nam de re Metallica, abfoluto e├ quodadhuc reftatq novas quasdam Lediones aiirpicabitnr, qua de rc vcro, fuo loco &c tempore publice indicabit. Diebus Mercuni & Sabbathi publice explicaturus eft Regu las vel canones Phyficos, ut Lediones quas ob aliquot itinera & negotia negligere coadus, compenfet, de bitor enim & malum nomen audire renuit Hade-* nus Ecledice,nulli fedx addidus, aliquid quoque lux Experiential vendicans-, Philolbphatus eft. Eoruni quoque placitis qui vel publice difputando feie exer- cere, vei privatim informari defiderant refpondebit! Omnia diauxilio & fub prxfidioDeiT. O.T. Maximi, JOH, CLAUSEN, Metaph. & Log. Prof.OrA Prxterito lemeftri in expl'.candis Inftit├╝tiombusLogicis Bechmannilaboravitjfuturo aure lemeftri Controver- fias Metaphylicas publice tradabit, privatim veroTa- bellas Metaphylicas B. Stahlii exponet. Docet bora ill, HENR1CUS MUHLIUS, Grxcx ^Orient. LL, Oratorix itemSacrx ac Poeleos P. P. Ord. defodabit in iis ftrenue, urgebitque conftanter ac premet, qux in &a<nteipei PbilologicaGENESEOS publice ccepic, indagandisque Hebraicarum Radicum formalibus, ut vocant , ac propriis ligoificatibus, quorum par- ca in hodiernis Lexicis leges, fedulo gnaviterque operam impendet, prxterque ea publicum deinceps penfum ita difponet, ut Jovis die (cumMercurii live