NICOLAUS MARTINI D. Novell & Phil. Civ;. Prof.. Poßquam de duabus partibus Remp. conftituentibus Imperantibus nimirum & parentibus,elapfo hoc feme- ftri, materiam pertra<ftavit, jura Majeftatis, uthodie lo* quimur, impofterum publicis pradeftionibus pollticis cxponet. Privatim de Regnis,&pra:cipuis Europa: Re- buspublicis, exercitationesinftituit,quibus finitis, aliud excrcitium politicumDnn.Studiofisdefiderantibus, non abnuet. Politic« leftionibus deftinata eft hora oftava Matutina. GEORGIUS ERNESTUS HELDBERG,Phllof.Mor. & Logic. Prof. Ord. poftquam turn Philofophiam Mora lem tumetiam Logicam proximo elapfö femeftri abfolvir, utramque ftatim de novo aufpicabitur,in Ethicis fecutu- rusduiftumceleberrimiOperisNicomachiö-Ariftotelici, fingulosquc Iibros totidem difputationibus publicis fub- miffurus, fi fuerint, qui Refpondentium vices in fe reci- pere voluerint. In Logicisautemomnia ad ufum, prat- fcrtim Theologicum^ accommodare conabitur. Priva- tam quoqueoperamfuam petentibusporro prompt^ offe rer. Ledionibus public« deftinata: funt hora: pomeri- dianac I & III. ilia Logicis y hare Ethicis. JOEIANNES LUDOVICUS HANNEMANN M.D.& phyf proff. Ordin.elapsihyemepublicä auditoribus fuis partem Generalem philofophia: Sacra: & Setftionem pri- mam partis fpecialis de Cosmologid in calamum diftavit duplicis Scrutinii Methodo differtatoria & difputatoria, inque cujuslibet le<ftionis fine dubia ex difcurfu vel di- tftatis haufta proponendi&cxaminandi copiam fecit. Du- plici hoc Icrutinio reliquas philofophi* facrar partes cx S. Bibliorum codice diftando in calamum inftanti fe meftri