fill JOH. NICOL. PECHLIN, Med. D. Inflitutionum & Botanices Profefifor Ordin. earn partem, quae fimplicium Facultates compleäitur,adhuc dum pertraftat. Privatis collegiis operam, ut poteft, impendit. Edidit nuper de ./Ethiopum nigredincExercitationem. Docet nonä ma- tutinl. Facultas Philofophicct. jt)H. CLAUSEN, Metaphyf. Prof. Ord. h.t. Fa culty PhilofiDecanus, finita parte generali Metaphyfi- ces,partem ejus fjpecialetn orfuseft,dodlrinamq}dcDEO ferm£abfolvit,reliquaverd capita inpofterum exponet, iisque abfolutis ledionesMetaphyficas de novo aufpica- bitur. Privatim collegium Metaphyficum letforio-exa- minatorium inchoavit, aliaque defiderantibus aperiet. Legit public^ horä V. MATTHIAS WASMUTH,S.TheoI.D.& Lingg. Orient. PröLOrd. Publice quidem continuabit Praecepta Harmonica, cbaldao-Syro-Pargumico - Rabbinic a, ita no- viter difpofitaadtewortmiuiHebraifmi Reßituti ad fin- gulashujus Regulas Hebraicas, ilia commode accedant ADDITAMENTA ARAMSA\ quibusadeöomnesill* Lingua:Orientales, unä eademque nunc methodö har monica long£ facillimfc addifei queunt. Privatim vero abfoluto nuperCollegiö Hebraeo Grammatico - analyti- c6, aliud Hebraeo-Accentuatorium fubjungere jamcoe- pit, quod &porrd feduld perfequetur. Legit Hora III. pomerid. .' , „ DANIEL GEORGIUS MORHOFIUS.D. Eloq. & Hiftor. Prof.depofitoMagiftratu ad labores fuos ordma- riosrediturus eft. InOratoriisitaque horl IX. antem.au- reum