diets 8c Vi/putatmes hebdomadarias> volente Deo>continua- bit. Privatim quoquelegendo &examinandoperget. Le git publ. hör. X. SIMON HENRICUS MUSJEUSD.Inftitution.nec non Jur. Nat. 8c Gent. Profeflor Ordin* publice legion es in Inftitutiones Juftinianeas, quas ad tit. quib. mod. re contrah. oblig. perduxit, quam diligentiflimeperfequetur; & infuper operam fuam cum privata collegia in Jurispru dents, feu Univerfali, feu particulari,defiderantibus> turn difputaturis promtiffime dicabit. Praterito femeftri duas difputadones Fridericianas de Juribus in Parras & Pla centia: Ducatus a Pontifice male pmenfis vel ufurpatis babuit: Reliquas etiam duas de eodem argumento hoc tempore hyberno porro habiturus. Docet hora III. EX ORDINE MEDICO. GUNT. CHRISTOPH. SCHELHAMMERUS D- Per Compendium quod cepit, morborum praecipuorum medendi rationem tradere perget: privata opera, in ver legen anatomen in quo occupatus eft, commentari por ro, ejusque errores indicare, conftituit, 8c. Chirurgiam propediem exordetur, qua & prascepta tradet, 8c inftru- menta monftrabit pr^cipua, denique operandi modum fuccin&e commemorabit. WlLHELMUS HULDERICUS SM&tfc&mt'ebf Med. D. 8c Prof. Ord. de plant is officinalibus indigetiis egit ha- aftenus , per femeftre vero hybernum medicinam gettera- lenty quam theoreticam vocant, publice proponet; pri« vatim collegia anatomica aut alia ex defiderio difeentium aperiet. Habita eft Tub prafido ejus diflertatio deforori- bus gemellis ab ojje facro tnonfirofe fibi invicem coherefee ft- tibus. Docet hora IX. EX ORDINE PHILOSOPHICO NICOLAUS MÖLLER, Hift, Ecclef.& Antiquitatum P. P., h. t. Ordinis £ui Decanus, pra^terito femeftri ajftivo, abfolutis pfius abfolvendis, Hiftoriam Ecclefia: Patriar- chalis