EX ORDINE PHILOSOPHICO. NICOLAUS M Ö L L E R,Hift.Ecdef 5cAntiquitatumProf. Ord., Collegii fui h. t. Decanus,Hiftoriä Ecclefias Secuii XVII, qua; fo!a explicanda adhuc reftat, ad finern perdu&ä, Hiftoriam Antiquitatesque Biblicas, juxta statum fcriptorumque Veteris Teftam. ordinermpublicis in ledionibus explanarcj D. V*» con- ftituit. Hifce junget Scientiarum, fpeciatim Divinas, Hiftori* am, quam debitis e fontibus hauftam,methodo ipfarum rerum, astatum gentiumqueconditioniac genio, cuivis fere proprio» congruente, inde ä primis Mund Conditi initiis hiftorice enar* rare ac pertexere } eädemque operä, quid de vera ( non fiäa) stamm gentiumque barbarie , huicque oppofito po- litiore habitu , non tarn cum iniqüis rerum arbitris in fermone , quam in placitis moribusque qusrendo, habere conveniat, quavis occafione data oftendere ftudebit. Dome- fticos intra parietes Antiquitates. S. & Hiftoriam Novi Fasde- ris, tumBiblicam, denovojaminchoatam,tum Eccleftafticam illuftrare: nec non in Scientiarum Conftitutionem antiquo- novam,Scriptorumque fele&iormn, 5c theoreticorum 5cpra- «fticorum ,notitiam Auditores fuos introducere perget. SAMUEL REYHER, JC. Cod.5c Mathem, Prof, publice Qeographiam generalem abfolvit, &praxin triplici modcTabtt- las Geographicas adornandi monftravit; Privatim Architeau* ram militarem defenßvam bis , Stoffenßvam femel, Optieam generalem quoque ad finem perduxit, Dioptricatn, nec non Sccnographiatnivtz Perfpedivaw incepit > Impofterum publice raodum defcribendi Globum terreßrew,iitSt Geographiamfpe- ctalem exponet, Difputationem Fridericianam de Periode Cie- nientina habt bit »Privatam inftitutionem difcendicupidis mi nime denegabit, futuras quoque hoc anno Luminarium Ecli- Pjes Vol. Deo, obfervabit; Legit publice hör. I* JOHAN-