IT. zur SGeifendorfer Weg 88 E. Namım, N, Kfm. (Nr. 89 Delfs, E., Schreiber Gamm, W., Drahtjeil. Giesler, A, Schmied 1 Hinz, A, Arbeiterin Möller, I, Schmied Praybilla, Chr., Schmied 2 Zimmermann, $., Dreher 1 85 E.Oden,W.,Klempnermeifter T. 83751 Bahr, E., Ww. Samm, X, Arbeit. Lüdtfe, W., Schloffer Nagel, A., Nieter + Sörenfen, Cbhr., Schiffs: zimmerm. 4 Stahl, A., Wächter 87 E. Oden, K., Wow. Hagae, &., Elektrik. Hamann, €, Schiffbau. 2 ‚Jacoby, E., Schiffbau. 3 Made Beate, Kolonialwr- hdlg. Thiejen, E., Arbeit. 8 Büdel, F., Nieter X <- DHaffelfelde RNRedhHte Seite 2, 4 E. Stoltenberg, O., Tief: bauunternehm. T. 1337 6 E. Holjatia-Mühle G.m.b.G. Baudach, DO. Majchinenmftr. GSielte, E., Müller 2 Ohlifion, D., Rentner Schwennefen, Ch., Buchhalt. 8 E. Holjatia-Müdhle G.m.b.9. Boll, D., Zimmerer Lübker, F., Dreher 1 Peters, I., Müller Schreier, F., Arbeit. 2 10 E. Holjatia-MühleS.m.b.H. Schnoor, H., Werkuftr. 12 E. Holjatia Mühle G.m.b.D. Prug, A, Kim. 14 Bauftelle 16 Bauftelle 18 E. Carftenfen, ©. Th., Gajft- wirt T, 4272 Alex, D., Schloffer Bendfelbt, W., Tijhler Klatte, W., Arbeit. Krüger, M., Schloffer Schmidt, SG., Former Stirlat, E., Schmied 20 E. Schwerdtfeger, E., Werft: birelt, i. N. T. 758 22 E. Wilde, 8 Betr. Ing. Gabel, W., Ob, Ing. x Xohb, E., Majdhinenb.Mitr.2 Wied, M., Ww. 24 E, Bahr, X, Prokurift T. 5829 1 Lage, B., Biviling. Sinte, I, Beamt. 2 26—38 Bauftellen —<- Groß-Chbentamp > 40 E. Roplin,Y. Kfın. T. 2628 Danieljen, F., Dreher 2 Herring, F., Werkmitz. 3 Hoedr, I., Rentner 8 Kaufhaus I. Koplin T. 2628 Senger, R., Dr., San. Rat Wulf, H., Lehrer 42 E.Stoltenberg, D., Gärtnerei Safe, Sr Aeenfes a. D. Koch, M., Wim. 1 Mathiejen, A., Nieter 2 Mehlhorn, E., Klempnermftr. YWöhlt, A., Stadtarb. 2 44 E. Stoltenberg,F., Klempn. Mitr. (Nr. 35) .„ Yngen, E€., Schnied 1 Marie, Pole graphie <- GCelberg > 46 Bauftelle 48 E. Subling‘jihe Erben BPeterfen, R., Schloffer 1 Pries, K., Rentner 1 Subling, Dorothea, Kohlen T. 4857 50 E. 8oß, I., Drogift T. 1597 Andrejen, F., Indvalide H.2 Begier, E., Klempner H. Bodel, F., Drogerie Dally, R., Arbeit. H. Mena A., Dreher H. 1 amm, 3., Arbeit. Hl Sennrich, H., Invalide H. 2 — W., Hebamme H.2 Große, O., Schlofier H.1 Haasmann, A., Schweißer 1 — M., Hebamme 1 Hameifter, G., Schloffer 2 Hocd, N., Former H.2 Holit, B., Nieter H. 1 Langfeldt, H., Schmied H. 2 Kühr, W., Arbeit. H. Meier, I, Graveur H. Schwieger, H., Fahrräder T. 5407 „ 7 54 E. Raabe, E., Wim. (Däne- marf) V. Ohms, F., Gaftw, Beug, K., Arbeit. 