ALBERTVS juttt / in interpretatione Auguftanae Confeflionis praeterlapla aeftafe ad Ar ticulum X. peruenit: hac hieme, D. V. reliqua eo, quo coepit, modo adie&urus. Priuatim Theolo giae Moralis inftitutiones nuper editas vberiusillu» lirare perget. Propediem ex Politica Sacra de legibus diuinis Differt. I. in disquifitionem adducet. Docet hora XI. WOLFGANGUS CHRISTOPHORUS FRANCKIUS, S.Theol. Prof.Ord. & ad D.Nicol. V.D. M. gravi diuturnoque morbo oppreffus, pen- fum, quod fibi ftaruerat, conficere non potuit. Confi ciet autem fimul ac vires & valetudinem DEUS con- cefferit. In memoriam anniverfariam Auguftifli- mi Ecclefiarum Evangelicarum Symboli, Augufta- me Confeflionis invariat£e, exConftitutioneFrideri- ciana orationem habuit,qua di<ftamAuguftanamCon- feflionem eiusque Apologiam ab erroribus quibus dam, quorum vel infcite, velmalitiofe, a nonnullis utraque arguitur, graviter vindicavit. Docet pu blice ab hora III. IN ORDINE JURIDICO. FRANCISCUS ERNF.STUS VOGT, Inflituf. & Praxeos luris Prof. Ordinar. ac Convi&orii Du calis Infpe&or, praeterito femeftri abfolvit prasle&io- nesad Inftitutiones luris Civilis easque denuo incho» atas ad libri fecundi titulum XVII. perduxit, in Cob legio Digeftorum vero XVI. libros expofuit. Iam, ut