NICOLAVS Möller VS, Hirt. EccIeC & Antiquit. Sacr. Prof. HonorariuSj Ordinisque fui hodie Senior, quae cümStu- diolae Iuuentutis, tum'etiam reipublicae Academicae ratio- nibus, conducere polle putauerit, favente Deo, & quantum ln ipfö erit fitum, idoneo tempore praeftare fludebit. WILHELMUS HULDERICUS Medic. Dotier. & phyfices experimentalis ProfelT Ordinär, experi- menta&oblervationes ad ftudium experimentale potiffimum pertinentes, qua: Curioforum Vratislavienfium induftria in annalibut phyfico Medicis collegit, publice examinabit. Pri- vatam operam omnibus legitime eam defiderantibus nunquam deerit. Docet Mercur. & Saturn, ab bora X. SEBASTIAN VS KORTHOLTVS, Eloquent, et Poetic. Prof, ordinär, proximo femeftri fpatio priores duos Georgi- corum libros omni ex parte perfe<äos, et Maioragianis non- dum excufis, et luis obleruationibus in auditorio phjlofopho- rumilluftrauit. Illiusetiamaulpiciohabita eft oratio folemnis Natali vigefimoCaefareae Celfitudinis Sereniflimae Principis ac Dominae nöftrae ANNAE confecrata, et alia: de Poetica cum Theologia coniungenda, aliaque: de Iure Ciuili ad Ius Naturae exigendo. Praeterea nomine publico funus collegae celeberrimi Io. Burch. Maii edito programmate indixit, et alia etiam programmata ex decreto Senatus Academici publi- cauit. Priuatim autem inftitutiones artis oratoriae, aliasque tradidit dilciplinas, et nullas vmquam muneris fibi impofiti neglexit partes. NuncGeorgicorum librum tertium annota- tionibus fuis explanare propalam ingredietur, et priuatim operam dabit, vt auditores leui, quem fulcipient, labore, ct exiguo, quod impendent, tempore vtriusque eloquentiae dotes pergant addifcere, tanto diligentior in docendo futu- rus, quanto in audiendo le praebebunt attentiores. Docet publice hora III, PAVLVS