IMuhliusstraße 157 — Muhliusstraße II. r-u 49 Struck, ß„ Malermsst, T. Voss, Ss., Rentner Erdg. Will-, F„ Kfm, 49a E Sahn, W., tzandels- vertr, T. 1 Bajohr, 91., Rentner 3 Hettner, M,, Schlaffer 4 Juhl, E„ Rentner 2 Königsseld, E,, Ww, 1 Meller, A„ Ww, 3 Ohrt, H,, Butter «n grvs ff, Petcrfen, K,, Straffend, Schaffn, Puls, W,, Maurer 51 E Paulfen, R,, Klempner ff, E.Paulfen, Th,,Klcmpnereiff, Frien, W,, Tischler 4 Hansen, O,, Büroangest, 4 Kleist, E,, Kellner Erdg. Lietzbarski, E,, Frau 3 Schäfer, W,, Sladtselr, 1 Schneider, F,, Mar.Angeh, Zimmer, F„ Tischler 2 53 s, a, Legicnstr, 16 E. Roggensack, E„ Frl. V, Fritz, W„ Gastw, ff. Neumann, J„ Schiffsing, 3 Zwingmann, 91,, Schneider meister s, D, ff, 2 — A„ Ksut.Gehilse 2 Fährstr, -> 55 E Linde. E-, Ww. ff. Abeffer, R„ Feinmechanik, 3 Bindeballe, I,, Prokurist 1 tziiper. J„ Ww, 2 Keil, W„ Pol.tzauptwacht- mstr, 3 Linde, J„ Inh, W, Weib, Kolonialwr, ff. Rocsner, B„ Ww, Wulf, E„ B-rtr, ff, 57 E Danker'sche Erben Bärwirlh,E„ Leutn,(J,)a,D Danker. 9lnna, Gcschäftsinh. — G,, Kontoristin Erdg, — tz,, Rektor — L>,, Prokuristin Erdg. Kanthak, K,, Arbeit, 3 Pemöller, E.. Land.Ob.Sekr. 59 E Weisner'sche Erben (Nr, 61) V, Trierweiler, A,, Bücher- revis. ff. (Schuhm.-Str.20) tzartnig, tz., Kfm. ff. Schott, A„ Dr„ Augenarzt ff, Täubner, Friedet, Leiterin d, Priv.Klinik — W„ Kfm, ff, 3 61 E. Weisner'sche Erben V. Trierweiler, 91., Biicher- revls. ff. (Schuhm.-Str, 20) Pr-Hn, W,, Jugendpast, ff, WeiSncr.G,, Dr, weck., Fach arzt ff, 63 E Sinussen, tz.G, E,, Maler- mstr, ff, Barielsen, J„ Werlmstr, 3 Bllll, O„ Tischlerei Cerny, B„ Schneider s, D, ff Claussen, H„ Maler Erdg, — R„ Malermstr. Erdg Dupler, tz,, Ob.Feldw, 2 Neumann, A„ Ing,Büro ff, Schenck, F., Buchhalt. 1 Thorius, W„ Landesamtm, 2 Voigt, E,, Klav.Lehrerin 1 Bob, tz„ Arbeit. Erdg. 65E Reichs-Kanal amt,Vern>ltg, u, Betrieb ff, V, Richter, A„ Verw.Ob.Jn- spckt, (tzoltenau, Grimm- str, 12) Schlüter, 91., Kastellan ff, Voss,F,, Dr, Jng„ Baurat ff, 65n E. tz-cht. F„ Ing, ff, (Roonstr, 2) Baumgart, A., Metallarb. 4 tzintz. I,, W«, 3 Leck, M,, Ww, 1 Meyer, F,, El-Itrvmstr, ff, 2 R-im-rS, tz,, Tapeziermstr, ff. Reimers & Lucht, Polster- möbel ff. Schenck, M„ Bertr, ff, Selahn, F„ «rastw.Führ, 3 65» Sieders, E,, Frau Erdg, Voß, F,, Dr. Ing., Baurat ff. Wunderlich, A-, Fein mechanik ff, 67 E. Christen, W„ Ksm, (Schlobgarten 12) tzeinemann, K,, Beamt, Ninow, F,, Rentnerin 1 Thiebe», W„ Gastw, Zitz, W„ Rentner Untg, 69 E. Christen, 983., Ksm, (Schlobgarten 12) Kleines, 91., Maschinist a.D, I Graas, tz„ Angestellt, Erdg, Grunow, W„ Mar.Angeh, Möws, tz„ Wächter 2 Schwach, W,, Arbeit, Untg, 71 E Römisch-kath, Kirchen gemeinde (Gasstr, 