propediem defrigore dijjertationem habiturus, quam brevi poft dijjertalio de Naturaphanice fubfequetur! Omnia cutn duxilio, & fub pr<e(idio Dei T, 0. Max. JO. BVRCHARDVS MA1VS, Eloqu. & Hifi:. Prof. Ord. publice in tradendo omnium faeculorum confpeftu moreconfueto perger, indeque feleiftiora rerum capita, fuccinftis propofitioni- bus comprehenfä, ad difputandum exhibebit: quoconfilionuper* rime primum edidit fpecimende rebusecclefiafticisfaeculil. quod alia de rebus ciuilibus&literariis fequcntur. PraetereadeL W. laegeri hiftoria ecclefiaüica & politica, cuius hoc anno prodiit par* prmia , iudidum fuumexpoluit ,quidquein ea vellaudem mereatur velcemuram, candideindicauir. Tum epitomen rerumfub diuo LEOPOLDO Imperatore toto terrarum orbc geftarum, quarum hiftoria dinvidiumferefaeculi comprehendit, nuperrime coeptam alternando trader, faftidioforum fatiecati fatisfarfturus. Propediem etiam difputationem Fridericianam infiituetdeconuerfionibus Im* peni Romani ab Augufto vsquead ConftantinumM. Priuatimpro* niäili memor Pufendorfii Introdudionem ad praecipua Europae re* gna enarrabit, cui praeparationem quandam ad vniuerfam hifto* riam publice typis excudendam praemittet, exercitationes etiam ©rarorias menitruas toties fruftra oblatas, libenter inftituturus, fi fefe adiungant huius arris ftudiofi, fed cum horumdeficiatnumerus, & defideretur cupido, promiflis ftareadhuc non potuit, laborum fru* clum in confcientia magis quam in fama reponens. DocethoraX. WILHELMUS HULDERICUS SBaIbfcemieW/MeADr.& Phi lol, experim. Prof Ord. expcrimenta, qua fenfuum externorum, ut VO* cantur, dilucidationiinferviunt, exhibuit, impofterum vero Introduftio- nem nd phyficam experimentalem fyjlcmatice tradet. Privatim Collegium experimentale, cujus fcopum & tradiandi methodum peculiari pro* grammateapenet , curiofis rerum harum arftimatoribus offert. Docet Diebus Mere. & Saturn, hora IX. THEÖDORUS DASSOVIUS Linguar» Orient. Profeftbr. Ordin» ulterius in enodanda Hiftoria Hebrrea progrefius eft, & titulosde Terumis live donis facerdotibus datis,de primogenitis, de votis» aedejudiciis capitalibus & poenis minoribusexplicavit , fimulque facra fciipturx commata illuftravit. Dehinc alia Hiftorias Hebracae capita attinget,- &fi qui fint qui pradegi (ibi autores Hebrreos de* nderent, operam fuam gnaviter navabit. Eandem polliceturin re Grammatica Sc Letftione Codicjs Hebraft fäcri. Difputationem di* latam in Epiftoiam ad Hebraeos ulterius elaborabit. SEBAST. KORTHOLTVS, Phil. Moral. & Poet Prof. Ord. ac Bi-