NICOLAUS MARTINI D. Quemadmodum de Re- gni*,illorumq; different»*, ut& reliquis Rerump.formis fufehadenus difleruit,ita casdem political prxlediones, quantum per ProRedoratu* laborei licebit, hoefemeftri, ftrenuccontinuarc dccrevit. Politicis ledionibus defti* nataefthora odava matutina. GEORGIUS ERNESTUS HELDBERG, Philof Mo ral. ac Logic. Prof. Ord,poftquam iis, quae turn in Ethicis turn in Logicis proponere decreverat, finem impofuit, utramque difeiplinam ftatim de novoaufpicabitur,datu rus operam, ut utramque hoc femeftri abfolvat. Quod fi fuerint, qui Refpondentium parte* fufeipere voluerint, fbrti eö citiüs ea, quae meditatur, publico dare poterit« Pri vatam quoque operam fuam defiderantibus non deerit. Ledionibu* publicis deftinatx funt horae pomeridianx la & Ilda. Ilia Logicis, hxc Ethicis. JOHANNES LUDOVICUS HANNEMANN M.D« & Philof. Natural. Prof Publ. Ordin Elapfo Semeftri audi- toribus fuis Arcam Mops Homily quousque fux profesfioni* objedum tradat, prxlegit deduxitque ad finem, eo auto- re abfoluto, qui commentariophilofophico-Medico ali- quando ab ipfo illuftrabiturj Gw^winftitutione* phyfi- cas enucleare aggreffus eft, quartam horx partem dubio- rum ex difeurfu hauftorum & äStudiofi* propofitorum refolutioni tribuit. Inftanti Semeftri xftivo ( fi ulterius dementia Dei exptis annuat?) Philofophiam natura lem juxta principia Ariftotelis veterum philofophorum principis, & Cartepi philofophorum Neotericorum Cori- phxi explicare, & ubique quam long£ hie vel ifte & Re gia veritatis via defledat, quidque denique ampleden- dutn fit, indicare; Collegia in philofophia naturali,Chei- roman-