nuisquc ingeniis, quaeßudia fua academicsiuflo ordine & debita dili gentia vel incipere vel perficere cupiunt, nunquam decrit. Praete- rea, quem promifit, liber demonfrrationis exegetica? de eo, quod flilo fcripturae dicendum venit de fenfu Iitterali 5e myftico genui- iio, 8cc. praelo propediem paratus erit, quoita, Deoaufpice, in lucem emiflb, reliquos labores fuos Kilonienfes, quos inplurimis theologiae partibus, e. g. in parte exegetica, dogmatica, polemica, homiletica, dudum confecit, dißin£tis pofrhac voluminibus certis temporum interuallis edendos, cum publico communicabit. Do- cet publice hora XL priuatim hora IX. PAVLVS FRIDERICVS OPITIVS, SS. Theol. Graec. & Orientt. Lingg. Prof. Publ. Ordinär. Academiae h. t. PRORECTOR, femc- ftri proxime elapfo iuas in Compendium Baierianum praeleftiones tandem abfbluit, ßafimque vlterius progreflus, in potiffima Criticac S. capita commentan inßituit, quod faxum in poßerum quoque, quantum per magiftratus Academici licebit negotia, ea, qua coe~ pit, induftria voluet. Die IV. OiStobr. cum falces fufciperet Aca demiae, in Augufta REGIAE SVAE CELSITVDINIS, REVEREN- DISSIMI EPISCOPI, SERENISSIMI PRINCIPIS FRATRIS, nec non illvsTRissiMi Academiae Cvratoris, omniumque Procervm Avlae Panegyri,Orationem habuit ad locum PfLXV. 12. de Anno dluinitm coronato, quem diem merito inter aufpicatißimos numeral Academia, aeternisque inferet faftis. Priuatis fcholisfun- damenta Graecae atque Hebraeae Linguae tradidit, non defutarus vllius defiderio, qui eius require! operam. Docet publice hora poll meridiem Illtia. EX ORDINE JURIDICO. STEPHANUS CHRISTOPHORUS HARPPRECHT.&rel.SA- craeCaesareaeMaiestatis& Suae Regiae Celsitudinis Confilia- riuSj Academia? Procancellarivs &Ordinis fui Profeßbr Primarius, bora DC privatim Inftitutiones Juftinianeas, & hora XL publice ad X * du-