4 — St-, Kulschet 4 Sortetact, $>.. tfm. Anatst. Hab, SB., Malet 2 Mennecke, H., Schuhm. One. B., Ob. Kelln. 3 Vctetscn, St., Kesselschmied 3 Ptütz, F., Kfm. Rönnebuta, W., Reaisttakot Rechte Seite 2 E. Rohatdt, B., Stau Dittmann, tz., Just. Wacht- instt. 1 Hübet, I., Montcut 2 John!, 9t., Vetbandstevis. 3 Lasch, SB., Maschlnenb. Mstt. Nitz, A.. Invalide 2 Rohatdt, O., Lebensmittel Rohdc, M., Pensionat 3 v. Thun, O., Kfm. 1 4 E. Timmke, H., Bäcketmstt. Bahnsen, I., Bäcketmstt. I. — P., Backet T. Krdg. Bebensee, D„ Sßlo. 2 — I., Stadtob. Sekt. 2 — W., Bütoaeh. 2 Behtnsen, (&., Techn. Loten;, D-. Ww. 4 Ostetwald, E., Ww. 3 Pedctsen, K., Ww. 3 Pvhlmann,S.,Vets.Anwätt.l Schtank, E., Expedient 1 Seng, Böttchet ILtdg. Timmke, M-, Vetkänietin 1 3 E Japp, Wilhclminc, Lebensmittel Etitz. Dunkelmann, P., Schlosset Haaac, H„ Postichassn. 4 tzattmann, H., Astn. Ltdg. Kluvet, Th-, Ww. 3 Kohlmotaen, C., Ww. 2 Motchc, O., schneidet I. 4 Petetsen, I., Stadtanacst. 1 Schniidt, K-, Atbcit. 4 Slvsatek, A., Bohtct 3 ■<r Hetzoa Ftiedtich-Stt. 8 E. Wichmann, I., Jnaen. (Duisbuta) V. Hausvetwetmna v. Kiel u. Umata., G. m. b. H. (Holstens, t. 106) Batwia, O., Pensionat 2 Beutel, M., SBw. Erdg. Biehl, A., Reisend. Deubctt, L., Ftau 3 Einieldt, H., Kim. Erdg. Gettz, H., Nietet 4 Giencke, B., VW. Dipl.Jna. 1 Klotz, L., Pol.Ob.SBachtmftt. Schönina, F., Expedient 3 Kitchhosallee Weg zur Fähre (Siehe untet Zut Fähre) Wchdcnweg (Stadtteil Wellingdorf) Nach der Wchdenkoppel. welche die Straße durchschneidet, benannt. Schönberger Sir. ->■ Linke Seite 1 existiert nicht 3 E. ©toll A., Schmicdemstr. 5—13 existiert nicht 15 E Hüllmann, H., Ingen. 7 17—21 Baustellen 23 E Ahme, H., Lokomot. Führ. a. W. 25—27 Baustellen 29 E. Wolf. W., Pol. Haupt- wachtmstr. König, F., Schiffbau-Jng. 31 E. Miklowcit, A., Schlosser Jost, M., Versorg. Anwärt. Karow, H./ Buchhalt. 1 33 E Gossel/ H., Pol.Ob.- Wachtmstr. 1 Eich. K., Dipl. Ingen. 1 Weberstraße 35 E. Schröder, F., Postassist, i. R. 1 Harder, L.. techn. Stadt« insp. a. D. Erdg. 37 E. Wrobel, F., Fürsorg. Ermittl. Harm. H.. Feinmechanik. 39 Baustelle 41 E. Lange, I., Bauführ. 43 E. Schönke, E., Mar. Ob. Wcrkmstr. 45 E. Boldt, H., Expedient Behn, W., Büroleit. 1 47—49 existiert nicht 51 E. Stadt Kiel Göhre, P., Stadtinspekt. Hadlcr, W., akad. Zcichen- lchr. Erdg. 53 Baustelle 65 E. Schmidt, F., Stadtinspekt. Schmidt, A., Vcrtret. 