corum, qua; de exegetica circumftantiarum confideratione tradidit celeb. Rambachius, publice illuftravit atque expofuit» emendatis hinc inde emendandis, & additis addendis. Porroin cnodatione epiftolae adEbraos, jufta itidem& folida interce- dentevocum& rerum indagatione, caput Xlmum&dimidi- um Xllmi abibl vit: utrinque telam hanc fideliter pertexendam non intermiflurus. Privatim inftitutiones dogmaticas & po- lemicas inculcavit, via tarn examinis quam dilputationis ad finem perduclas j neculterius, in his aut reliquis theologia; pardbus, auditoribus -yvqtnus diicendi cupidis unquam deerit. Praterea non multum abhinc in lucem edet demonftratio- nem exegeticam de eo, quod ftilo fcripturar exquifite dicen- dum venit de fenfu litterali & myftico genuino; Accedet ad calcem libri circumlpeftio hermenevtico-homiletica, necef- fariis&folidioribus, iisdemque paucis, ut oportet, regulis, earumque perfpicuis exemplis , obfervationibus & cautelis inftru&a, duobus abhinc annis conamilitonum animis inftil- lata, nunc vero publico exhibenda, una cum praftatione de abufu pulpiti facri, ejusque cauflis. Doceü publice hora XI privatim hora IX. PAVLVS FRIDERICVS OPITIVS, SS.Theol.Graec et Orientt. Lingg. Prof. Publ. Ord. poftquam femeftri proxime clapfo de Principiis, Caufis ac Mediis falutis noftrae adBaie- rianiCompendii duftum fufe ampliterque expofuit, ad do- «Srinam deEcclefia, Statibusque, vt vocant, Hierarchicis tan dem eft deuolutus, intra aliquot dierum hebdomades to- tumTheologiaeTheticae curium abloluturus. Quo faclo ean- dem, ad praelcriptum Tabularum, a B. quondam Parente fecundum laudatam Baieri methodum adornatarum, fuccin- &e denuo tradet, quaeque maiori propofita fuerunt ambitu fubvnumquafi confpe&um fiftet, vt memoriae eoinfigantur fclicius, faciliusque retincantur. Qijain de Apoftolis Judici X z Chrifto