5—13 E. Forchert, nenbauer Erdg. 10 E. Veut, I. Rentner (Bruns- witer Str. 10) Fehlberg, N, Schiffszimm. 2 Howe, H. X., Inbvalide Erdg. Koch, H., Werkmftr. 2 Luft, A., Ww. Erdg, VBantermöller, DM. „Werimftr.1 Sattler, F., Rlempner 3 Suhrbier” W., Ob.Heiz. 4 Wunderlich, A, Schmied 1 <- Brinzenftr. DZ Klein-Kielftein <- Hanjaftr. DZ Unbebaut Kleiftitrafe Heinrich von Keift, Dichter, geb.18.10.1777, geft.21.11.1811 <- Scharnhorft{tr. DZ Linke Seite 1 E. Scheel, Zh., Baugeich. T. Böttger, W., Steuerinjpefkt. Engel, I, Ww. Erdg. Jacobi, F., Bollinjpekt. 4 Krufje, I., Zollinjpett.. Erde. Reeje, H., Lehrer 2 Rujer, H., Mentner 1 Sippel, W., Signalnfir. 2 Stieper, H., Ww. 8 3 E. Scheel, I., Eigentümerin (%r. 1) E ED. Lh., Baumftr. Godt, E., RKapit.Leutn. Tl Hellhoff, "Rorvett. ‚Rapit. T. 3 Müller, F., verw. Prof. Erdg, Neumann, W.., Ob. Stud.Rat Woyda, B., Wow. 4 Baunmtftr. (Bejelerallee 42) E. Qudemann, BV. d. Tann-Str.) tich,W.,Berwalt. (Nr.13) Kette 8., Ob.Mafjch. Mt. een D., Mechanik.Mt. 2 aßmann, W., Artl.Mt. 3 Hufenreuter, GS., Ob. al: Mt. Mankobf, E., Ob.Majch. Mt. Seipel, D., Mar. AUngeh. 1 Stöhl, R., Mar.Angeh. 2 Weiner, H., Ob.Maich.Mt. 1 Baer, G., Bootsm. Mt. Erdg. Bels, W., W., Majch. Mt. 1 Feldau,B.,Maijcdh.Mt. Erdg. Grube, H.,Matr.Stab&gefr, 1 Grünte, O., Bootsmt. 2 Ramien, V., Bootsm. 2 Anader,W., Ob. Majdh. Mt. 1 Gutberlet,F.,Fernjhreib. Mt. Hode, B., Ob.Bootsmt. 2 Kraft, F., Majch. Mt. Erdg. Schlieng, F., Mechanik. 1 Schmidt,S., Ob.Majch. Mt. 2 11 Aller, W., Ob.Majchiniit Brojch, D., Mar, Artl. Mt. Fildher, H., Ob.Steuerm. Mauch, E., Ob.Mechanik. Röbjch, R., Ob.Majchinijt 19ER Al, ee VS , Leutn. (&.) Pa B., Mufitfeldw. 2 Lukajczyf, G., Ob. Majchinift Schewer, A., Ob. Majchinift Wilner,H., Ob. Majchinijt 1 Wippich, H., Ob. Maijchinift 1 15 ertitiert nicht <- Blücherfir. D 17 E. Borowsty, A., Eigen» tümerin (Yorckiir. 5) Beduhn, H..Ob.Leutn. 3.S. 1 Draheim, P., Majdh. ti. NM T. Erdg. — ww 23 E 2.E OO Spedt, E., Telephoniftin 3 tbor Straten, F., Seekapit. 3 Witte M., Oberftleutn. a.D. 1 19 E. Howe, A. Frau(Yahnftr.9) V. Hausverwertung SI.Howe u. Söhne, Holiten- jtraße 1031. Asmuffen, BP., Mar.Db. Ingen. 8 Eagert, F., Wertit. Borfteh. Gerdts, F., Landesinjpekt. 1 Grothfopp, SG., Maurerpol. Kapke, W., Lehrer 3 Möller, E., Ww. Ss Schmidt, H., Wiv. SO X, Reichsbk. 9. Ynipett 2E Kanjen, G., adecufte (Kuooper Wea 188) V. Henningjen, O., Rentner VBrecour, W., Landesrata.D. Fahrenfrug, H., Stadtjefr. 