57 E. Parschau. G., Stadt- inspctt. Pctersen, W., Schmied 1 59 E Jacobsen, R., Lehrer Blunck, A., akad. Musik lehrer 1 61 E. Stolle, E., Buchhalt. Timm. E., Just. Ob. Sekr. 63 E. Mäckelmann, K., Rektor Schmidt, I., Ob. Ing. I. 1 65 E. Bödewadt, I., Schrist- leit. 7 Hansen, H., Lehrer 67 Baustelle 69 E. Mitzlaff, H., Kapit. Leutn. (I.) a. D. 71 E Ewers, W., Ingen. 73—105 Baustellen 107 E Stark, E., Kfm. Rechte Seite 2 existiert nicht 4 E. Ramm, L., Ww. Bolz, B., Ww. Duggen, E., Sattlermstr. Kobarg, I., Klempner 6 E. Andritzke, H., Büro- Vorst. a. D. 1 Kämpen, O., Schlosser Schoss, E., Schlosser Wagner, M., Ww. Erdg. 8 E. Petersen, I., Wcrkmstr. i. R. 1 Meß, K., Stcinsetz. Schramm, E., Ww. Wriedt, A., Schlosser 10—14 Baustellen 16 E. Bugenbagen-Kirchengem. Kiel-Ellerbek V. Herntrich, V., Pastor u. Privatdoz. I. 18 E Fiskus Grabow, H., Prof., Stud. Direkt. 20 E. Johannsen, F.. Schiffb. Ingen. Erdg. Schliebs, E., Mar.Ob.Sekr. i. R. 1 22 E. Fleischmann, E., Ober ingen. 7 24 Baustelle 26 E Behrens, W., Ob. Bür germeister I. Schierholz, G., Referent 28 E. Füttcrer, K., Kopitänl. Blunck, H., Angestellt. 1 30 Baustelle Passader Str. ->• 32 E. Schultz, T., Rentnerin (Hannover) V. Landmann, E., Frau (Mönkeberg) Bote, A., Ingen. 1 Juhl, M., Bez. Schornstein feg. Mstr. 7. Liebe. ©., Ww. 1 Onken, H., Pol. Ob.Leutn. 2 34 E. Steffen, H., Zeichenlehr, i. R. Nissen, O., Ingen. 36 E. Schlüter, A., Lehrerww. Dietrich, E., Monteur Röhlk, K., Ingen. 1 38 E Heuck, A., General major a. D. — 218 — 40 E. Sachse, T., Ingen. Langlo.D.Mittelschullehrerin 42 E Köhler, H., Lehrer i. R. Neve, W., Buchbind. 44 E. Platz, K., Gew. Schul direkt. 44 a E. Voelkcr. F., Kfm. (Lüneburg) 7 Dibbern, E., Maschinenb. Haushalts-Versorg. G. m. b. H., Verkaufsstelle 7. ■<- Flüggendorfer Straße -> 46 E. Roth. W-, kfm. Angest. 46 a E. Schauer, W., Eigen tümerin Schauer, F., Schisssofffiz. 48 existiert nicht Raisdorfer Str. 50 Baustelle 52 E. Schwartz, E., Lehrer 54 E. Grothe, F., Ingen. 56 E Linnich, M., Studienrat 58 E. Lange, O., Ob. Mech.Mt. Wetzel, R., Versorg. Anw. 60EMagnus,P.,Ob.Steuersckr. 62 Baustelle 64 E. Löwe, R., Ingen. Maatz, E., Lehrerww. 1 66 E Tohtz, E., Ingen. 1 68 E. Groth, F., Ww. Erdg. 70 E Thaesler, R., Steuerob. Sekr. i. R. Becker, K., Kraftw. Führ. 1 72 E Lenser, A., Ingen. 74 E. Hahn, A., Jngcn.Ww. 7 76 E Thode. C., Ww. Thode, I., Schiffb. 78 E. Kaping, I., Mar.Sekr. Kolleck, H., Bohrer Rosenfelder Str. -> 80 E Appuhn, E., Kfm. 7. Johannsen, G., Frau 82 E. Kerls, K., Rentenempf. Selbach, H., Ob. Gefr. 1 84 E Martens, I., Schiffb.- Jngen. 86 E. Bösche, W., Ingen. 88 E Otto, H., Mar.Obermstr. Sechting, F., Magistr. Ob. Sekr. i. R. 1 90 E Brodersen, Th., Ingen. 