nnbait; infuper privatos labores defiderantium placitis ufi- busque perftudiose & exaöe attemperaturus. Habuit ante trimeftre fpatium difputationemFridericianam alreram fieForo reifita etiam ad res mobiles quasvis pertinente. Docet horä III« EX ORDINE MEDICO. GUNT. CHR. SCHELHAMMERUS, D. DefebribuS do&rinam ,quam exorfus erat , ad finem perduxit: fequenti femeftri vel in morborum univerlalium hiftoria perget; vel has fanandi methodumtradet;inhisauditorumdefideriofa- tisfa£turus; vel alternating utrumque aget. Privatis fcholis Oflium C.H.hiftoriam, &Chirurgicas in iis occurrences ope- rationes exponet, idque lingua vernacula, ut Chirurgie ini- tiatis omnibus infervire eadem opera poffitjquibusabfolutis, perget ad alia. WILHELMUS HULDERTCUS <2Baftffcbtttfefct Med. V* &Prof. Ord. Academi® PRO RECTOR > qu® in myolo• gia , femeftri fuperiore abfolverat, ad; mftantiam quorum dam brevibus repetiie: proxime vero id dabit operand ut, opus , quod variis de caufis, licet invitus , tantis per fepofuitjftrenueurgeat, propofituruspublice ceconomiarn, utvocant,animalem, manudu&ore^Cl. Zfergm» in'Tr, de natura humana Nec in aliisProfefliönis fu® exercitiis, legitime peten- tibus deerif. Docet hora IX. EX ORDINE PHILOSOPHICO. SEBASTIAN VS KORTHOLTVS , Poef Prof Ord.& Bibliotb. Acad. praefe<ftus, Ordinisque fui h. t, Decanus, non folum perrexit in poeta apertius explanando, verum etiam ad exitum perduxit quam proximo femeftri fpatio tradere ingref- fusefta nemine pertra&atam !Notitiam Auöorum qui de Poetis antiquis& recentioribus commentarioscontexuerunt. Quorum plerosque , vt&auribus & oculis difcerent Audito res , ante illorum oculos expofuit.Bibliothecam quoque Acad. frequentantibus numquam non praeftofuitin tempore; qui-