Facultas Theologica. .HRISTOPHORUS FRANCK', D. Prof. 'Primarius & Procancellarius , in Anti- jPapifticis ad infignes illas , de Ecclefia, controverfias delatus, iingulariftudio in 'id incumbit,utrationem oftendat facilli- mä certiflimamque,qua omnes in iis aBecano adhibita? machine & captiones feliciter e verti ac difcuti queant. Inde ad alia progredietur. Privatim Theologiam Po- fitivam illuftrat. Docethora IL JO. FRID. MAYER D. hoc anno volente DEO, fele&iora argumenta SEX8c plura etiam,ü fe defenden- tes obtulerint, fententiarum collationibus exponet. Scholisp«&//m Pttrum Anti-Pap iß am trader, privat is vero, quidnoviinGaüia circa religionem geratur, quii- que ufus ex vnaxSsArcbi-EprfcopoCameracehfiSc Mabil- fonioMtihus ad noftram redeatEcdefiam, edifleret. Si quid reliqui temporis fuerit, illo Nobitiffimosjuvenes in Oratorix facrx ftudium ingrefluros excitabit, 8c ingrefibs’confirmabit.Leg. publ. ab hora IILadlV.poiru HENRICUS OPITIUS S- Theol.D.&Prof.Ordin. publicis Leftionibus Locos Theologicosjuxta feriem Articuloruin Auguftanar Confesiionis thetice & pole- nice tradere; privatisvero dogmata fidei ad du<ftum fuarum Tabularum Theologicarum explanare perget 8c hoc femeftri B.C. D. ad finem perducet.ColIegium i- tem Polemicum potiorum Controverfiarum , qua? nobis cum omnis generis hsereticis 8c fe&ariis interce- dunt,nuperaperuit, ejufdem initium, utfperat,pro- pediem fa&urus. Diiputationes publicas fuper Loca oifficiiioraN.T.fifint, quiRelpondentium munus in