2 Bud, D., Arbeit. H. Hölzer, H., Schneider 1 Klopp, H., Arbeit. 2 Mahbe, M., Schauburg-Licht= {piele <- Bolsberg DZ 56 E. Weinnoldt, W., Bäder: mftr. -T. 1697 Bo, D., Schloffer 2 Göhre, H., Anftreicher Kraufe, X., Schifsoffiz. eng, D., Mechanik, Möws, H., Büfettier Rietfchel, H., Schneiderin — $., Arbeit. Rüffau, I., ur. Angeft. 1 Schulg, N., Invalide 1 Spiegelberg, F., Mag.Geh. 2 AWeinnoldt, W., Bäder 58 E. Hillmann, E., . Gärtn. Köhn, E€., Ww. 60 E. Benzel, M., Schlachter: mftr, T. 782 Behm, D., Schiffb. % Bo, E., Handelsm. 2 Rahlf, E., Maler Nojenau, Ih., Znvalide 62 a F., Modell- tifchl. Baude, R., Dreher Göttich, X., Bohrer HYurajchen, A., Wim. Schimetat, W., Keffeljchmich Schütt, W., Kfm. T. 7288 2 AWeber, M., Wi. 64 E. Sau, ., Magazingeh. 2 Bedmann, RX, Arbeit. 1 Carmofin, 6., Former Hektor, R., Arbeit, | * dörs, E., Wo. 1 Bob, D., Rentner 66 E. Rrambed, %., Arbeit. Bünning, F., Zimmermftr. Dau, I., Stemmer Frooft, W., Heizer Hagelitein, W., Arbeit. 1 Mathje, X., Arbeit. 68 E. Harder, H., Schloffer Dürkoop, E., Schloffer Hinz, H., Schifib. 1 68a E. Rand, H., Buchhalt, 1 Döring, D., Magaz. Verw.2 Cver8, E., Schneider 8 Friedland, E., Buchhalt. 2 “Nogens, E., Arbeiterin Scheel, F., Malermi{tr. T.7369 Storf, Q., Tijchler 3 Sudow, B., Kim, xy 70 E. 3iwangsverwaltung AWillrodt, L., Arbeit. / 1 72 E. Sudow, ©., Autolaft- fudhrunternehm. 2 Heitmann, H., Mafjchinenb. 1 Sudow, F., Ob. Zolljetr.i.R. Twiffelmann, ES. Korbwrhdlg. Wildens, G., Holzbildhauer — Sr Schloffer 2 Wijchnaugki, F., Meieriit 74 E. Macholl,‘ X, Schifib. Ebel, W., Motorenführ. 2 Hektor, W., Rentner 1 74 Hinz, M., Wow. 2 Vederer, L., Wiv. Möwis, E., Elektr. 1 Defterreich, E., Maurer Zwg. Siegmund, Cbh., Rentenempf. 76 E. Möller, D., Www. Krüger, W., Arbeit. 1 Lütt, E., Kraftwagenführ. Nohr, D., Ww. 2 Mevenstorf, H., Arbeit. 2 Schöning, A., Ww. Tom, A., Arbeit. 1 78 E. Möller, D., Wi. (Nr. 76) Ehlers, Ch., Arbeit. 1 Iens, F., Arbeit. Self, $., Arbeit, 2 Witulsti, F., Arbeit, 1 AWohlfeil, B., Schloffer 2 80 E. Liwoni, B., Rentner DBrammer, D., Dreher 2 Einfeldt, A, Kfm. 2 — D., Wo. 2 SIYenjen, I, Arbeit. Sipp, R., Zimmerer Bolzin, W., Rentner 82 E.Schurmwanz, A., Schmied 1 Gajewsty, A., Nieter 2 Heinemann, ®., Arbeit. 1 Horit, I., Arbeit. Mic, H., Dreher Schwarten, X., Böttcher 2 84 E. Ramm, N. B., Kolonial- waren T. 5552 Hamann, I., Arbeit. 2 Nogens, W., Elektrik, 2 Thies, Ch., Win. 86 E. Glüfing, %., Kfın. Hektor, C., Arbeit. 