;c Kanalitraße Kanalitraße (Stadtteil Holtenau) Nach dem Nord-OftjeezKanal benannt <- Hochbrüde DZ Villa Hohened E U M., Frau (See= blid V. Frand, W., Gaftwirt T. <- Prinz-Heinrich:Brüde <- Weg nach Knoop <- Gravenfteiner Str. DZ 1—4 eriftiert nicht 5 E. Banjen, W., Fuhruntern, 6 E. Deutiches Reich V.. Fiegerhorft Kommandant. Holtenau Alte, G., Reg. Oberinjpett. Roob, X., Meg. Inijpekt. 1 Koog, R., Reg. Infpett. 2 7 E. Wibken, G., Kanaliteurer GSraulich, R., Naut. Injp. 3 Bauftelle 9 E. Schröder, E., Fijcher, I, Omen, Reich, O., CN tje 10 E. Sucht‘ihe Erben T. V. Sucht, H., Kolonialw. T. Doeds, W., Lotfe Lucht, I, Klempnerei T. — 8., Ww. 1 Mangeljen, B., Technik. Reecje, E., Steuerm. MVöltert, G., Schiffskapit. a.D. NE Ruh Xh., Rentier Begin, K., Kanalfteuerer T. 1 Ehlers, Ss Kim. g. Kollmes, O., EEE 2 YNaeve, F., Schmied Reis, W., Schleujenverw. Schulg, I, Ad Sörenjen, M., Ww. f 12 E. Heyden, O., Rentner 2 Re R. Hm. Angettellt Voigt, X , Qotie T. Benter, &, Lotfe 12a E. Sönnichjen, R., Tief: bauunternehm. _ Rrahn, $., Lotfe vo. Rroge, Lotje 13 E. Grammerftorf, R., Needer (Bismardallee 24) Tı Sen %., Bahnhofsvorfteh. D. FE Dachdedmftr. Erdg: @Grostlo8, Schneidermiftr. Henningjen, H., San. Rat T. Krafit, A., Bez. Schornitein: fegermftt. DD. 2 14 E, Wendenburg, E., Bürger: meifter a. D. T. 15 E. Röpte, F., endet Halt, F., Bautechnik. Koch, F., Krim. it. n Kraushaat, D., Dentijft T. Neven, W., faufın. Angeft. 4 6 CE, Mat. Prüfer E. Sonaffon, ®., SO Beder, G., Telefonift VBielenberg, D., Schloffer Bitellis, 0 Arbeit. Georgi, W., Schifib. Ing. Golleste, CE, Arbeit. 2 17 E, Rehwald, A, Ww. Deutjche Arbeitsfront, Ort5= en Holtenau N. SD. U. WR. Ortsgr. "Holtenau T Rehwald R., EEE — Bankbeamt. Krdg. Thomfen, E., NMentner 1 18 E. Quds, 6., Sehter Erde Braad, X, Kapitän a. D. auftelle <- Yaegerallee Z Bauftelle 21 E. 3ytjema, E., Ww. Gerligti, Ss Angeftellt. Nommenjen, B., Lotie htiema, R., fin. AM 22 (Serdes, I, „Kanalfteurer T, Böttcher, B., Ingen, Zimmermann, E., Wr. 23. E. Nofe, F, Wi. Wöbahr, W., Schiffämakl. x Krumbholz, a8. Erdg. Reijch, K., Angeftellt. 2 24 E. Bünting, I., Lotje a.D. Möller, B., Schiffsmatl. T. 25 E. Göttich u. Untiedt, Bau- gef. Boftamt T. Sreng, R., Schagmiixz. 1 Siepmann, ©., Gartbaubetr. 25a, b,c E. Stadt Kiel V. Stiba, B., Kranführ. 2 25a Köhler, W., Buchhalter Röfter, A., Hın. Angeftellt. Lütt, H., Kim. 1 Reinhardt, M., Ob.Feuerw. 