OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EX ORD1NE THEOLOGICO. D HENR. MVHLIVS, Commentationibus in Articulos • Smalcaldicos publicis, nec perfun&orie hucusque in- ftitutis, ex animi lententianuperadmodum confeäis, antequam ad ipfum Tridentinum Concilium curate diligen- terque, quoad fieri poteft, excutiendum adgrediatur, de iu- ftis idoneisque aduerfus Papatum praeiudiciis (prcjugez, legi times vocantGalli, quippe quibus Nicolius aliique lubrico in folo veftigia figentes Protellantium fic diclorum caufam acri* ter oppugnare haud ita pridem adlaborarunt) prolulbria quafi opera ex induftria per hebdomades aliquot edifleret. Cumque hic ipfe feptimus & vigefimus annus ob puram ac emenda- tam doctrinam abhinc annis CC. in Slesuicenfi ac Holfatico figilhtim Ducatu vel diuinitus inftauratam, vel ftabilitam fe- liciter, infignis cum maximefit, vt tanti negotii memoriae lervandaetuendaequelaborisetiam aliquid, pro eo ac pareft, impendat, quoquo poterit modo publice priuatimue, ita vo- lente propitioque Numine, adnitetur. Docet publice ab hora X. MARTINVS FRISE, D. SS. Theol. Prof.Ord. elapfo ferne- ftri omni accurationeafque diligentia non faltem genuinum in- terpretationis principium, nempe analogiam fidei, ejusque definitionem, fundamentum, au&oritatem in rebus exege- ticis, fontem, ufum, abufuna, led maximam quoque partem co-