1 Bolzin, M., Schloffer Pries, I., Zimmerer 1 88 E. Holländer, B., Küchen: mtr. 90 90a E. Voderberg, X., Fahr: radhandlung Amelung, E., Arbirin, Bollad, K., Dreher 1 Dau, ’D., Schiffbau. Depner, E., Arbeit. 1 Hußfeldt, Ch., Inval. X Kofter, W., Nieter Meier, Ih., Nieter Bl: Rath, D., Arbeit. 1 Schlüter, H., Schloffer H. Schreiber, W., Schiffsführ. 1 Schulz, £., Schiffbau. Voß, G., Schiffszgimmerer 2 92 Bauftelle « 94. E. Andfel, R., Ob. Dea: offig. a. D. 1 Delis, H., Schmied 1 Lohrengel, H., Müller Meyerbierks, H., Elektr. Schulz, F., Maichinenbohrer Semmler, E., Arbeiterin 1 96 E, Rnüttel, A., Bootsb. T. 3736 Göttjch, B., Technik. — R., Schnürbodenmftr. T. 8786 Knüttel, G., Bootsb. T, 3736 — W., Buchhalt. 1 Mahlf, B., Dreher | Bauftellen <- Helenenftr. <- Hermannftr, Heinkeftrafe (Stadtteil Gaarden-Sübd) Nach dem Landrat des Kreifes Bordesholm Frhen. v. Heinge benannt. <- Sörenjenftr, Linke Seite ; 1 E. Hajch,H.,Schlachtermftr. 1 Berg, I, Wartegeldempf. 3 Geisler, I., Eijenb, RNangier- meifter Goepel, M., Mufikinjtrumen- tenmitr, 8 Langfeldt, H., Stemmer 2 Lembrecht, X., Straßenb. Pol. Beamt. Heingeftrafe 1 Mommifen, A., Ob. Roftfetr.3 Schmelzer, R., Schloffer 2 Tippel, E., Helfer Weije, A., Filialleiterin Wilms, X., Buchbind. AWriedt, H., Fuhrm. 3 Bauftelle 5 E. Schneider, M., Ww. (SGutenbergfir, 26) V. Sembrecht, X., Kontrolleur (Mr. 1) Baajch, R., AWw. 3 Didmann, H., Monteur Saarten, W., Ww., Heider, E., Pflegerin Ruhnte, E., Pförtner 1 Schröder, A., Telegr. Arb. 3 Schümann, F., Ob. Poft- ichaffn. 2 Stange, F., Handelsm. 1 E. Mabhrt, N., Kraftdrojchten T. 3000 1 Brüjewig, D., Schloffer 3 Dombrowsti,. Modelltijchl. v. Hofen, K.,, Boftidhaffn. 3 Prüß, I, Ob. Poftfchaffn. Nöjchmann, H., Dreher 1 Schramm, D., Bäcker 2 E. Bauly, E., Ww. (Feldstr. 119) V. Gerdts, ‚CE., Werkmitr. Behrens, M., Majcdh.Schl. 3 0 Q., Zijchler regun, A., Arbeit, Grimm, €., Www. Hardt, W., Arbeit. Kandler, O., Arbeiterin Lüthje, €., Buchhalt. — O., Arbeit. Ploen, W., Spediteur 3 Salle, AM, Angeft. 2 Schröder, A., Kraftw.Führ. 1 Steppfe, D., Nieter 1 Stremming, W., Schloffer 2 11—15 Bauftellen 17 E. Rofenbaum, W., Elektro: mftr, Braas, M., Arbeit. Dittmer, H., Kutjcher Domnid, W., Ingen. Milojch, P., Bäcker Midert, M., Ww. Riedel, H., Feinmechanik. 2 Siemund, F., Kupferjchumied 19 E. Moth, W., Maler Beenfeldt, X., Arbeit. 1 Chriftofaic, F., Arbeit. Hanjen, W., Fräfjer 2 Hollers, K., Bauarb. 8 Jöhnk, W., Magaz.Beamt.3 Möller, R., Arbeit. 1 Schwiemann, A., Keffelfchm. 21 E. Bennigitorf, F., Tijh- fabrit (Bielenbergftr. 