25b Lehrmann, M., Kim. Raabe, I., Reichsangeftellt. Winkler, H., Verw. Angeft. Bilian, A., Kim T. Erde. 25c Ludwig, B., Schiffsing. Müller, H., Dr.. Meteorolog. Siebert, RP., Mar. Ajfiit. Weije, L., Dr. med., Stadt- arzt T. <- Apenrader Str. DZ <- Marrite, DZ 26 E. Köhn, M., Ww. Bahr, F., Ob. Boftichafn. Blatt, A., Schneidermitrin. Siewsfi, A., Mittagstijch 27 E. Werk, W., Stadtrat Meterfen, HD., Kim T. Thiede, E., Blumen 28 E. Manthey, A, Penfionär Voß, A, Verwalt. Infpekt, 29 E. Namm, S., SGaftw. T. GEijentraut, E., Reichsangeft. Fahrentroog, W., Tijchler Kamm, Y., Schnellaftvert. T. 30 E. Schmidt, H., Schlachter: mtr, Bauer, D., Kim. 1 Chriftenjen, Alwine, Konfit. — C@o., Heizer Lorenzen, E., techn. Angeft. Reterjen, DOD., Kfm. Staniewsty, H., Zimmerer 31 E. Bunks, H., Kim. Bunks, L., Kim. T. 8 Gier, ©. Bäcker Höfer, K., Bol. Mitr. a. ® — 9, Malermfir. Meyer, H., Ob. Boftichafn. 1 Mikfeldt, F., Ww. Matbhje, B., Heizer Teglof, N., Schifsing. 32 E. Zucht, O., Tifchlermitr. T. Böge, M., Kanaliteuerer 2 Blohm, R., Kanaliteuerer T. Snmook,W., Ob. Dedoffiz.a.D. Stender, $., Tijhler 33 E. Behrens, ., Saft. A 24) Herb, W., Saft. T. 34 geb. 3. Wendenburgftz. 1 <- Wendenburgftr. DZ 835 E. Mogenjen, W., Schlach- termitr, T. - Beder, A., Arbeit. Fritidhe, B., Frijeur Lohje H., Kanaliteuerer 2 Lund, I, Se Heiz. Seit. Mogenjen, D., Ww — 3... u. Söhne, Splad): teret 7. Reters, E.; Kapitän 5 Wollejen, W., Kanaljteuerer2 36 E. BPeter8, A., Kim. T. Srunmze, £., WW: 1 Sn ©., Ranallotje a. D. g — 9, WW. Möller, W., "Kanalfteuerer 3 Peters, W., Kaufhaus T. Mitich, A., Ob. Funimt, Trauljen, A., Drogerie T. Wied, W., Sebensmittel T. 87.E. Kieler Spar: und Leih- fafje(Lorengendanum28-30) V. OD u., Sparlafl. MVorit. Der Oberbürgermeifter, Ber: waltung Miele Holtenau T. A “| 37 Stäbt.Lungenfürforgeftelle T. Standesamt Kiel-Holtenau Drehler, E., Dipl. Ing T. 3 ee ®., Ob. Lotje DT. 2 Aieler Spar: und Leihlaffe Nebenftelle VI T. Klumpp, E., Apothete.T. 2 Nühs, I, Lotje x v.Roden, A., Dr., Zahnarzt T.1 Bauich, D., Studienrat iR. 38 E. Stender, C., Ww. Coch, E., Lehrerin 4 Dufjdhinsti, S., Kapitän 8 Günther, W., Gaftw. T. Neumann, A., Bez.Vertret. T. 39 E. Romeite, H., Zigarren: Imp. T. Dill, H., Pol. Od. Selr. iR. Keyer, F., Behörd.Angelt. 2 Knothe, N., RMegiftrat. & Bauftian, W., Land. Setr, Rajft, G., Angeft. Vespermann, X. Kanalfteur. Wiebers8, E., Krim. Affijt. 40 E. Raphael, M., Frau (Amerita) V. Hausverwertung SS. Howe u.Söhne, Holjten- itraBe 108 I : Bröjel, K., Funker Dielmann, I-, Rentner Erdg, Sohannjen, I, Tijchler Erdg. Meinert, B., Yrbeit. Nathje, E., Maurerpol. 2 Schellin, H., Maichinijft 3 Schulz, X., Arbeit. 1 Sütel, A., Arbeit. 8 Weimann, W., Kanalfteuerer 41E Bilftermann, %., Map A , Banfbeamt. 