11bE Dahmte, Marie, Kolonialtvr. Mathje, A, Mentner 12 E, Jvens, Kohs., Mentner Ivens, Cr Fiicher —_ .. er 18, E. Dank f. Yud. u. Lande wirtjeh. (Hamburg) B Strandhotel Secblid — .„Tiedjen, I., Gefhäftsführ. 2 E Dahmke, F., Gaftw. Dahmte, E., Kanalfteurer — ©., Ranaliteurer fr % Lempfe, D,, Arbeit. DE Nir, Rentenempfäng: 16 E. Voß, Alwine, Hotelbef. T. Voß, B., Gaftw. T. EA E. Lemple, M., Raffier. 1 E. Ob1, R., Gaftiv. (Hınbg.) ange, Cb., Gärtner Schütt, F., Rirdendien. Teichtorftrafse ‘ Sinte Seit 80 E, Rrihfeldt, SL, Büber cher, O., Schloffer E. Steffen, A., Maurer Gehrts, A, Frau Kraus, Q., Schloffer Stefjen, B., Handelsur. E-Blund, O., Kunftmaler 51 E, Steffen, O.,Schlachtermitr, % Sr TE SEE 7; Bi „Wo. 80% E. Haufen, W., Gärtner ) an Qünlen de Frau en, S., * < Se teinhau. eldweg nach Schrevenborn > A SDingitjehes Haus E. Dinait, N Pantoffelum. — Stoltenberg‘jhes Haus mE Stoltenberg,A.,Lehrerww. Ed Ya 000 us, rau Geh. Nat Mohr, Eb., Sales nIen‘fOes Haus E. Lorenzen, D., Wo. Dubau, E., Maurer a Morenzen, R,, Dachdea. ler jOes Haus / Rähler, 9, Arbeit. Bauer, 3, Candwirtih.Ueb. Arbeit. 198 E Sander, D., Mentner DViermann, W., Arbeit, 245 E. Schumacher, W., Zinıe mern, & Haifierer Stemmer, 203 E. Steffen, F., Buchbalt. Lohmann, W., Schlofier 229 E. Göttjh, W., Banunter- nehmer ) 236 E. Steffen. D., Wächter 125 > Stefjen, I, Rentner NYooft, De url Kolgan, R., end U 3087 E Bruhn, WM. Zimmer Hr. ee 5 Ob. Boftietr.a.D- 126 E, Schlapptobl, I. Yırie batier (Dietriesdorf) DBrunmm,E., Teleor. Selr.a.D. Scheipering, Far Dädermiir. 150 E. Weterfen, Z., Aitenteiler Woldt, U, Arbeit. Lorenzen, E, Schneider MWettich, M., Wiv. 109.E. Steinert, W., Gem. Ob. Selt. Quandt, R., NRentenempf. Steffen, R., Arbeit. 148 EC RD. Semermftr uftr, 97 een er emeindearbeit. Soil, E, Zimmerer 159 E. Stührwoldt, Ds Kiel RA ., Arbeit. Kohn, N., Wiv. Siemö, X Yrbeit. Steffen, DD, Wi. & tordborf isn Haus Hk 3. Wtenteil, RM. Steffen’ihes Haus E Steffen, M., Handelsu. 3 Siehe iR DE it. Ss g, Rädlerihes Haus E. Räbler, I Möller/ihes E. Möller, I, Land. 141 E Denter, MW, Maurermfir, (Re. 158) Denker, H., Kolonialwr. Start, G., Bol. Haupimwadtfir. Wiefe, T., Schuteb 153 E Denker, M., Maurermiir, Denker, CE., Zimmerer Gent, OD. Ent. Mogareen, W., Win, * 205 © Denker, A, Bauuntere nehm. (Nr. 158) Denker, WM, Handels. Linde, R., Nenner Sanber, E., Woo. Etart, D., Voltdelt. Etintmann, O., Boftfhafin. 