ftabo. Hoc femeftri elapfoduos Tranatus, Alterum in CbetniA Hamburgi, alterum pbyfcA Fr Anco furti typis ex- fcriptum edidi. Qvolibet anno aliquod fpecimen in- duftriae vel inCMedicma velpbilofophia edam, conabor. Meditor Commentarium de c^dacbi avellifmo Medico. Sed omnia cum auxilio & fub praffidioDei T. 0. T. Ma ximi. IO- BVRCHARDVS MAIVS , Eloqu. & hift. Prof. Ordin.abfolutis iis, quae publice priuatimque_> adhuc explicanda reflant, hiftoriam nouifilmam re rum in Europa, potiflimum tamen Germania ac vici nioribus nobis prouinciis geftarum publice tradet^. Priuatim vero in Pufendorffi praeparatione ad notitiam praecipuorumEuropaeregnorum ac rerum publicarum explicanda,eadem,qua nuperrime coepit ratione per get: ac quamuis inflantibus fiecularis anni folemni- bus,memoriae Lutheri, ob repurgatam abeo religio nis purioris do&rinam , dicatis, variis laboribus di- ftrielus fit, nonnulla tamen, officii ratione id exigen te , ad illuftrandam illius hiftoriam pertinentia ra rioris argumenti exponet.,. Nec cuiquam fiue ora turo fiue difputaturo, operam fuam flagitanti, deerit. Habitae flrnt praeterito femeftri fpatio fub eius aufpi- ciis orationes tres, quarum prima de Immae (f Eginbar- di amoribus, altera de perpetuo exercitu pro falute imperii Alendo, tertia folemni panegyri de pie dcfuntti G. C. Scbel- bammeri vitA meritisque in medicinam Atque rem littera- riam\ quae poftrema, fi modo bibliopolam , qui im- penfas ferat, inuenerit, propediem lucem publicanis, qua digna vtique eft, adfpiciet. Docet hora X. NICO-