tor Aulicus Primarius ac Prsepofitus , ProfefTor item Theologus Ord. pro parte crediti muneris quoque Pro- fefTorii navabit diligentem operam , ut per femeftre ift- hoc hybernum deligat&ordinet, quas facri officii ftu- diiqueCandidatisconducuntmaxime , &quodcepit de Apodixi f. Demonftratione in ipfa Scriptura often- denda , idftrenuegraviterquepertendat , bonaque,- quodutrinqueagendum eft, agatfide. THEODORUS DASSOVIUS , SS.Theol.Licent. ejusdemqueProf.Publ. Ordin. & h. t. Pro-Re£tor, Cal- vinianam haerefin juxta thefin& antithefin publice pro- ponet , & perfpicuaac grata brevitateiisconfulet, qui longo tempore commorari inAcademiisnonpoflunt; fimulque methodum excerpendi vaftiffima volumma Theologica , & in nucleum contrahendi oitendet. De autoribus quoque recentioribus, quiimpugnare ortho- doxae doitrinae capita incipiunt, commentabitur. Facultas Juridica. NICOLAUS MARTINI JC. & AntecelT. primarius , Pand. & Phil. Civ. P. P. & Facult. Juridical Decanus , publicas ad ffi diflfertationes (in quarum explicatione ad Tit. $. I• 4 2 * pervenit) fedulo continuabit. Exercitium Polemicum, quod fuperiore femeftri inchoavit, ftrenue porro profeque- tur. Privata quoque Collegia, tam in Jure Privato, quam Publico,qvod vocant,deiiderantibus baud de- negabit. Quinque difputationes ad Lib. I. Pandeä. pr- blice habuit; nempe de Juft it i a & Jure,ad Tit. 1. de Ju ris Roman. Civilis Orig. <Ar Partibus, ad Tit. 2. 3. & 4. de Jure Civili Juftinianeo } ad Tit. C,de Vet.Jur.Enuncl. de )( z Jure A//