1 turus, utnon proveftiorum folum, fed& recensinitiatorumuü* bus inferviant. Privatam operation tradenda TheoJogia vel Po» fitiva, vel Homiletica, Auditorum defideriis ftudiisque accom* modabir, atqueinidprascipue incumber, utfirmis & folidts princi« piis, qua fieri poterit perfpicuitateproponendis,eorumanimi pro be imbuantur. Habuit orationem<A' fumnui ftudii foßmaticitf ati- lie at cj & neeeßitate. Docet publice abhora III. IN ORDINE JURIDICO. NICOLAUS MARTINI, SereniflimiPrincipisConfiliarius Julliriar, AcademiarProCan cellarius,&Juris ConfultusPrimarius, poll XLV1I, annorum labores, Deo, Iroperanti,& Academiar,abiplisc- jus cunabu'is,qua decebat fide &d:!igentia,pra:fi;itos,nupero demum tempore dignus aSereniflimo Principe judicatus fuit,quidepofito officiorum exercitio atque firepitu futuram aetatem honefto otio tranfigeret: jure tarnen, dignica /, atque emolumento , quibus antea fruebatur, usque dum vixeric, integris , atque refervatis. Quam fingularemgratiam, ut devota mente agnofeit, inquecom* modumfenedutis fua:,jam peneOduagenariat,vertereconftituiti Ita hoc quafi fupremo ledtionum fuarum monumento Cathedrae valedicere, Legumque cultonbus Diiediffimis Aftraeam pariter ac fortunam perpetuo benignam precari voluit: Quod forte reli- quum eft vicae Deo ejusque laudibus quieta meditanonedaturus. JOH. JOACHIMUS ©chopffer J. 11. D. & Prof. Primarius, Comes Palat. Cxfar. SereniilimiDucisConfiiiariusJuftitiar&Can- cellariae, Deo cleroentiffirrfc annuente, materiam nuptijrum & Theologiae & Juris Studiofis perutilem, ad ordinem Lib. 13,14, & zf, ff. public^ pertradlare aufpicabitur- Privatim vero, inte grum juris curfum ordietur. Publicisledionibus deßinata eftho« ra IX. SAMUEL REYHER JC. & Antecefibr, ac Mathem. Profefibr, h t. Fac. Jurid. Decanus, fuperiori femellri,XUX.Difputationes heb« domarias five Struvianas habuit, ob Munus Pro-Reäorale quod V. D. brevi deponet, quo fadlo tarn Dij}utando i quam f rivatim informand» continuabic. CHRISTOPHORUS HENRICUS AMTHOR , Jur. Patrii, & Philofoph. Cjvil Prof. Ordin. quas in Statum Imperii Romano» Cermanici prjdeeliones praetcrito femeftri publice habuit, & im* X » pofte-