Intra parietes, fimul atquc finitae fuerint quotidianae in Iuris Naturae doclrinam praele&iones, Iuris Publici Romano-Ger- rnanici & Feudalis fcholas Cocceio ac Schikero ducibus ape- riet, viamque, qua inceflurus eft, in peculiar! fcheda deft- gnabit. Praeterea praeclucente B. Georgio Beyero, ICto Vi- fembergenfi ingenia publico profutura, quacoepit, metho do, Iuris Ciuilis inftruere feientia examinandoque exercere perget. Docet publice hora IIL EX ORDINE MEDICO. WILHELMVS HVLDERICVS Med Do& Prof, primarius femeftri luperiore le&iones anatomico- phyßologicas ad Bohnii circulutn oeconomiae animalis ablölvit. Per aeftatem inftantem medicinam Forenfem denuo trader« lecum conftituit, leges quasdam in Corpore juris obvias, & in ipfius medicinae principiis fundamentum fuum habenfes, «xplicaturus JCtorum decreta cum medicorum placitis,ad du- öum Viri facetdlimi Ammanni, in irenicoNumae Pompilit cum Uippocrate conciliaturus. Privatim curfum, quem vocant, Medicum aperiet, & pofl praecognita quaedam inßitutiones feu fundamenta Medicinae prima, Dogmattco - mechanic a tra der. Habitae funt fub eius praefidio duae dilputationes inau gurates, de valore medicinae (fr chemiae kodiernae una; alte ra de ftngularibut quibusdam variolarum^ nouae eamndemin- ßtionis: & Candidatis tribus honores Doäorales publice ma- iorumque more contulit. Docet ab horaX. & III. CAROLVS FRIDERICVS MedicinaeDo& ejusdetnque Inflitutionum, nec nonPhyfiae ScBotanicas P.P. Ordinis lui h.t. Decanus, & Collegii Chirurgorum Prajfes, die V-Decembris elapfi Anni, habita Oratione aulpicali ,de Certi- tu dine Medicinae Hippocraticae & kodiernae, Profeffionem lu- swn iöiYit, & Programmate foletmi ? auipicandasLe&iones pu- ' Wisas