1) Katbol, Fürsorge-Verein für Mädchen, Frauen u.Kinber Antonisheim, Mädchen-, Mutter- u, Säuglingsheim 73 E. Elberfeld, Ph„ Jnstallat, Auscher, tz„ Schneidermstr, 1 Gerstel, M„ Mützensabrik ff. tzintz, E,, Zimmervermictrin, Wammes, tz,, Zigarren 75 E. Neumann, G,, Tischler- mstr, 2 Bauer, A,, Ww, Erdg, Büge, tz„ Schriftsetzer 1 Dinkel, A,, Ww, Eilig. Landt, tz,, Sattler I Müller, O,, Dreher 2 Schulz, M,, Ww, Eotg, Stork, E,, Drogist Erdg. Solstorf, G„ Beamt, 1 77 E W-isn-r, Frau Dr. (Dänische Sir.) Bittermann, P,, Frl. 3 — L„ Frl, 3 Neumann, E., Ww. 3 Reisbcrger.F,, Deckosfiz.a.D, Schcrwitzki, 91,, Ww, I Schlünzen, E,, Ww, 2 — Maria, Musiklchr, 77» E, Lüthckc, C,, Eigentüm, (Moltkestr, 10) Ehrmann, M,, Kfm, 3 Gelszcit, E,, Krastw.FUHr, tzertz, A,, Ksm, Lüthcke, L., & Söhne,Ofenb.ff. Mertens, O,, tzeilkundig, Ruhberg, F,, Frl, Schmidt, B,, Schlossermstr, ff, Zimmermann, M„ Textilwr, 79 E Dellwig'sche Erben (Dammstr. 20) Geest, F., Seemann 2 Laur, E,, Bootsm, 2 Rieper, K,, Kindergart. Leiterin Erdg, Trennt, T,, Ksm, 1 81 E. Keil, F,, Wäschereibes, ff, Möller, K„ lfm, Leit, 2 Pfahl, Waschanstalt, Inh, F, Keil ff, Erdg, Richter, C„ Ww, 3 81» E P-ls-Leusd-n, F,, Dr. med. (Düppelftr, 54) Dürbrook, E,, Klempner 3 Grothe, R„ Maschinenb, Pannwih, K„ Maschinenb, Ritter, Ch„ Maschinist 1 Schünemann.R,, Telegraph,3 Selahn, tz,, Arbeit, Wulf, M„ Ww, 2 83 E Rohlss, tz„ Kfm, ff, Grams, C,, Frau 1 tzoffmann. O.,Ob Masch.Mt. Nohns, W„ Dachdeck, Erdg, Prehn, Wilhelmin-, Schneidermstr, Repenning. M., Kolonialwr. Rohlfs, tz„ «sm, 2 Schoenentz, E,, Mar.Zahl- mstr. a. D. 2 Fleethörn ->■ 85 E Stadt Kiel Staat!, Studienseminar ff, Jarl, W,, Rentner 3 Krön, F,, Penstonär 1 Wittkop, M,, Schneiderei ff. 87 E Stadt Kiel V. Groth, F,, Reit- u. Fahr lehr, Bednarz, W„ Schmieds 2 Heide, tz„ Wächter Köhler, E,, Pol, Assist, °. D, — O,, Bürogeh, Rosacker, M,, Ksm, ff, Wittrock, O,, Spark.Direft, a, D, ff, 89 E Stadt Kiel V. Groth, F,, Reit- u. Fahr lehr, Adolphs, F,, Händler Bahnhossmisssoi, Martha heim ff, 1 Becker, F,, Arbeit, 3 Seemann, E,, Heimleiterin ff. 91 existiert nicht 91» E. Friese, 6., Möbelfabr. 93 E Philipps-», I,, Kfm, (Bcllmannstr, 5) V, Grotbkopp, W,, 9lrbeit, Anders, A„ Seemann Buerschaper, H„ Ww, 2 Bünning, H,, Ksm, Erdg, Falk,W„ Dekorat.Malermstr, Frciberg, W,, Sattlermstr, 1 Kohberg, I,, Maschinist 2 Ladda, E,, Ww, I Rathjen, C,, Bäckermstr.Erdg, Stesse», C,, Ww, Techau, F,, Schlosser 3 95 E Friese, C,, Möbelfabrik (Nr, 101) V, Weinknecht, F,, Kfm. (Nr, 103) Grube, M,, Schneidermstr, 2 Lübker, W,, Baugefch, ff, Matthiseyk, Gastw, ff, Plagemann, G., 9lufseh. 