' l\ EX ORDiNE THEOLOGICO. iENR. OP1TIUS S. Theo]. D. Sc Prof. Ordin- ac in fupremo SenatuEcclefiaftico Confiliarius, abfolutis nunc quze in publicis & privatis Le&ionibus reftabant , pofthac publice Li- bros Ecclefiaj noftrae Symbolicos ordine pro- ponet > Sc hoc quidem femeftri Anguß an am Confeßionem Sc dogmata in ea contenta ita explicabit, ut vera Sc orthodoxa thefis ftabiliatur Sc antithe * fis deftruatur. Privatim Collegium theticum itemque DiJpU' iatorium fee. ordinem Articulorum fidei diebus Mercurii Sc Saturni inftituendum aperuit, Sc quamprimum ä fupremo Confiftorio reverfus fuerit, fine morä inchoabit.' Inftituet item Le ft tones Exegeticas in libros Scripture difficiliores, eos perpetuodifeurfu Sc fuccinöis annotationibusilluflrando, ac Didta eorum claffica ä ftrophis adverfariorum breviter, fed folide vindicando. HabuitDifput.Frideric. dehumiUNativitu- te\Me(fi<s ex Jef. LIII. 2. Docet publ. Hora X. HENR MUHLIUS, SS. Theol. D. Sc Prof Ordin. porro deliget cum cura, quae tum Academiae tum Ecdefiae faluti convenient maxime. Hinc non Theologiae fanioris biblicae tantum ccvrefefyas rav Sduv ygctfiav proxime hauriendae, ve rum etiam recentiorum controverfiarum inter Fratres hodie incitatiore quorundam vei famae alterius offufeandae > vel traducendae, velfententiae detorquendae odiofa lu- bidine,vel denique litium ferendarum augendarumqueinfami nonnullorum ftudiocum magnoEcclefiaedamnoglifcentium rationem potiffimum habebit, modumque de rebusiftislibe- re ac candide, uti decet rev ßtv og6c£o£ici$vrreg/uax6v t r*is£e kolkc^c- fas avrl/netzov, publicejuxta ac privatim per vices diiferendij quotiescunque modo per concatenata generalis immens n e ‘ gotia licuerit,pluribus indicabit. THEO-