tina dogmata, tum & ea, quae vel ad tolerandi vel conciliandi rationes quocunque modo pertinent, cu ratius & fine partium omnino ftudio pofiint exigi. Priuatim autem inThetica Theologia tradenda , fi iuftus Auditorum numerus aderit, operam induftri- amque occupabit, & eo incumbet gnauiter, ne quid illius defiderari poffit, quod ad iuniorum iuxta ac adul - tiorum profedus in fandiore propofito adiuuandos currvmaxime facere videtur. ALBERTVS juttt Auguftanam partim Confeflionem, partim morum Theologiam vique huc interpretatus poft aliquot dierum hebdomades praeledionibus hifcefinem,imponet. Hacaeftatead illa Veteris dida> ad quae in noui padi Codice provo* catum eft,explanate commentabitur, & ro?wrtM^*v Dei lapiendam adeodivino ex verbo ob oculos mani- fefte reponet. His addet Dogmaticam Theologiam, de qua privatim confiliumfuum exponet, antequam initium illius fiat. Denique feledis auditoribus horis fubfecifivis ideam Theologiae longe corruptiflimae & plane Ethnicae > qualem in delineatione religionis Chriftianae, Prolegom. Hift. Ecclef. Sed. III.Ioh.Cle- ricus efform a vit, exponet ac confutabit , vt fupple- mento fintadea, quaeadA. C.de recentioribus con- troverfiisdida fuerunt. ExPolitica facra tertiam difi- fertationem de legibus divinis habuit. Docet ab ho ra XI. & III. pomeridi ana. IN ORDINE JURIDICO. FRANC. ERNESTUS VOGT , Inftitution. & Praxeos Juris Profefior Ordinarius acConvidorii Ducalis Infpedor, praeterito femeftri Inftitutiones Ju* X 2 ris