144 E Blagmann, M., St 238 E Schmwang, 4, Zim- merer 932 E Vaulfen, @., Ob. Boft- jan. a. D. 287 E Schwang, W., Arbeit. eifendorf« Dietrihsdorfer >» Chauffec > Rechte Seite 188 E Brudn, 6, Frifeur Vrang, FF, Sehloffer Meinad, D., Shlofler 187 E Miet Se Frau ngen. Donfe Mentenen SU mama N Meuintt 68 wife u 8 BeamtendkRielNebenftelle T. Neuheifendorf Haus Diet Eriagtermtr Kodhlmorgen’ihes E Tohlmorüehe De Zhnmermo: Gayum, N, Urbeit, ©. Arbeit. MNendort, M., Urbeit, Miele, D., Invallde KR. Bauer’jdes Haus E. Bauer, E.,, Maurer 3 168 Hoffmann, W., Frau Zar all 08, Rlempners alte. 280 E Twiffelmann, Y., Inftallat. T, in E Gziborra, 4, Badermftr, Wogareen, R., Arbeit, Mönnau, D., Monteur Moltod, N., Urbeit, 167 E Oberbeilmann, f., Kfm. (Glmsborn) lov, W., Schneidermftr, fer, O., Sattler Ratjer, X, Win. Michaelis, Y., Bödermftr, Schaumann, R., Wechit, Schmidt, @., Sattlermfir, 165 E. Didbern, & Ubhem. Schöntirdhener BL, Ges {Häfsitelle 81 E Dibdern, W., Landıo, = DHindenburafir, we 96 E. Lorenzen, €, Matler Brauling, B., Kranfenfhw, 101 E Qillrodt, W., Schloffer Kay, 6, Inbvalide 102 E Steffen, 9, Arbeit, Doll, F., Urbeit, Dahmle, DO., Raffler, Vosgerau, ‚D., Arbeit, 118 E. Andres, O., Arbeit. Kurzwea, D., Urbeit, 191 E Rögebehn, @., Wiv. Becad, G., Arbeit, Kieicdde, M., Schloffer Möller, F., Invallde 65 E. Allıdn, & Zifhler Klühn, F., Soloffer &. Dibbern’ihes Haus E, Dibbern, O., Gärtner MM, Beterfen’fhes Hans E, WVeterfen, N, Stellm, © Rrügleldtihes Haus E, Rrügfeldt, ©, Frl. Arucl, D., Nieter aus Mübr, Muferihes Haus Mufer, W., Landıo, Mufer, D., Landıo, Lobmann’jhes Haus Lobhmanın, de Scheel, R., Arbeit, 104 E, DHageborn, f., Dr. Staatsfelr, (Out Schre venborn) . of, Y., Sandın. Schirmer, N, Landıp. Vebhr. a. D << Deifendork-Dietrichsdorfer Chauffee Ulmenftraße << Deitendorf-Dietrichsdorfer X Chauffee = EA ZE. Gilerlage, M, Frau; (Quafenbrüga) r Weigelt, RK, Dberftleutn.a .D. 8.E Schal; R., Brandinfpett, a. D. 4 E. Lobac, W., Yurgen, 4 5 E, Mautier, Tb, Rorv, vu Kapit, a. D h Wallachei 23 E, Mathje, I, Wıw., Sala, @., m. athje, 20, Seemann Wildgarten << Deltendort-Dietridhsdorfer Chauffer 121 £& Siehe, Du deiner E, Steffen, 20, Wıv. Kin 1124 E/ Hagedorn, 8, Dr. Staatsfelr, E olft, Y., Wim. ‚plegel, I, Stellmacdhnftr, RöplefdeE Haus 2 HOMO N enteneMp cetloth’iches Rnefe, W., Wer Severin’fches Dans WE E, Severin, M., Wo, + Mlügel’ihes Haus SE, E. Ailgel, U, Major a. D, E, Steffen, N., Invallbe altefhes Ras E, alte, IM,, Frau R Steer, 0, Kfm, ; : {lling, 20., Mebljor Rellerfhes Haus E, Keller, B,, Schloffer Machts’ihes Haus (EN E. Machts, W., "Angen. SEN ’ Alhelmsburg j Möhler, M., Dot, Ob. Wacht» mftr, a. D A MA Daus Vauftlan’fhes Haus E. Dauftlon, D., Di t. Mobhwebber, N, Wrbeit, T CE ausm / uber! FE (Ainderhein Haftamp)