EX ORDINE THEOLOG1CO. ENR. MUHLIUS, D. ProfefforPrimarius, Academia: ProCancellarius, etc. hocordiendum pertexendumque fibi ante omnia prxfcripfit pen- ^ fum, utexadamlibrorumSymbolicorum cxpla- ^ nationem , dijudicationemque variorum , quae rede & opportune hic excutienda obveniunt, momentorumaccuratam publice inftituat, pri vatim vero in TheologiaThetica pertradanda & cum Symboli* ca figillatim conjungenda, ponendisque adeo per hoc femeftre fundamentis, quibus extera deinde fecurius fuperftruantur,fedu- lo juxta operamoccupetj itafemetprxterea comparaturus , ut, qua: Polemici noviflimique cumprimis argumenti funt, fubindc per vices fimul deligat > indeque nunc recentiores de Baptifrno controverfias, quippequs tempori prxfentique Hoifaticx ctiam Ecclefix rationi conveniunt, partitoidentidem labore expediat, nec minus in id affidue & enixe incumbar, ne Auditorum Vo ta aedefideria, quamprirnumübetexponenda, in reliquis quoque facri ftudii partibus ullo modo fruftrentur. Prxledionum publi- caruminitium add.decimum Odobr. faciet,iisque horam X* priva- tis verolV.Congreffionibusque, quas opeacconfifio fingulorum cohatibuS juvandisprovehendisquequotidie addicet, privatiffimis primam pomeridianam affignabit. ALBERTVS jttttt Prof* Theol. Ordin. X, priora ca pita Evangelii S. Joannisenodavir, hachieme D- V. reliqua adie- Aurus. Privatim finitaDogmatica Theplogiain Morali occupa- bitur, aliosque labores aut continuabitporro } aut de nov© fufeipiet. Legit publice hora XI. WOLFGANGUS CHRISTOPHORUS FRANCK , S. Theol. Prof. Ord. & ad D. Nicol. V.D. M. ad dudum Celeberrimi quon dam Lipfienfium Theologi, B. D. Alberti lntercjje fr<ecipuarum Re/i~ gionum ChriflUnarum, potiores qux Ecclefix noltrs cum omnisge- neris adverfariisintercedunt controverfias, adquas emiflbin pu blicum programmate Sacrarum literarum cultores haud ita pri- dem invitavit, funnma cura ßudioque pertradare perget , atque averfos feculi vitio mulcorum animos, ad verum & germanumPole* mies ftudium paulatimalliccre tentabit,labores fuos ita tempera- turus,