quismmis negle&am, fuperiori aeftate idoneis exem plis explanare coepit: quo minus vero ad finem per duceret , varia & extra ordinem obuenientia negotia prohibuerunt. Quamprimum vero aliquid otii na- &us fuerit, eandem telam ftudiofe pertexet; hacque ad finem perdu£fo, religionis hcftium , Deiftarum, Naturaliftarum, Libertinorumque errores, horum temporum caufa, excutiet,eorumque argumenta, fi ita dici poterunt, vel ipfi rationi & fcitis logicis ad- uerfa, & humano generi admodum probrofa efie, inui&is argumentis comprobabit. CAROLUS HENRICUS DIARBEMON, Phi- lofop. ProfefT. Pubi. Et ordin. Hiftoriam Moralem Thelemachii ab Anonymo confcriptam, Idiomate_» Gallico, ( utauditorum votis fatisfaciat) publice ex planabit. Legit diebus mercurii, Et faturni, hora poft meridiem prima. FRIDER. GENTZKEP.P. per hoc feme- ftre fpatium publice abfolvit hiftoriam Philofophiae jevi veteris, omnemque movebit lapidem, ut, quae reftant, ad finem perducat propediem: privatim ve ro plerasque philofophiae theoreticae partes tradidit, jam vero circa difciplinas pra<fticas occupatus eft, ex quibus partim jus divinum tam naturale quam rc- velatum, partim prudentiam ftatus, quamvocant_, Politicam , in horis privatis, qua fieri potuit perfpi- cuitate & fidelitate exponit. Demum fub prelo fudat Differtat. de Sapientia & Prudentia. Docet Dieb. Mercur. &Sat. hor. IX. -4§-S ( : o : )