nt inter alia locyjofcphi l.i4.antiq c.v.&lj^.antiq.c. \\.cle 'uitejurea in dd&^dioYnoncd agens 5 cujus quoq', menuo fit in c Iddto if Floro Hifioncis Romani*. Hac coepta Methodo inftanti femeftri hyberno perget proxime jam finem rerum Hungaricarum naturalium Hiftori# unpo- net, tunc reliquas Europ# Provincias Lufti abighinc ad alias Mundi parteis, partiumq; provincias deflect, cu- riofiftima rariffimiq; commatis eligens tradeu Priva tim quoq;Auditorum defideriolubens annuet t Omnia cum äuxilto if fob Pr&ßdio l)ci Fee Optivni C H v APaxtmi. GEORGIUS PASCH, Phil. Mor, Prof. Ord. per- dudis ad finem pnelediombus de^tatibusPhilofophi# moralis,ejusdemq;usq; adChriftum natum propaga- toribus, tra&are inftituit publice Ethicam Chriftianam quoad virtutes, juxta leriem du£lumq; Decalogi. Ac pollquam deVirtutibp & vitiis in genere,de Conicientia ac Lege,quarum ilia interna,h#c externaVimru mChri- ftianaru eft norma,difleruit ha<5tenp, ad virtutes fingulo- rum prarceptorum jam progreflum faciet, eas fecun aum omnia requifitabreviterexaminaturus. InCollegiispri- vatis quod reftat conftanter abfolvet, Scholasq; novas propediem aperiet* Le&iones public# habentur die bus. Mercur. 6c Saturn. Hör. IX&1L HENR.