29) Bongarten, L., Ww. 1 Brockjtedt, H., Former 1 Saft, I, Rentner Sengih, G., Gemüfehdlg. Großmann, R., Schifib. 3 HJden, W., Seemafjchinift 3 Iwers8, H., Lademftr. 2 Kieler Zijhfabrif, F. Bennig: ftorf T. 5792 Müller, H., Lagerverw. 2 Ohljen, B., Tijchler 8 Prien, F., Maurer 8 Schmidt, O., Elektrik. 2 Sell, W., Schneidermftr, 1 28 E. Veterfen, O., Schloff. Ye netwen D.Lokomotivf. eher, E., Schiffbau. } Hahı, C., Mafjcdhinenb. SIenfen, I, Werimftr. 8 Pfannenftiel, X., Kfm. 3 MNiechert, R., Dreher 2 Wendt, F., Arbeit, 1 Rechte Seite 2 E. Bernhardt, F., Kolonialw. T. 4324 Clement, X., Arbeit, 8 Dudde, N., Seemafjchinift 2 Giejche, S., Technik. 1 Hörer, H., Schloffer 3 Sehen, N., Bumpenwärt, 1 2 Lange, D., Boftichafit- 3 Langmaac, D., Klempl Mend, E., Werkfüht, a Möller, F., Strabenb ed Nolte, G., Straßenb.S 5 Beterjen, Ch., Ww. Sadt, E., SO 2 — R., Arbeit. Schüjer, O., Boftihafin- | Bauftelle u E. Beterfen, I., SH Bene Sr Crahenb. Güde 2 Hark, O., Arbeit, Legband, I, Beterjen, Q., Wi. it Brojfch, F., SUdaMt Michter, F., IM ORT: Sea Steht E. Effel8groth, B. M., e SE Brorpelsgej. DAHER bhofftr. 21) ı V. Anaad, &., Arbei Burmeifter, -D., Maut — W., Motorihloff. it W., DandOE Haeffe, H., Scohmie ür8, R., Boftihafn- Haft, fe cOmidt, H., FT el Schmortte, F., Buchbind Spey, F., Boftihafin- On Hanfen, A 1 dam, F., For! 8 Dot. S Trajinent O0 De @b., Arbeit. 2 NEM N An A Hartenhof, O., "RR Müller, SE Een 3 Worm, X., Bäder 12 E. Baajch, W., Maurer (Me.ö) V. Rühl, R., Bote 2 Dibbert, H., Boftichafit- 1 m N Arbeit. ung, Q., Frau Zee wopfimlachtermll5 Löhndorf, I., Arbeit, Neumann, E.. SE 1 Schnoor, Can ; Ueberfchaer, E., Konjiht 14 E. el W., Handels. T. 6997 b. Borftel, %., Stellwertufle | a. D. % Glermont, M., Kraftwage A gel 1 abid, A., Heizer Ehrhardt, Ch., Schloff- 7 us, D., Rentner 3 erber, M., Sa 1 Hallier, N,, Heizer Knopf, F., Maid. Schloflet ? Baulmann, E., Ww. Puls, A., Arbeit. SE LE NOREE — I mie 16 E. Sauenftein, ©., Grpedieh! Außendahl, H., Ww. Elend, F., Kernm. Feldvoß, B., Tijhler Meterfen, A., Ww. Schulz, D., Filialleiter Simmat, W., Nieter Stenderup, H., Bäder f. 18 E. Meefe, U., Zimmerpot Gerife, W., Dreher Manbdir, H., Dreher Meyer, D., Bolier. Rother, D., Ww. Sprigade, A, Ww. Stirube, Th., Schlachter, Thevs, W., Deckoffiz. 0 1 20 E. Meeje, A; Zimmerpo' (Mr. 18 Bobjien, E., Ww. Göpfert, G., Schlachter Hanfjen, H., Schuhm. — %., Schloffermftr. Hab, F., Heizer Hoffmann, Rı, Ww. Schönfelder, C., Ww. — W., Ausgeb. Schumacher, D., Beamter © Sprengel, ©., Bohrer Wendorf, K., Tijhler Sn DE x to X EM Straße 8