2 rapengeter, <%., Ob. Voft- jchaffn. a. D. Erdg. SYacobjen, I, Schuhmmftr. SJanzen, D., Mar. Feuerw. Leutn. a. D. 1 Weinknecht, N Lehrer, 1 Ant 0 D0-Bolje Bielenberg, L., Kim. (Niemannsweg 160) V. Broich, A., Kim. T. Erdg, Broich, SG. Schneidermfirin T. Hamer, A., Ronditor — 9D., Schleufenarb. 3 Krüger, Re Kaffenleit. 1 NS „ Mar.Int. Sn peft Snefer W., Od. Sol %. Erdg. Seröter, M., Fl. 8 Volberg, A. &., Wim. 1 Bander M. Mar. Int. Iujpelt. 25 E. Sarg, Cr Mer Seut aD. Brater, H., Ob. Poftinjpekt. 3 Sampdenien, €. Seutn.(3) etublCn, % Küchendhef 2 Zembrecht, W. „ Dipl.Ingen. Schaube, A., "Roc 3 Schidedang, W., Dipl. ng. Wurmfjee, A., Ww. — M., hl 1 Benfionär Burjy, M., Wo. 1 Claujen, %., Dr. phil., Se dienrat Conpek, F., fm. Angeft. Reichert,®G., Dipl.Obering. T. Schneider, W., Mar. Inoen. Wegener, D., "gar. Sport: Iehrer 1 Webhling, ., Ingen. 8 29 E. Teihmann, S., Leutn. (F.) a. D. (Prinz Hein- rich=-Str. 8) V. EN Verwalterin Bodyjen, A., Betr. Ingen. Carftens8, R., Krim. Aifijt. 1 Hartmann, 6, Ingen. 1 Rieiel, D., Reg. Inipett. 2 Martens, %., Urchitett T. 2 Rofemann, A., Wem. 3 Schiller, PB. ‚Angeitellt. Erdg. Schlichting, D., Ww. Erdg. <- Holtenauer Str. Ze 81-33 eriftieren nicht 35 E. Bocjch-Wüftnei, Sejchw. (Düvelsbefer Weg 29) Brennede,F.,Gejchäftsführ. 3 Hering, L., Ob.Maichinijt 2 Hucho, F., SGaureferent Veters, F., Angeftellt. } Den S., Stadtangelt. Schöer, Schneidermftr. Se ieltiber M., We. Voges, G., aD 37 Biafjtod, G., Ob.Sign. Mi. 39 V. Karfties, Verwalt. (Hol- Erdg. 41 Arnold, S.,Vermw.Ob.Injpekt. 43—47 Marine-Fistus 43 Berndt, W., 45 Grundichot, Q., Ingen.. 1 47 Befeldt, W., Mar. I 57 Steinmegwerkitatt 59 E. Marine-Fistus Garnijonfriedhof 2 eriitiert nicht 4—10 E. Stegelmann, 3., Bau- 4 Gide, O., Ob.Majchinift. Mt. 6 Grafinik, E., Ob.Bootämt. 2 Maid. Mi Seng, B., Maijchiniit Erdg. Herre, W., Ob. Majch. Mt. 2 Kirften, A., Ob.Leutn. (I.) 2 Marr, E., Ob.Infpekt. 1 Ollefh, W., Verwalt.Sefr. 1 <- Sohillftz. > tenauer Str. 210) Fijcher, 6. Mar.Lagermitr. 1 Schlünz, €., Mar. Waffen- miftr. GSareis,®., Ob. Majdhin.Erdg. Wejtfamp, NR., Ob.Funimt. 1 <- Fichteftr. DZ V. Karftie8, Mar.Leutn. a.D. (Holtenauer Str 210) Ob.Reg.Bau= injpett. 1 David, K., Mar. Intendant.- Ynjpekt. E! Lange, R., Mar. Ob. Bud halt. Soyfa, A., Flieg. aofeumle Halbach, A., Inipekt. Erde. Hoced, H., techn. Angeit. Erde. Kohlhaje,R., Berw.Injpekt. 1 nt.= Inipekt. 1 Krufe, D., Kangzl. Ajfijt. Erdg. Möhring, F., Ob.Leutn.(I.)1 Kopp, F., Materialverwalt, <- Nichuhrfir. Z E. Stadt Kiel Großmann, O., Bildhauerei — D., Gärtnerei Marine-Fisius, Standorts: friedbhof T. Seabart, O., Lagermftr. E. Stadt Kiel Rechte Seite gef. (Scharnhorftitt. 