THEODORUS DASSOVIUS, SS. Theol. Prof: Ordinal. prseteritahyeme,inrecitationibuspubliris ) promiffisftetit-& de conftruenda exegefi homiletica prolixe commentatus eft, & quidem de exegefi analyticacapitibus 11. variis exemplis ii- luftrata; de fynthetica autem exegefi capitibus: 4. jtidem exem plis roborata. Deinde tria genera cauffarumAnftotelica,ut & quinuue genera cauiTarum noftratium homiletarum inter fe contulit quem laborembrevi adumbilieum perducere cona- bitur. Publice autemTheologiam thetico polemicam quampri- müaufpicabitur,ufui inprirmsfuturamiis,qui facrum hoc ftu- dium aufpicari defiderant. Exercitia quoque homiletica in- ftituetjfi adfint,qui exerceri cupiant. EX ORDINE JURIDICO. NICOLAUS MARTINI,SeremffimiPrmcipisConfilmrius Juftitiae, Academiae Pro-Cancelianus, Pandeft. & Jur. Publ. P. P. Quemadmodum in Differtationibus Griminahbus ad duos illos ff. librosTerribiles47.&’ ftq- femeftri hoc hyberno fhe- nue laboravit,& adTit.deLege Julia Repetund. pervenit; ita in illis, quaein argumentohoc prteterea adhuc fuperant edit- ferenda,ftrenue porro utprogrediatur,operam dabit. Quo laborefeliciterabfolutOjteque gratum Dnn.Auditoribus, egura Cultoribus argumentum deligere conftituit. Pnyatam quo que tamin publico, quam privatoJure> operam defideranti- bus, promptum paratumque feexhibebit. Lectiones pubk- cashora nonahabebit. SAMUEL REYHER, JC. Codic. & Mathem. Prof. h. t. Univerfitatis hujusChriftian-Albertms Pro-Reaor■ &&* Publice Mm VI Vll. Vlll. & IX Coätctf juxta Conftitutione m