2 Harder, M., Ww. 3 Kunze, Friedel, Papierwr. T, Leejemann, R., Kim. T. Mabhlitedt, O., Kim. Schumann, G., Lotfje Schwabel, D., Ww. Söht, O., Lotje Stier, E., Schreibersmt. Tiedemann, €., Koch 42 E. Yacob8, T., Angeftellt. Brotfabrif Kilia Casper, H., Kanaljteuerer 2 Göttel, A., File T. Hegner, I., Frijeurge[h. Kunze, R., Angen. T. Maad, M., Filialleiterin zur Mühlen, SG., Frau 3 Volquarts,H.,Gefhäftsführ T. 43 E. Stabt Kiel V, Yacobi, F., Penkionär 2 Albrecht, W., Naut. Injpelkt. VBlumjchein, Ch., Frau T. Vogt, H., Ww. Werner, A., ea Schaenftehe fegermftr, T. 44 E. SPEEHiEN, ©., Schiffs: händl. Beth, X, meitetlt DR NN KRöhn, S, Schneiderei 2 Schoof, M., Lotje 1 Türen, E., Ww. 45 E. Qud8, M., Kim. (Nr. 46) V. Marcus, E., Lagerverw. Hanjen, W., Kanallotje Livonius, W.W., Flugzeug: ta Waßle, M. 46E. Cng,R.. ‚konjul Ciendsb ) V. Qud8s, M., Kim. T. 10. Poliz. Rev. 47 E. Deutjches Reich E. Reichstanalamt (Muhlius- {tr. 65) V-WafferftraßenamtHoltenau Strauch, D., Hafenmftr. 48 E. Deutjches Reich V. Ranalamt (Mubhliusftr. 65) Aurich, B., Ob. March. Mt. Dürr, L., techn. Betriebsinfp. 49 E. Deutjches Reich V-WafjerjtrakenamtHoltenau Neichstanalamt Tramm, H., Naut.Injpekt. T. Kantitraße 50 E. Neichstanalamt, Kiel V-WafferftraßenamtHoltenau Fehler, I, Vermwalt. Infpekt. T. 51—B58 eriftiert nicht <- Kaftanienallee > 54 E. Grimm, $., Holzhdig. T. 55 E. Grimm, ©., Kim. TI. Schwed. Vice-Konfulat T. 56 eriitiert nicht 57 E. Anterjen, R., Schiffs: ausrüft. T, 58 erijtiert nicht 9 E. Neichstanalamt T. Lüders, H., Kanalmftr. 60 E. Neichskanalamt SE D., Holzhdlg. 61— E. Breuß, Staat Sm £ , Holzhdlg. 65 E. Yreuß. Finanzamt Dill, K., Arbeit. Erdg. Vollmer, E., Ww. 67 E. Grimm, WW, Bremu- material. T. 68 eriftiert nicht 69 E. Preukijiher Staat Behrens, G., Kapitän LQüth, E., Gafjtw. T. 70 E. Deutiches Reich Hayken, K., Reg. Baurat T. 71 E, Preukijcher Staat Schulz, W., Land. 72 eriftiert nicht 73 Scheune E. Deutiches Reich 75 eriitiert nicht 76—78 E. Deutjhes Reich V. Warnde, G., Rejtaur. Wartehalle T. Kantitraße <- Kronshagener Weg > Qinfe Seite 1—7 eriftiert nicht 9 E. Mleinfiedlungsgenoffen: jchaft e. G. m. b. ©. T. V. Biemann, $., Stadtinjpekt, 11 E. Hillebrand, I, ftädt. Kammermufif, 13 E. Keinfiedlung (Haffel- diefsdammnıer Weg 195) Claajen, X., Krim. Selr. T. 19, 21, 25, 33, 39 E. Rein: EMO NENNEN €. „m. b. 9. 15 E. Beud, I, Boftihaffn. 17 E. Zimm, H., Poftichafin. 19 Mübhrfe, A., ftädt. Kranführ. Mübhrke, O., Buchbind. 21 Haar, N., Landesinfpekt. 23E. Gummert, H., Bez.Schorn- fteinfegermftr. T. 25V. er 3..Chemigraph. 27E. N Yu ., tädt. Kammer: mufiter QE, SRH aD. 31 E. Rnobel, F., Werfmftr. 33 Krebs, K., Fräjer 35 E. Votthaft, K., Borarb. 37 E. Zhomfjen, B., Werbz. Yusgeb. 