EX ORDINE THEOLOGICO. IENR. MVHLIVS, D. Pro-Canceilarius ac Profef- for Primarius, iftud cumprimis a get, vt perdudis propediem ad finem iis, quae in Smalcaldicis Ar- ticolis, quam poferit breuiflime, expedienda ad- huc rcftant, adConcilüTridcntini adeoque&Pon- tificiorum dodrinam publicam, ex genuino ifthoc fonte & Ecclefiae Romanae fymbolieo libro ftudiofius intentiusqüc repetcndam , ac pertradandam luculentius , B. c. D. adgtedia- tur. Quin & femeftri hocce hiberno ita diiponet operas , vt, praeter ordinarios fixosque, & Mercurii & Saturhi dies extraor- dinarjos ad partes adfumat, bisque ipßs, quod temporis offici,ique ratio nune maxime pofcit, cum exhortationis ad illos, qui facra Coena vfuri funt, in coetibus noftris tritiflimae atque agendis ec- clefiafticis Slesuico-Holfaticis p. 149. fq. infertae formulae, Steine allerItetyfen in ©Ott ii rede ac ordine explicandae, figillatim- que ab Caluinismi nota vindicandae, tum iuri quoque iurando ab Holfaticis V. D. miniftris hodieque religiofe praeftando, plenius, eol- latardentidem hiftoriae luce,illuftrando, &,pro eoacpar eft,con tra improuidos quorundam adfultus aflerendo, curam ac induftri- am haud perfundorie impendat. Id quod nec fine frudu eorum, qui ad facrum in hifee Ducatibus munus adfpirant, ipfiusqueEccle- üae noftratis emolumento futurum omnino fperat,ne fcilicet,quod per fe firmum latis ac innoxium pft, aut publica etiamSereniffimo- rum Pqncipum totiesque renouata audpritate in hunc usque diem muni turn, vel notetur imprudentius, vel acerbius &inhumanius perftringatur. Docet püblice ab bora X. MARTINVS FRISIVS,D. SS.Theol.Prof. ord. h.f.ordinis fui Decanus, proximo elapfo femeftri omni affiduitate atque «.Kgißeic* expo fui t, (I.) quae celeb. Rambachius in primo hermenevtkxe faerss libro prater prolegomena tradidit, partim delegitima interpretis iacri difpofitione, partim de textu fäcro, ejusque affedionibuspra- eipuis, partim de fenfu textus facri, fubüftens jam circa examen fedio-