Pandectarum & Herum Criminalium hoc femeftri eo usque deduxif, utintramenfis fpacium totioperi finem fit impofiturus, fub ejus Au- ipiciis etiam prodiit Difiertatio Inauguralis de Jure Attuani Hambur- gcnfis, &hanc D. V. proxime fequentur duae alia;, interque eas una Inauguralis, de Vracedentia S. R. I. Libera Nobilitatis pra Qivitati- bfts Imperialibus. haäenus remoram paffie, hisque publicae cenfura: expofitis, pnevia S. R. C. clementiflima conceflione, aliquot fepti- manarum iter ingredietur, e quo Deo adjutore fuo tempore redux, publiee incipiet interpretari pra;cipuas Leges Codicil ad ordinem Me morials B- Brunnemanni> & in privatis fcholis fub examen vocabif,' Tra£tatum Sever im de Monzambano de Statu Imperii Germania , Cupi do LL. Juventutis defideriis, nec in aliis muneris fui partibus un- quam defuturus. Docet privatim ab hora IX, ad X. publice vero ab XL ad XII. FRIDER. GOTTLIEB STRUVE, D. Reg. Celfitudinis Confilia* rius, Prof. Jur. Can. Pand. ac Praxeos Ordin. h. t. Decanus. Abfolutrs, praterito femeftri, Ledionibuspubiicis ad Beffelii BrotemataJur is Ca nonici, nec nonColIegio privato ad Jurüprudentiam b. m. Parentis exantlato; Binisque Dilputationibus publicis, una, de Arrefio inm- cuo} altera, de Lucro Dot is, pro Cathedra ventilatis; Jam, prafenti fcmeftri, promiflam in fuperioribus Fande£tarum explicationcm*. juxta du&um Compendia Bigeftorum, a fc ante aliquot annos editi, horaX. fufcipiet, omnique fide ac diligentia pertra&abit. In priva tis quoque Scholis Collegium ad Hoppii Examen Infiitutionum Impe- i'talium, Compendium Lauterbachianum ad fandet as. & dcnuo ad Jurisprudentiam Struvii, nuperrimo labore inchoauit, & hoc feme- ilri B. C. D. ad finem perducet. Adjun&is fingulis feptimanis Euer- sitiis Bfiutatoriis privatis. Et cum totum fe publico bono confecra-; verit,ideo nec deeret, ulteriori opera, quantum nimirum percom- binatos Facultatis labores & alias lucubrationes fieri licet, ftudiis cujusque Litterarum amatoris infervire. D. IO. ZACH. BARTMANNVS, Infiitutionum luftinianea- rum et Iuris Patrii Prof. Publ. Ord. earn, quam vsque hue ad iuris* prudemiam publice priuatünque doccndara contulix diiigentiam» etiam