EX ORDINE MEDICO. D. CAROLUS FRIDERICUS Reg.S.Cel- fitud. Confiliarius Juftitiae & Archiater, Medicine Freießbr Pri marius, 6c Philofophbe naturalis Ordinarius, in id omni tempo re nitetur, ut, quantum propter alias occupations licebit, com- modis NobiliiT. Dom. Commilit. five in Medic# Artis prasceptis exponendis, five in vhyfica dottrina declaranda, operam ejus ex- optaverint, fedulo infer viat, JO. CHRIST. LISCHWIZ, D. 6c Profefljbr P. Ord. Facult. Medic. Decanus, 6c Collegii Chirurg. Trades, Ducar lis Archiater Sc CanceUariae Confiliarius, praeterito femeftri non folum Botanicas Demonftrationes fingulis lunae, fed et reliquis tribus in feptimana diebus, Le&iones Phyfiologicas expedivir, ac praterea folemnem Anatomiam cadaveris mafeulini fexus in publico medicorum Auditorio adornavit, ad quam omnes ftudii anatomici fautores Programmate, de Omenti fabrica ufuque,de- center invitavit \ nunc, inftante hyeme, ftru&uram partium C. H. & occafione apponendorum nitidiffimorum prjeparatorum Sc per feStiones animalium in mufeo fuo adminiftrandas oftendet. De reliquo in aliis quoque promtam fuam offert operam priva- timque gratificandi voluntatem. Legit publice hora IX - X. EX ORDINE PHILOSOPHICÖ. D.PHILIP. FRIDERICVS HANE, Confiliarius Ec» elef. & Supremi Confiftorii, SS. Theolog, Hift, Eccl. Sc Civil. PP- OrdinisPhilofoph.il. t. Decanus, per elapfum femeftre inter curas magiftratus Academici, pradeöionibus privatis Sc privatiffimis quatuor horas quotidie impendere haut intermifit. Docuit namqueTheologiam dogmaticam ad duShim compendiiB. Jo.Andr. Schmidii, 6c hifloriam facrorum aB. Luthero cmendatoritm*, cui über hujus argumenti, a fe quondam publici juris fa&us, materiam fuf-