9-11) Gothfe, K., Maijchinift Lampel, E., Rentner Lejer, I., Mafjchinift. Mt. Schnadler, K., Hoboiftenmt. Wiedemann, A., Bootsmt. Die, H., Majchinift Rother, H.,ODb.Mafjchinijt. Mt. Schulze, D., Ma Mt. Stadelmeier, H., DOb.-Me- Hanik. Wichmann, I., Kin. 8 Dear S., Ob. cr Hippe, W., SOSE Holler, A., "Ob. Majchiniit 2 öfter, A, Db.Mafehinift, Mt. 7 Nau, G., Ob.Signalmt. Riet8, D., Ob.Mt. 1 10 Buttmi,R., Ob. Mechanik, Mt. Fiicdher, F., Ob.Funimt. 1 Scheurer, W., Ob.Bootsm.- Mt. Schmidt, L., Ob.Bootsm. Mt” Seyler, H., Ob. Majchintit, Mt. Bühl,G.,Majchinift. Mt. Erdg. 12 Bauftelle <- Blücherftr. Ze 14 E. Minetti, A, Eigen- tümerin (Berlin) V. Minetti,H., Stadtbaumftr. (Moltkeftr. SO) ande, S., Gehe Ka Cefobienw Leiter T. Obhl, X., Stadtaffift. NR. 3 Wenk, M., Angeftellte 1 Baubiger, K., en URN Biehr, Ch., W 16 E. Wegener, "& Siene Infekt. (Zirpikfte. 165) Biederftädt, CE., Mar.Leutn. a. D. Erdg. Franken, B., Berf.Agent 2 Hornung, H., techn. Reichs: Ob. Injpekt. iR. Erdg. Ihnen, R., Berw. Infp. 3 Ram, H., Angeitellt. 2 Schröder, W. SC Leutn. N Seiwvard, I, Ww. Verdied, D., So. 3 Wandichneider, M., Ww. 3 18 E. Neufert,F.,Elektrit. Krdg, Armbruft, I, Yuft.Infpelkt. Dohndeke, N., Ob.Leutn.(X.) 2 Seffen, O., Iuft Angeft. 3 BE ., Leutn. 2 kenn „Yuit.Ynfjpekt. 1 Schümann, F., Schloffer: mtr. T. H. Erdg. Schüffel, E., Kfm. T. 1 Stender, E., Reijender 2 20 E. Gerbrandt,G., Cigentüm. (Esmarchitr. 57) Brügmann, W., Zimmerm, 3 enger, A., Wi. E Kortum, H., Mar. Untertunit: amts-Direlt. t N. 1 a Kr Torp. Matte infp 7 übers, NReichsbt. Spel Maad, O., Atome N Erde Mag, A, Wiv. Schmidt, Ch., Gaubertulpett. Bl D., Tantitell. Pit 22 Er "xenjen, N „Beiganf „Frauenlob“ T. Erdg. EC %., Qandesob. sn a D., Boftinjpekt. ; George, R. Angen. 2 Klima, B., Mar. Saft. Anjbelt Ludwig, A, Ww. Sechling, M., Ww. 5 24 E. Göbel, 8. Eigentümerin (Berlin) V. Iver8, Sen y SEHE (Harmö8ftr. 6! Wltefrüger,D., ee Kommiff. Fedderjen, H., Reg. Infpekt. Foerfter, R., Ob.Leutn, 3. S. Goepel, M., Ww. 1 Hanjen, Dr Seetapit. "Hargen, X., Stadtinfpeft. 1 Oh Far Kan. 2 Rothe, R., Motor. Schloff. 4 Tremp, M., Kim. 2 26 E. eisen, I. Kim. (Ring: ftraße 7 E. N KEG Kymn. (Ring- itraße 71) V. Boll, %., Lagermitr. 1. NR. Bode, W., Technik. Erde. Herrmann, ;A., AWw. Körfe, NR. Pol.Hauptm. a.D. 1 Kraufe, X. den Infpett.2 May, E., Ob. Wafienwart 1 Müller, K., OT Schneider, A, Bootsmt, 4 Voigt, A., Ob. Telcar. AInfp. 