cef potiflimum vero Anatofmae dicabittempushyber- num, explicando non folum, fed demonftrando etiam corporis humani fabricam. Habita eft fub ejus Prasü- dio Diflertauio Inauguralis, & tribus Medicine Candi dates privilegiaDo&oraliafolenniter contulit. Lectio- nibuspublicisdeflinata efthora pomeridiana II. Facultas Philofophica. GEORGIUS PASCH, Philof.Mor.Prof.&CoI- legii Philofophici h.t. Decanus, conftituit per proxi- mum femeftre proponere do&rinam de Virtutibus, Cnmque tantum abfit , ut XI. vocabulis to tum nego tium hic abfolvatur , ut au&us potius&cunrulatus fit numerus,in eo pariter occupata erit induftrianoftra» ut plurima Virtutum nomina, qux Ariftoteli ejusque Se&atoribusfunt apocrypha, quemadmoduma i nilo- fophis Chriftianis deteöta funt, rccenfeantur > natura- que fmgularum rite trafte.tur & exploretur. e- Äionibus dicats Tunt diebus Mercur. & Saturn. Hör. IX.&II. SAMUEL REYHERJC. Cod. &Mathemat.I ro- feffor,publice Aflronomiam ad finem perduxit , & nunc Euclidis Elementa demonftrat. Ulteriorem Calemlana concilidndi modum publicavit,dum oftendit, fi Juliant futuro anno undecim dies ante I. Adyentus Dommi- camnegligant, &ücGregonanisfe adjungant,utrum- que Calendarium anno 1702. exa<äe cum coslo contpi- raturum , nec pofteaunquamerroriobnoxium futu rum efTe , fi modo intercalatio juxta communes flylos anno 17 04. inftituenda, omifik, & ad annum 17 07* P r0 “ ro* A//