4 Riese, R„ Bildhauer ff, 97 E Friese, C,, Fabr». (Nr, 101) V, Weinknecht, F,, Kfm, (Nr, 103) Dankwart, F,, Kransllhr, 2 Eifert, Friseur Erdg, Geist, F,, Schnstsetz, 3 tzildebrandt, Ww, 1 Kehr, tz,, W-rksühr, a, D. 3 Ruhstcin, A„ Ingen, ff, 2 Schlitt, O,, Bllroangest-Eidg, Schmelzer, K-, Ww. 1 99 E Friese, C-, Fabrkt. (Nr, 101) V, Weinknecht, F,, Kfm, (Nr, 103) Bracker, Angestellt, 2 Bruchhäuser, M,, Ww, Erdg, Brühn, I,, Gcschästssühr, 1 Christiansen, K,, Ww, 3 Sasse, J„ Ww, 1 Jvers, tz„ tzökerei Neubert, P,, Dreher 3 Schäfer, L,, Krastw.Fiihr. 2 101 E. Friese, 6., Fabrkt, ff, Möbelfabrik S. Friese ff. 103 E Friese, S„ Fabrk, (Nr, 101) V. Weinknecht, F„ Ksm, ff. 2 Friese, C„ Innenausbau ff. Rechte Seite 2, 4 s, a, Brunswiker Sir, 41 E. Ohden, tz, D„ Bäcker- mstr, ff, Erdg, Drcws, A,,Ob-Schull-hr,i,R, Postel, K,, Blumen ff, 4 6 E. Victor, A,, Schuhmmstr, (Brunswiker Str, 43) Meyer, tz,, Schmied Erdg, Michaels-», G,, Gen, Agent Skoecat.E,, Materialausgeb, Sommer, N„ Pol.Beamt, 3 E Jonas, S,, Ksm, (tzoltenauer Str, 17) V. tzausverwcrtung G.m.b.tz, (tzolstenstr, 106) Alsleben, E,, Mechanik, D-lss, F,, Arbeit, 1 Gogolok, I,, Maurer 2 Heinrich, M,, Gal», Jnstit, Llldtke, R,, Maler I Oehlwein, B., Ww. 2 Rixen, E„ Ww, Erdg. 10 s, a, Brunswiker Mir, 45 » E. Baumann, F,,'Schlachter- mstr,(Brunswiker Str,45») Lange, I,, Schristsetz, Erdg, — W„ Rentner Erdg. Schaube, K,, Schneidermstr, Tock. W„ Lehrer i, R, 2 12 E Uhlrich, A, SR., Tapezier- mstr, Drenckhahn, Nestor I Gaese, O,, Füller vntg, tzellriegel, G,, Antiquitäten- hdlg. Erdg. Kühl, A,, Vorzcichn, Lauritzen, A,, Seemann II, Meyer, tz„ Ksm, 2 Pape, E., Arbeit. Untg. Witt, W„ Arbeit, H. Zietlow, W,, Elektromonteur 14 E Erichsen'schc Erben V, Brodtmeycr, M„ Frau (Niemannsweg 8) Brandt, M,, Frau 1 Dahl, tz,, Bankbeamt, — tz,, Ww, Henning, J„ Ww, 2 Jacobs, E„ Maschinist 1 Jans, I,, Kellner Erdg, Johannsvhn, E„ Förster 2 Rieper,tz,,Maschinenb, llntg, — M„ Speisewirtsch, Erdg. Stossregen, SR., Friejcur Erdg. 16 E Scheel, W,, Maler mstr, ff, Erdg, Bohn, 91., Rentner 1 Giese, I., Schneider 3 Horn, A,, Rentner 2 Johannscn, M,, Buchhalterin Krause, E,, Kcrnm, H. 2 Löhndors, tz„ Zimmerm, D, Möhle, tz„ Drechsler II, I Rüschmann & Scheel, Maler mstr, ff. Schoppe, F,, Jndustr.Bedars Wannhoss, K,, Schlosser H. 1 Wilhelm, R,, Wäscherei 18 s. a, Baustr, 5 E Schippmann, E., Ww. (Baustr, 5) Engelmann, J„ Beamt, Jaschinizik, G,, Ww, 3 Klabunde, K., Staatsbcamt. a, D, 1 Krause, tz., Arbeit, Eilig. Näther, ©,, Buchhalterin Rausch, A„ Krastw.Führ, Uzar, O,, Brauer Weissserdt, A,, Ingen, 2 Will-, K,, Lehrerin 1 -4- Baustr, -V 20 E Meister, B,, Frau (Essen) E Michels,«,, Ob.Postsckr. (Falckstr, 10) V, Brammer, T,, Versich, Angeft. 