3 <- Holtenauer Str. Gärten <- Garniioniriedhof Klinfe Benannt nach einem früheren Schlagbaum „De holten Klint” bei der Schevenbrüce <- Holftenfir. D Linfe Seite 1 SEIEN V. Nacobjen,Zwangsveriw alt. Günther, M., Monteur Erdg. (SS (Adolf-Hitler-Plag 1) or - 11 E. Rähler, H IN. zeit Kleine Ziegelftrafe — 124 — Klinke 8 Rilia, en 17 Hefie, © Handelsm. Erdg, 37—41 E. Gemeinnügige®Gejell= | 14 Hanjen, F., Rentner 2 | 1 Alt, O., Fahrräd. T. Hinz, N., Heizer 1 Kraufe, H., Frau ihaft m.b.D. zur Schaffung Hah, E., Rentnerin 1 Anderfen, F., Automobile T. Qäger, H , Büroangeft. 1 Mathiejen, X Ww. 2 vd. Wohngelegh. (Berlin) Kadmann, G., Goldjhmicd 2 Flüggen 5. D. & Co., Farben: Wulf, W., Rieter 2 TED D., Berw. Infpekt. V. Rarfties, Mar.Leutn. a.D. Klauß, A., Ww. 8 fbr£. Bielastowsäly, E., el N. 2 (Holtenauer Str. 210) Leijching,E., Handel&vertr. T. Cena u. Cie, 6. m. b.9., Verficherungen T SYacob, © Ob.Bootsmt. Mann, E., Kim. Willrodt, I., Wim. KH: E. Wegner, H., Eigentümer (Wanfendorf i. Holft.) E. Wegner, £., Frl. (Tirpik- ftraße 88) E. Wegner, S., Ww.(Tirpiß- {traße 838) „Cobona“, Kaffee = Großröft. DE SC. Ch E: Eau bi0e Eryben V. Schmidt, H., Ingen. (Heitendf.) Anderfen,F- ArOHOOTNGET Dringenberg,W., Buchhdlg. T. Neffeler, RX. F. CE. NRordijcher YWerbebienft T 2 Schuftereit, A., Kraftwführ. 1 Wehrend, K., Radio T. 3 9 E. Preuß. "Beamtenverein LebenSverfich. Verein (Hannover) YWachener u. re Verfich.® von nr % Kim. T. 4 Reimer8, K., Ww. T. 2 — Schreibmajch. und Näh- majdh.-Bertrieb T. Soeth, Helene, Boftajfiit. 4 Vollbehr, X., Dr.med.dent., Bahnarzt T, a 1 Dommijdh, RB. 5. Sei Gefr. - ‚Herrmann, YA., Uormach. 7 Kähler, A., Telegr. Betr. Ayiitin. Ploth, B., Art. Arb. Ufer, S., Wo N 13 E. Dombdey, GE. „Baugefch. T. E. Domdey, T., Frau Heide, H., Wirt T. Spiefermann, X., Arbtrin. Steffens, $., Lebensmittel T. 15 E. Rarbit, E., Anl T. Frank, S., Dipl. Ang. T. Rautenberg, E., Rechtsanw. u. Notar T. 17 E. Krämer, A., Kim, (Schillerfir. 94) V. Moijcdhner. G., Schweißer Buchmeier, A., Runftmal. Draht, I., RMechtsaniwv. u. Notar T. 1 Krämer, A, Gummiwr. T. Banzig, R., Angeftellt. 19 E. Greuer, Q., Drogift (Bejelerallee 59a) V. ED UE RR, Rentner Ar, Be „ rau GSehl, N., Buchdruc. 4 Gejch, W., Werkitattjchveib- Yöns, Frieda, Gajtw. T. Erdg- Kniel, 8 Kim. Kortum, K., Boftinijpekt. LQüttgens, S Antiquität. T. Schäfer Stamer, Heilprakt. Stamer, H., Heilprattif, Voß, H. G., Bantbevoll- möächtigt. 4 <- Fabrifftr. D 21 E. Darmit.= ® Nat. Banf Kom.Gej. a Allgem. Gletir Sei TI Bruhn, D.B., SG. m. b. D- Getreide T. Deutiche Reichs=Poftreflame, Snı.b.9., Gejchäftsit.Riel T- ; Germanijcher Lloyd, Schiffs“ | Majcdh.Infpektionen. T. N SGrunow, N., Kim. T. Kos, Gebr., Mübenfbrt. I. Se ie Kraftwerk Rigeberd b.©. T. ; ie & Kürs, Techn. Groß“ hdig. Tı