7 92 E. Kreye, W., Pol.Hauptm. a. D. 7 Brück, I., Dipl. Ing. 1 94 E Höhne. K., Bürovorsteh. Wülsten, A., Versorg. Anw. 96 E Landhaus-Bauverein e.V. Kiel-Wellingdorf Sonntag, H., Pol.Mcister 98 E Lindner, A., Gewerbe- Oberlehrer 100 E. Kahl, F., Landesinsp. 102 E Marx, F.,Schiffb. Ingen. 104 E. Geißler. O., Lehr. i. R. Högner, F., Ob.Masch.Maat. 106 E Pfeiffer, A., Steuervollz. Pfeiffer, A., Just. Supernum. 108 E Grahl, H., akad. Musik lehrer 110 E Wulff. H.. Lehrer Stadtgrenze -> Eisenbahn Weißenburgstraßc Schlacht bei Meißenburg am 4. 8. 1870 Wilhelmplatz ->• Linke Seite 1 existiert nicht 3 E Litz, O-, Stabsapothek. a. D. (Forstweg 35) V. Wöhlk, A., Maurermstr. 3 Bannick, H., Schlachtermstr. Fischer, D., Ww. 1 Kaiser, I., Dachdeckermstr. 7 Klimm,H., Beamt.Anwärt. 2 Reinhardt, M., Ww. 4 Schlichting, S., Rentnerin 1 Schnoor, H., Malermstr. 7. Wörpel, W-, Lagerverwalt. 5 E. Kroll, I., Glasermstr. 7 Breitenstrin, O., Maurer 4 Jungjohann, K., Kellner 2 Kroll, R., Glaser 3 Kühl, W-, Schuhmmstr. 2 Lüddens, A., Schristsetz. 3 Meyer, F., Maschin.Mstr. Röschmann, H., Maurer Schröder, W., Invalide 1 Voß, I., Arbeit. 3 7 E. Koch, E., Frau, Kolonial waren 7 Damm, M., Schlosser 1 Fcddcr, E., Betr. Assist. 4 Göttsche, T., Schneider 2 Hähne, W., Frau 3 Jürgensen. L., Ob. Heizer 3 — W-, Hausdien. 3 Koch, H., Kraftwagenführ. 7 Lammert, F., Invalide — W., Schiffsmakl. 2 Truschcit, E., Schlosser 1 Vogel. M., Kfm. 4 9 E Hauberg, Ä., Pensionär Ewers, W., Ob.Kellner 1 Großmann, F., Dreher 4 Hagenow, C., Schlosser 3 Haß, C.. Ww. Ei-dg. Naumann, G., Mechanik. 1 Neelsen, D., Ww. 1 Peters, P., Kraftwag.Führ. Plambeck, H., Maler 2 Ralf. L.. Ww. 4 11 E. Gram in, K., Maschinenb. Baasch, A., Schuhm. 2 — E-, Ww. 2 Doose, K-, Kesselschmied 4 Lüpkes, I., Ww. 1 Möller, K., Bauunternehm. 7 — K., Zimmerm. 3 Roßberg, K., Stemmer Erdg. Schlegelmilch, K., Invalide 3 Schlotfeldt, E., Tischler 4 Sell, H., Taucher 2 13 E. Bockhorn, H., Kohlen (Herzog Friedrich-Str. 90) V. Aschemann, K., Bauunter nehmer Boock, I., Friseur 4 Castedello, K., Werkmstr. 3 Günther, F., Postassist. 3 Horn, F., Kleinrentn. Ricck, F., Schneidermstr. 1 Scholz, M., Fuhrm. Schütt, W-, Angestellt. II. Steen. M., Ww. 2 Timm, M., Landessekr. 1 Zarp, H., Zimmerm. Ente is E. Leopold, A.. Kfm. (Holstenstr. 15) Behrens, H., Kraftwagenführ. Freier, K., Arbeit. Jakob, C., Bootsb. 3 Kowohl, G., Telcgr.Arb. 4 Lenkcit, W.. Ww. 1 Oldenburg, CH., Reiscvertrct. Rohardt, H., Schloffermstr. 2 Scheel, G., Balltechnik. Erdg. Schubert, H., Zollsekr. i. R. 1 Wiese, D., Ww. 2 17—19 Kohlenplatz E. Mölck, K., Frau Stutzt, H., Kohlen 7 21—27 E. Mölck. W.. G.m.b.H. Getreidegroßhdlg.