petant, paleftram difputatoriam de curiofis argumen ts aperiet. Omnia cum auxilio «Sc fub prefidio Dei T.O, Maximi. JO. BURCHARDUS MAJUS, Eloqu.5cHift.Prof. Ordin. recitationibus publicis do&rinam de charaöe- re «Sc ftylo Patrum Scriptonimque Ecclefiafticorum propediem abfolvet, Jo.Henr. Boecleri de fuperioris feculi rebus libellum memorialem, ab fe editum, uti nonitapridem promiferat, deinceps explicaturus : privatim verb Oratoriam Germanicam «ScLatinam, i- temque notitiam librorum politicorum adduöumjo. Andr. Bofii in difTertatione Ifagogica de comparan- da prudentiacivili, ea, quä caepit, diligentia tradere perget, hancque fiad finem perduxerit, vel hiftoriam, quam vocant univerfalem ,velresnoviflimasnoftro- rum temporum illarum cupidis exponet. Congrefius etiam literarios praster voluntatem fuam aliquam- diu intermiiTos, dummodo occupationibus curisque vilioribus fepoiitis frequentiores, quam quidem huc- usque fuerunt, inpofterumadeilevelint, denuoin- ftaurabit, fimulque alias politioris literature partes, Prore&oris munere nunc liberatus, omni ope,confilio «Sc induftria adjuvabit. Docet publicehora VIII. NICOLAUS MÖLLER, Hift.Ecclef. Antiquita- tumque Prof. Ord., quicquidlaborisinB. Kortholti «Sc Spanhemii Introduäione, ut«ScinRituum Sacrorum traäatione exantlandum reftat, propediem B.c. D. ab folvet. Hoc abfoluto ad alia, ufui non minus futura,pro- gredietur. Horas privatas privatiflimasq; fcientiarum, artiumatque rituumantiquitatibus, nee non Hiftorie Sacre