publica five domeftica impedimenta alia aliaque fub- inde mterveniant) aureum Horatii libellum de arte Poenca, ipfoque V enerjs Graecum aliquem Audorem, profani vel iacri commatis, rede 8c ordme exlolvat. Cauerum pnvata ftudia hoc modo per lemeftre iftud hybernmn conftituet ac difpenfabit,ut, abfolutis fini- tisq-, liSjqux in Rabbinico atq,Homiletico reftantCol- legio, uium ac exercitatiooem OratoriaeSacrae femel jterumq; quavis hebdomade ad partes aflumat,fcho- Ia>queGraecas,Bebraicas,Chaldaicas&Synacasjuxta aperiat. Quid quod privatiflimis nonnullorum com- modisin lingvis 8c humaoitate literal ü impenfe porro militabit, Mulas 8c Gratias amabili, ut illeapudTragi- cum ait, conjundurus copula. Docet horä II. JO. BURCH ARDL1S MAJUS,Eloqv. &Hiftor. Prof. P. in Hiftoriä Civili pariter ac Litteraria hujus feculi publice perget, &, quia neutra illarum latis ad- huc eft exculta, utramque paullo diligentius enarrare ftudebit, fimulque indicabit, quae ftudia noftro hoc feculo inprimis efflorefeere cceperint, quique viri do- drina ac feriptis illuftres illud vel jam ornarint, vel etiamnum exornent. In privatis verb kholis dabit operam,ut, quam explicarecoepkHiftoriamUniver- falem, 8c Collegium Epiftolicum Morhofii, hoc fe- meftri ablblvat, llludque una cumSchraderi Epifto- licis Oratoriisque difpofidonibusachypothefibusjfre- quenti ftyli exercitatione, ad uium transferal