39 Arpe, O., Schneider 41 E. Biederich, A., Ww. 59, 63, 69, 71, 77 E. „Gagfah“, Gemein. A. 6. f. Angeft.= Heimftätten (Berlin) 43E. Benz, R.,Autovermietg. T.1 Kiftel, F., Zijchler Sachtler, W., Krartw. Führ. 45 E. Argens, & Schneider 47E. Müller, A., Buchhalt. 49 E. Schultes, F., Kalkulat, 51E.Schneider, I. „hotographT. Schneider, G., Lageriftin — Margarete, Pugmad. 58 E. Hanfen, H., Bucdhhalt. 55 E. Rnop, N., Schneider 57T E SP Ange Fr: Lehrer Fürfjorgerin a. D. Neumann, O., Il. zei 59 E. Edding, W., Vertret. T, 61 E. Weng, W., Stadtjefr. 63 E. Schubert, Lehrer Fijdher, H., Lehrer 65 E. Meiter, C., afadent.geprüft. m EN . E. Bethte, G., Daltiek, 9 E Ahrens, A., 71 E. Wieben, $. “Dirett. Stell= vertr. i. RN. 73 E. Relm, W. Pächter Eckhardt, M., ArchHiteft 75 E. Rongfted, M., Lehrer TE EDS AERO a. D. 79 E. Kelm, I., Kellner Fenneberg, S., Ww. 81E.Brindmann, G.,Kontoriftin Lütje, E., Ingen. — M., Lehrerww. 83 E. Pfiaffe, N., ffın. Angeft. 85 V. Schulz, E€., GoldjhmiebT. Lbhillipp, G., Boltspflegerinl NedhHte Seite 2—8 ertitiert nicht 10—38 E. Poftbauverein SG. m. b. ©. (Kronshagener Weg 83) 10 Hildebrandt, X., Nentner Ropb, F., Boftihafin. 12 V. Wrage,E., Ob. Poftichaffn. Wrage, Marie, Poft-Betr. Angeft. 14 V. Beiß, I., Telegr.Leitg8.= A uff. 16 Schmidt, A., Telegr. Sekr. 18 Qüders, H., PofjtBetr.=Arh, Wächter, Chr., Rentner Wadewig, H., Ob. Mair, Geir. 20 Labewig, W., Werkit. Arb. 22 Günther, W., Werkit. Arb. 24 Xohannifon, B., Kaffiererin Stender, D., Pofthelf. 26 dv. VBugt, A., Boftjhaffn. 28 Appuhn, M., Klav.Lehrerin Leonhardt, A., Poftbetr.Aifift. 30 Qunau, O., Boftichafn. 32 Maringer, X., Kernmach. 1 Teige, W., Boftihafin. Häufjer ohne E. geh. d. Bau- genoffen{dh.Kinderfreunde‘ 34 Mohr D., Pol.Hauptmwacht= mt; 36 Chriftianjen, F., Kraftwführ, Chriftianfen, X., Gärtner — ß., Bucdhbinder 38 Tietgen, E., Gejchäftsführ. 40 E. Matthiejen,C., Lel.Leitg8. Auffeb. 42 E. Nagel, A., Iuftizangeft. 44 E. Railid, O., Heizer 46 E. Bauer, A., Ww. 48 E. Laffen, K., Kellner 50 E. Build, E., Hormerin E. Bujch, H., Büroangeft. E. Bujch, D., Tanzlehrerin Bujch, M., Ww. Mannweiler, F., Frau 52 E Gerdes, H., Buchhalt. 54 E. „®agiah‘“, Gemeinn, WM. 6. AUngelt. „Heim: jtätten (Berlin W) ahl, H., Stadtangelt. Fleijhhauer, AW.,, Motor: jcOf. Lehrl. Martens, E,, Ww. 56 E. Nehl8, W.. Verf. Beamt. 58 E. Floor8, M., Dr., Lehrer 60E. NN ©., Ob. Verw. Sefr 62E. Sul, [% Rev.Db. Wacht- 64 E. Nentjeh, M., Ww. 66 E. Witt, H ; Zijchlermftr. 68 een "©, Wertmit. a. D. 70 E. Schulz, A., Ingen. 72 E. Bod, H., Poftjelr, 74, E. Schotter, Kim. T. WE: dem, G, „, Handel8- vertret, T. 78 E Tiebe, F., Radio T.