WILHELMvs HVLDERICVS SBafotfämiebt r Med’ Doch Prof, phyficac experimentalis Ordinarius, phyftcam expe rimentalem Kiefslingii, mefhodo mathematica elaboratam publice explicabit. Docet Mercur. & Saturn, ab hora X. SEBASTIANVS KORTHOLTVS, Eloqu. et Poef Prof, ordin. proximo lemeltri ipatio Io. Scheffer i, v. c. librum de ftilo ad confuetudinem veterum conlcriptum obferuationibus fuis in auditorio philofbphico illuftrauit, et ad exitum perduxit. Dehinceiusdem fcriptoris Gymnafium ftili, feu de vario fcri- bendiexercitio commentationem, additis notationibus fuis, ex planare publice, etpenfaauditorumfuorumad duffumSchef- ferianumelaboratapolitius limare priuatim coepit. Natalem etiam diem Caelareae Cclfitudinis, Patriae Matris et Dominae noftrae clementilfimae A N N A E> fefto ritu concelebrandam indixit, et ad auditionem orationis : deEloquentia cumTheo- logia coniungcnda, meliorum litterarum fautores oratiuncula fua inuitauit. Mox alia audientiam faciet orationi aufpicio luo habendae: dePoetica cum Theologia fbcianda. Neque vm- quam deerit propalam differturis, recitationesque fuas publi- cas, et domefticas enarrationes frequentaturis. Docet publi ce hora III. FRIDER. GENTZKENIVS, Philof prim. & art. rafiocin. Prof. Ordin. femeftri fpatio proxime elapfo praeter philo/o- phiae hifioriam, tres fpeciales ad metaphyßcae ambitum perti nentes doctrinas, vtpote ontofophiam theolegiam naturalem, & pneumatic am > in puplicis recitationibus ablbluit. Per- get publice in tradendis variis ad philofophiae nexum Ipe- ttantibus difciplinis, initium facturus a proemiali fyftematis fui diflertatione, quac generaliflimas omnis eruditionis ideas Videl. fapientiam, prudentiam & virtutem exhibet. Priuatim Dn. Auditorum defideriis fatisfacere non deerit, Docet hora polt meridiem Ilda, PAV-