fecit, in quo utroque labore ita verfatus eft,ut jam prope abfit a fine. In civili autem hißoria ubi verfatus eft partim methodo li bera, partim ad Cel. Gebaueri delineationem Sratuum Europce adftri&a, illas quidem recitationes abfolvit, in his vero urgen- dis graviter perget. Laboribus cum novo hoc femeftri 3 in- choandis deftinavit praelefiiones püblicas, ad Inßitut tones iuris- pud. Eccleßaßica & P aßor alls Ven. Salom. Deylingii referendas; turn & privatas, in quibus literariam hiß oriam, ex ipfo rontium & pratiidiorum apparatu, qui maximam partem ad manum eft, hauriendam, tradittJrus eft. Nec cuiquam praterea,in quacun- que muneris fui parte operam fuam defideranti, eandem dene- gabit. Publice docebit hora VIII. matutina. SEBASTIANVS KORTHOLTVS,PhilofiProf.pri- marius, et Acad, patriae Senior, fuperiori femeftri fpatio die nataliREGii et celsissimi principis noftri, au&oritate Senatus Academici publice exquifiuit, an ad officium Principis pertineat cura de religione et falute aeterna fibi fubditorum ? Ad libellum etiam viri illuftris keine ecu de ftilo, audtiorem et emendatiorem fextum proxime diuulgatum, obferuationibus fuis publice illuminandum denuo adgrelfus eft, et intra domefti- cos parietes iucunda cognitu oratoria dicendi ornamenta, et ad äugendam eloquentiam maxime accommodata praecepta tradi- dit. In quo opere inftitutoque pulcherrimo verfari magna ani- mi contentione nunc perget. Neque praefto non erit follemni- ter difputaturis,aut Latina vernaculaue lingua, foluta aut metris alligata orationes in publico habituris. Docet publice hora III. FRIDERICVS GENTZKE, Phil. prim. & art. ratio- cinandi Prof. Ord. ac Convift. Ducal, Infpe&or femeftri fpatio proxime elapfo dimidiam fyftematis philofophici partem abfol- vit, jamque intradenda ratiocinandi feientia, quam Logic am, ac pbiiofophia civili, quam Politic am VOCant, eftoccupatus. Do- cet hora poft meridiem Ilda, F R I-