(Schillcr- strahe 1) 29 Baustelle 31 E. Funk, G., Renjner 1 Dittmer, E., Ww.' 2 Drewes, E., Heizer 4 Ehlen, I-, Rentnerin Erck^. . Grambow, D., Ww. 3 Käthe, I., Ww. Erdg. Petersen, O., Hafenarb. 4 Prüß, H., Steinsetz. 3 Röhling, A., Maurer 2 Stoll, H., techn. Angest. 1 Metzstr. ->- 33 s. a. Metzstr. 24 E Sellmer, E., Bäckermstr. 7 Holz. W., Schisssführ. 1 Kröger, M., Kernm. 4 Lorenzen, H., Schlosser 33 Müller, O., Kassier. Rau, R., Schlachter 3 Riedel, A., Frau 3 Schacht, H., Monteur 2 Sellmer, K., Kfm. 3 Wrangel, E., Arbeit. 3 35 E Meyer, O., Angestellt. Bock, E., Ww. 3 Fehrs, W., Telegr.Arb. Lund, K., Angestellt. 4 Michaelis, F., Hilfslehr. 3 Mißfcldt.W., Magazinarb. 2 Mühlmann,R., Angest. Erdg. Schwager, K., Postkraftw. Führ. 4 Vöetz, W., Schneider Wolers, H., Hausdien. Erdg. 37 E. Kühn, W., Rentner 1 Einfeldt, W., Bürogeh. Joswig, K., Ww. Korten, B., Seemann 3 Lange, D., Ww. 2 Niemann, H., Tischler 3 Schmidtpott, W., Ww. 4 Thomsen, E., Ww. Viobl, A., Kolonialwr. Erdg. Zilske, A., Rentner 2 39 E. Bügler, CH., Omnibus- betr. 7 Erdg. Arpe, H., Fischhdl. 1 Dobrans, K., Bürogeh. Gedawitz, A., Arbtrin. 3 Hameister, E., Arbeit. Muhlack, C., Arbeit. 2 Stessun, W., Arbeit. 4 Voß, F., Kapitän 2 — I., Bäcker Erdg. 41 E. Ramm, CH., Wächter Bahr, K.. Tischler Bartels, O., Arbeit. Jhrens, K., Bohrer 2 Jensen, H., Ww. Jöhnk, D., Ww. 4 Koch, D., Ww. Rathlev, CH., Korkschneidcr 1 Steen, H., Arbeit. Thoms, R., Steinsetz. 43 E. Brundiek, R., Privatier (Geibelplatz 4) Bär, E., Werftarb. 4 Folger, W., Ww. 1 Jmhagen, F., Bürogeh. 3 Lange, W., Rentner Erdg. Löffler, I., städt. Angest. 1 Maas, I., Angestellt. 4 Moldenhauer, A., Maler 3 Rosenlund, W., Dreher 2 Witt, W.. Stadtangest. Erdg. Witthöft, D., Ww. 2 45 E. Volmeshaus, 31., Ww. Adler,B., Ww. 1 Graefe, O., Schneidcrnistr. tzuchstcdt, H., Ob. Telegr.- Sekret. 2 Jacobsen, W., Technik. 3 Kühler, E., Dachdeck. Erdg. Klink, D., Ww. 4 Kröhncke, I., Gärtner Erdg. Metzner, M., Frl. 4 Ohms, I., Stadtangestellte Reimers, A., Ob. Stadtsekr. a. D. 2 Schmidt, P., Altrentner 1 Tank, CH., Ob. Postschaffn. i. R. — M., Hökerei Ullrich, H., Zollsekr. a. D. 2 Vöbsch, H., Kfm. 1 Wegencr, K., Tischler Erdg. Rechte Seite 2 existiert nicht 4 E. Lühr, W., Bautischlerei 7 Bartels, E., Schlosser 4 Biß, H., Zimmerer 2 Jöhnk, E., Ww. Erdg. Koch, A., Handelsmann 4 Lühr, H., Tischlermstr. 7 1 — W., Rentner Rohlfs, H., Tischler 3 Walter, K., Dreher 3 — W., Gelderheber 2 6 E Gerike, E., Mechanik. (Gutenbergstr. 68) Borck, W., Schneider 3 Dembowstt, A., Arbeit. 4