HENR. MUHLIUS, Grcecae & Orient. LL* Oratorisc item Sacras ac Poeleos Prof. Ord. Philologicas acroafesde formdibp) ut vocant,generaliorifaß. Hebra;arü Radicum//£>«- fictaionibp ad optatum propediem finem addu<fturus,Gra?cis deinde ftudiis cum cura occupabitur,illuftrando potiflimum Novi Foederis codici attento ereftoque animo vacaturus. Quin 6c ftrenue porro feduloqj aget,quasin Horatiano libel- lo deartePoeticaquöq; Jovis die fufcepit publice partes. In privatis vero fcholisHebraicis Chaldaicis&Syriacis ope- ram navabit, juxtäque aliorum commodis defideriisq; in amcenioribus literis militabit, inHomileticis laborious ufu- que acexercitatione Sacra, quam coepit, telamferiognavi- terquepertexturus. JO. BURCHARDUS MAJUS,Eloqu. 6cHiftor.Prof.P- hiftoriam iiterariam hujus feculi propediem abfoIvet,eaq; libfolutä vel belli tricennalis, vel recentiorum, poft pacern Osnabrugenfem inEuropa exortorum,ac etiamnum duran- tium bellorum hiftoriam publice proponet; privatim verb fuperioris praefentisqj feculi res,unä cumnotitiaGenealo- gico-Heraldica, tradet; nec in Eloquentice ftudio operam mam requirentibus deerit. BERNHARDUS MATTHIAS FRANCK, Med.D.Sc P.P. non ita pridem muneris Academici aufpicia cepit,habi* ta Oratione de Summa Theorie, quam vocanü, Medicce ad morborum curationem refte inftituendam neceflitate.Atq; nunc, quam tumtemporistotiusMedicina*bafrn6cfunda- mentü laudavit, Oeconomiam Animalem explicare aggre- dietur,utq; eo magis e vqtores cedat,privatim uniuscujusq; partis,antequam uftim ejus funßionemq; tradat,ftru<fturam 6c conftitu tionem feftione Anatomica evolutam accuratius demonftrabit. Nec alias privatam operam defiderantibus ftudia fua denegabit. Leget publice diebus extraordinariis, Mercurii 6c fabbati, hora II. ^