rogata , 6c poftea Temper Bijjhxtilesyuxta. Tabulam Ca lendar'd novi obfervati fuerint. Die 15. Septembris Eclipfim Solis, cujus initium quidem ob ccelum nebu- lofum videri haud potuiü, finis auüem in hör. II. min. 33. incidit, obfervavit. Aliquoties in campo exercitia Geo- d<etica, 5c no&ibus ferenis afirorum contemplattones vor ftituit. Privatim Collegium Pammathematicum Con tinua vit , dcinfuper Spharicam, Aftronomiam, ac Me- chanicam explicavit. Inftante hyeme publice, Euclide finito Gnomonicam , privatim verb Architefiu- ram civilem, aliasque difciplinas afiumet,) 5c difputare cupientibus fuam fpondet operä.Docet publ. Hör. IX. NICOLAUS MARTINIJC. Pand. 5c Phil. Civ. P.P. quas de Notitia Imperii GermanorumRomani, fuperiore catalogo jam tum promiferat,Pneleftiones, utad foli- dam Rerum Germanicarumcognitionem, tantopere neceflariam illis, qui publica Regum Principumque negocia cum laude voluntaliquando obire, Studiofaju * ventusdeducaturpropedieDeo volente, aufpicabitur. Has verb Le&iones hora poft meridiem fecunda habebit. JO.LUDOVICUS HANNEMANN D. 5c Philofo- phicE natur. Profeffi Ord. elapfo femeftri »ftivo Phy- ficamProblematicam Auditoribus fuis nulli fe£bead- diftus, plurimum autem Cartefio, utcui Philofopho multum tribuendum eft, favens, ubi hie fans rationi 5c experientias analoga docuit, didavit. Quce nam hoc in- ftanti femeftrihyberno publice pro cathedra do&urus fit, e loco confueto fuo tempore indicabit. Informatio- nes inter privates parietes tales inftiturus eil,quas per- illuftris ftudioforum ordo defiderat. Lübens etiam,fi pe-