EX ORDINE THEOLOGICO. ENR. MUHL1US, D. Profeff. Primarius, id dabitoperam,utde fuis,quasjam antedepu- ritate doElrin# in bi fee Ducatibus confervayda defendendaque promifit, commentationibus publicis proximefl-t»p ©e» quoad fieri poterit fatisfaciat, uberiusque de reliquis hoc ajftivo Semeftri in partibus muneris curandis admi- niftrandisque,nifi quidmoleftiffima, qu® nunc incumbunt» Generalis Vifirationis negotia forte impedierint, peculiari juxta Programmate exponat. HENR.OPITIUS D, Fac.Theol.h.t.DECANUS&in Supr. Senatu Ecclefi Confiliarius, fuperiori femeftri in Leßioni* bus publ. pnecipuos Theologiae Articulos accuratioriftudio ad dußum Inftitutionum Theologiae B. Bechmanni thetice 5c polemice pertraßavit. Poft hac vero ex libris V. T. Pro« phetas quosdam minores expIanabit5cfuccinßisannotatio- nibus illuftrabit. Privatim Collegium Locorum Theolo- gicorum aperuite itemque ex voluntate Serenifiimi curam linguarumOrientalium denuoinfefufcepit,initiumfaßurusä fuaviflima matre Hebraea, quam filiae Chaldaica, Syriaca, fk fi qua? amabunturalize , prefib pede fequentur. Difpu- tationes Fridericianas de Cuftodia Templiad varia Scripturae V, 5c N. T» loca illuftranda habuitduas, Docetpnbl.horaX. ALBERTUS *um S. Liter. Prof. Ord. abfolutis inftitutionibus Theologiae Moralis adS«Matthaei evangeli« um fecontulit, in cujus interpretatione ftrenue inpefterum perget. Einiris quoque praeleßionibus Homileticis ejus nunc porro aufpiciis fingulis Sabbathi diebusfolemni more conciohabebiturfacra* Privatim Ifagogen dabit in Theo- logiam Propheticam, 5c unoalteroque fpecimine modum commonftrabit legendi intelligendique Prophetas, Habuit Difputationem Fridericianam de Enaltages praefertim tem- porum in S. literis ufu: tum 5c alia nuper habita eft fub ejus praefidio,quaeDecademS. Obfervationum exPatribusApo* «olicis exhibet Docet hora XI. IN