1 Barhorn, W„ Stepper Untg. Burmeiftcr, B,, Ww, 3 Johannsen, R,, Kolonialw, Knorre, A„ Dentist Kuhn, «,, Arbeit, Untg. Meister, «., Stadtangest, 1 Michels, Ä„ Ww, 1 Riedel, W„ Lebensmittel ff, Rössiger, P„ tzandlgSgeh, 2 Schoos, J„ Ww, 1 Schwerzel, M,, Vers.Anw, 2 Wille, A„ Betriebsleit, 2 22 E Lucks, I,, Penstonär 1 Allwardt, O,, Schlosser 2 Jungclassen, A,, Frl, 2 Maab. R„ Pol.Wachtmstr, a, D. g A., tzandarb.Lehrerin Ruschmann. E„ Malermstr, ff Schtnaljohann, J„ Tischl-r- lltstr, Erdg, Schmidt, D„ Ww, Erdg, Specht K„ Frau 8 Tiburci.W,, Schuhmmstr, 3 24 existiert nicht 26 E Hartwig, E„ Tischler- mstr, ff. i Eichmüller, Frau Sisch-r. H„ Tischlermstr, 2 26 Ki-witt, M,, Rentnerin 3 Scllke, B,, Rentner!» 3 28 E Krautwald, F,, Glaser- mstr, ff, Franck,M,,Telegr,Sekrctärin Raslcwski, F,, Pensionär 2 Rother, E,, Jnval, 1 Schoos, L., Frau 30 E Müller, 91., Ww, 2 Albrecht, ffi., Kaufst, Gräuel, U„ SWw, 1 Hansen, R„ Ww, I Huber, A,, Kupferschmied 2 Jacobs,W,, Bäckerei ff.Erdg, Kühl, J„ Schlachter 4 M-hrlein, E,, Angest, 2 Müller, M,, Kontoristin 2 Pcterscn, F,, Kellner 3 Schulz, W„ Ob,tzeiz,Gesr,3 32 E Grabow & Watthes, Polstermaterialien ff, Glüsing, D., Ww. 2 Grabow, A., Ksm. ff. 1 Matches, tz„ Kfm, I Tcnsfeldt, 91,, Friseur 2 34 E Schlotseldt, W,, Schlachterei ff. 1 Müller, A,, Ingen, 2 36 E Schncpel, G,, tzotelbcs.ff, Kroeger, tz,, Ksm, I Lindemann, E,, Ww, Erdg, Petersen, W„ T-legr, Ob, S-Ir, a, D, 2 Schumann, 91., Angestellt, 2 B-rgstr. -> 36a s, a, Bergstr, 17 E Karstadt, R,, A.G., Kaust Haus (Berlin) 38 s, a, Bergstr, 17 E. Karstadt, R„ 91.«., Kaust Haus (Berlin) Arp, tz„ Ww, o Fritsche, E,, Ww. Frommest, G„ Fensterreini- gungsinstitut z Hammer, z„ Maler 1 Jagla, M,, Frl, Kasper, A„ Pflegerin 2 Krüger, tz„ 2 Mohr, Dora, Lebensmittel RehlS, F„ Kist-nfabrilalionff, Nielsen. tz„ Schlosser 3 Riese, Ch„ Buchbinder 1 Rücke«, O,, Heiz,Ob,Mt, 2 Schütt, F„ Ww, i Weiss. E„ Segelmach, Erdg, 40 E. Jaspersen, C„G,m,b,H., Baustosse ff, Braak, I,, Omnibusbes, 3 Ebeling, C„ Kfm, 2 — Carla, Bankbeamt, 2 Jaspersen, U„ Ksm, ff, Johannsen, W„ tzandlgsgch, Jürgens, A„ Arbeit, 3 — W,, Dreher 8 Sieders, tz„ Arbeit. 4 42—48 E Gemeinnützig-Klein« »°^,^°^°uses-UIch°st Kt-l-M,tte m, b, tz, . (Fährstr, 18) ^ im °*jf' Bancheamt, (Wall 1) (V v, 42—46) Bcbrens, W„ Angestellt. De.m, P,, Buchhalt, 2 tzarm, W„ Magiftr.Angest.l Jürgens,W.,Buchdruck.Lrä§. Karsten, E„ «sm, 3 Klein, F„ Schneiderin Erdg, L-chtr-ck, J„ Ksm, 3 Schmidt, F,, tzauSmstr.Erdg, Thode, M„ Angestellt, 2 Wagner, K„ 9lngcftellt, 3 Wallgrün, A,, Maglstr.An- gestellt, 1 W-ftphal, W„ Angestellt, 1 44 Bastholain, W„ Bank- beamt. 1 Ehses, C,, Ingen. 3 EiSner, tz„ Sänger Erdg, Elm, F„ Buchhalt, 1 Fehder, A„ Photograph 3 Fuchs, O,, Ksm, 3