Qui laborDominis Gommilitionibus commendatur, utque ejus curam habeant rogantur. Ex ORDINE JURIDICO. NICOL AUS MARTINI JC.primarius,Sereniffimi Principis Confiliarius Juftitice, Academic Pro Cancellarius, Pand. 5c JurisPublidProf. quemadmodum femeftri hoc asftiyo, poft abfolutam Criminaliuni Materiam, ad Pandedtas pubice diflerere ccepit, deque Jurisprudent!#,Natura, Fine, Objeäo 5c Mediis, prout argumenti pnenobilis dignitas exigit,late tr a da vit ; ita fequente hoc hyberno, fi valetudo permiferit, ad Per- fonas,earumqnejura,&cquas hue prasterea pertinent, Deo_vo- lente, progredietur; neque privatarn operam defiderantibus denegabit, fed omni potius ftuciio id agekeupid* legum Juven- tuti promptus ut inferviat. Publicis Ledionibus dicata eft hora nona. , _ r TT SAMUEL REYHER,JCtus,Cod.&Mathem.Prof. Hoc anno Facukatis Juridicas Decanus ,Vrxtcnto femeftri Magiftra» tum Academicumgeffit, undenonnifi XLDiJputationes Strit- viams, nec non Frideridanam de Optionibus tarn Mafculina, quam Fceminina habere potuit. Eodem poft Deputationen! die horis pomeridianis libros quosdam, de Optionibus agentespro- duxit: Publice Librospriores Codiciskerum explicare incipiet, Dijputationes hebdomadarias continuabit. Privatarn quoqueln • formationem deßderantibus non deerinLegit pub'ice hora X. SIMON HENRICUS MUSJEUS, D,Inftitution.nec non Jur-Nat. 5cGent. Profeff. Ordinär, publice, poftquam L&io- nibus, quas inlnftitutiones Juftinianeas pr^terito femeftri di- ligentiffime perfecutus fuit,his diebus finem impofuit, eandem jam iterum telam a principio exordietur; maxsmaque 5c fum- rnö ftudio per inftans hoc femeftre contexetJ Prasterea difpu- tationes hebdomadarias in Grot, de Jur. Belli & Pads enuciea- tum, quarum jam XVII. habuit,quam diligentiffime conti* nua*