fes, prale&iones medico-forenfes ad Ammanm prdxin^ulnerumletha- lium, cum animadverfionibus anatomico-phyfiologico-pathologi- co-chirurgicis ad finem perduxit. Per inftantem hiemem auditores ad praxin medicam praeparaturus, manudu&ore Hof manne in medi ana raticnali ßßematica, id potiffimum agere fccum conftituit ut, pramifla folida corporis humani vivi & fani philofophia, veram & fblidam pathologiam & medendi methodum ac praxin clinicamiub- jnngat. Privatam operam ad captum & defiderium philiatrorum porro accommodabit, &difputaturisquoque praefidium fuumnun- quam denegabit. Docet ab hora X. & III. CAROLUS FRIDERICUSftltfjer/ Medic. Dodor, ejusdem- que Inftitutionum & Botanicas Prof. Ordin. elapfb femeflxi primatn Theorias Medica; partem, Phyßologiam, finivit, & omnia adnoti- tiam corporis humani viventis pertinentia, admentem Celeberrimi Dn. St ahm, expofuit; inprimis, quomodo Natura, feu Anima Homi nis vitaliter agens, Corpusfumme corruptibile, per varios A&us a cor- ruptione liberum & integrum fervet. Subftitit autem in Introitu fecun- dx partis Theorie medicar, Pathologie generalis, cujus cum Phyfiolo- gia arftiflimum nexum oftcndere coepit. Per hybernum igitur/bw- ßre doiSrinam dcMorbtiy Morborum Caufis, &Symptomatibus proponet» juxta manuduciionem & ordinem a Dn. Nentero, in Fundament^ Me- dicina Theoretico-Pratticis, obfervatum. Docet hora IX. EX ORDINE PHILOSOPH1CO. PHILIP. FRIDER. HANE, Hifi. Eccl.& profan.Prof.Publ.Ord. atque Ord. Philofoph. h. t. Decanus, publicam quam pollicitus erat operam, in explicanda hißoria Imp. Rom. Germaniciy fic fatis feliciter cxantlavit, ut toti labori intra paucos dies finem impofiturus fit: quo facto publice ftatim interpretari aggredictur Hißoriam Reforma- tioms Divi Megalandri LUTHERI, a fuis primordiis ad religiofe, profanxqire Pacificationis Augufianas avum, quo falutare hoc at que divinum prorfus negocium confeftum demüm penitusque ab- X 3 folu-